ဓမၼေဗာဓိ

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အလွဴတို႔တြင္ တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (င)

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (င)

ျမတ္စြာဘုရား တစ္ခ်ိန္ေသာအခါမွာ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူတယ္။ အရွင္ေပါ႒ိလဆိုတဲ့ မေထရ္ႀကီးတစ္ပါး ရိွတယ္တဲ့။ ဂိုဏ္းႀကီး (၁၈)ဂိုဏ္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး သံဃာေတာ္ (၅၀၀)ကို ေန႔စဥ္ စာေပက်မ္းဂန္ေတြ ပို႔ခ်ေပးေနတယ္။ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေမႊေနာက္ၿပီးေတာ့ တရားဓမၼ အႏွစ္သာရေတြ ေဟာေနတဲ့ မေထရ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း အလြန္ၾကည္ညိဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံ မၾကာခဏ သြားေရာက္ ရိွခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပါတယ္။ ကန္ေတာ့တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ေပါ႒ိလကို ေတြ႕တိုင္း ေတြ႕တိုင္း -

ဧဟိ တုစၧေပါ႒ိလ။ ဝႏၵ တုစၧေပါ႒ိလ၊ နိသီဒ တုစၧေပါ႒ိလ။ ယာဟိ တုစၧေပါ႒ိလ - စသည္ျဖင့္ "တုစၧ တုစၧ"လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတယ္။ "တုစၧ ေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ ဧဟိ = လာခဲ့ေလာ။ တုစၧေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ ဝႏၵ = ရိွခိုးေလာ။ တုစၧေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ နိသီဒ = ထုိင္ေလာ။ တုစၧေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ ယာဟိ = သြားေလာ" ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

"အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလႀကီး .. လာခဲ့၊ ရိွခိုး၊ ထုိင္၊ သြားေတာ့"။ ျမတ္စြာဘုရားက ဒီလုိ မိန္႔ၾကားပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ည္းႏီွးပဲ၊ အခ်ည္းႏီွးပဲ-လုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလက စဥ္းစားတယ္။ "ဘယ္ႏွယ့္လဲ သာသာနာအေတြက္ ဂိုဏ္းႀကီး(၁၈)ဂိုဏ္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ သံဃာ(၅၀၀)ကို စာေပက်မ္းဂန္ေတြ အပင္ပန္းခံၿပီးေတာ့ ပို႔ခ်ေနတဲ့ သာသနာျပဳေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လ်က္သားနဲ႔ "တုစၧ၊ တုစၧ" အလကားပဲ၊ အခ်ည္းႏီွးပဲ-လုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူေနတယ္။ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားတာပါလိမ့္" လုိ႔ စဥ္းစားပါတယ္။ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ ပညာရိွပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ မရိွလို႔ တစ္မဂ္တစ္ဖုိလ္ မရလို႔ မဂ္တရား ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတြ မရရိွလုိ႔သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ဒီလို မိန္႔ၾကားတာပဲလို႔ အသိဉာဏ္ဝင္လာၿပီးေတာ့ မေနေတာ့ဘူး။ တရားရေအာင္ ရွာေတာ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေတာထြက္ပါတယ္။

သံဃာ (၅၀၀)မသိေအာင္ သကၤန္း၊ သပိတ္၊ ပရိကၡရာေတြ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ ေတာထြက္သြားပါတယ္။ ယူဇနာ (၁၂၀)ေဝးကြာတဲ့ ေတာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီေတာေက်ာင္းမွာ သံဃာ(၃၀)ရိွတယ္။ အကုန္လံုး ရဟႏၲာခ်ည္းပါပဲ။ ကိုရင္ေလးထိေအာင္ ရဟႏၲာေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

ေရွးဦးစြာ အႀကီးဆံုး မေထရ္ႀကီးထံသြားၿပီးေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေလွ်ာ္ထားတယ္။ "ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရား ... တပည့္ေတာ္ကို သနားခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းတရားေတြ ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား" ဟုသြားေလွ်ာက္ထားေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ျပန္ၿပီးေတာ့ မိန္႔ၾကားတယ္။ "အရွင္ပါ႒ိလ ... ဘယ္လုိေလွ်ာက္ထားတာလဲ၊ အရွင္ေပါ႒ိလဆိုတာ သာသနာေတာ္မွာ အလြန္ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္၊ ပိဋကတ္ (၃)ပံုေတြကို ေမႊေႏွာက္ၿပီးေတာ့ အႏွစ္သာရတရားေတြ ေဟာၾကားေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။

တပည့္ေတာ္မ်ားကသာ အရွင္ေပါ႒ိလထံမွာ နည္းခံဖုိ႔ရိွပါတယ္။ ကမၼ႒ာန္းတရား မေပးႏိုင္ပါဘူး။" ဟု ႃမြတ္ၾကားလုိက္ေတာ့ "ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရား .. တပည့္ေတာ္ကို ယခုကဲ့သို႔ မငဲ့မညႇာ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီးေတာ့ မမိန္႔ၾကားပါနဲ႔ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အားကိုးအားထား ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား"ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးက ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးေတာ္မမူပါ။

အရွင္ေပါ႒ိလမွာ စာေပက်မ္းဂန္တတ္တဲ့ မာန္ေတြရိွေနတယ္။ မာန္ရိွေနလို႔ တရားမရႏိုင္တာကို ျမင္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ပယ္လုိက္တယ္။ "ဒုတိယမေထရ္ႀကီးထံ သြားေလွ်ာက္ပါ"ဟု မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ မေထရ္ထံ သြားေလွ်ာက္ျပန္ေတာ့လည္း ဒုတိယမေထရ္ကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ပယ္လုိက္ျပန္ပါတယ္။ "တတိယမေထရ္ႀကီးထံ သြားေလွ်ာက္ထားပါ"ဟု မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။ သြားေလွ်ာက္ထားျပန္ေတာ့လည္း တတိယမေထရ္ႀကီးကလည္း ပယ္လုိက္ျပန္တယ္။

အဆင့္ဆင့္ပယ္လုိက္တာ ဘယ္ေရာက္သြားလဲဆိုေတာ့ (၇)ႏွစ္သားအရြယ္ အကၤန္းခ်ဳပ္ေနတဲ့ ကိုရင္ေလးထံ ေရာက္သြားတယ္။ ေရာက္သြားေတာ့ လက္အုပ္ခ်ီၿပီးေတာ့ "ကိုရင္ .. တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အားထားရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား။ ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။ "အရွင္ဘုရား .. ဘယ္လုိမိန္႔ၾကားေနတာလဲဘုရား။ အံ့ၾသစရာစကားေတြပါလား၊ အရွင္ဘုရားက သက္ေတာ္ ဝါေတာ္ကလည္း ႀကီး၊ စာေပက်မ္းဂန္ေတြကလည္း ပိဋကတ္(၃)ပံု တတ္ေျမာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ အရွင္ဘုရားထံမွာသာ တပည့္ေတာ္က နည္းခံဖုိ႔ရိွပါတယ္ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္က အသက္လည္း ငယ္ပါတယ္ဘုရား။ စာကလည္း မတတ္ပါဘူးဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားထံမွာပဲ တပည့္ေတာ္က နည္းခံဖို႔ ရိွပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိ မိန္႔ၾကားတာလဲဘုရား"ဟု ကိုရင္ေလးကလည္း ပယ္လုိက္ျပန္ပါတယ္။ မာန္ေတြက်သြားေအာင္ ပယ္ရတာျဖစ္တယ္။ အရွင္ေပါ႒ိလက ျပန္ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ - "ကိုရင္ဘုရား ... ကိုရင္မွတစ္ပါး တပည့္ေတာ္မွာ ကိုးကြယ္ရာ မရိွေတာ့ပါဘူးဘုရား။ သံဃာ (၂၉)ပါး ကုန္ပါၿပီဘုရား။ ကိုရင္တစ္ပါးပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္ဘုရား။" "ကိုရင္တစ္ပါးပဲ အားကိုးအားထားရာ ရိွပါေတာ့တယ္ဘုရား" ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ကိုရင္ေလးက နည္းနည္းသနားသြားပါတယ္။

အင္း - ဒီကိုယ္ေတာ္ႀကီးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မာန္ေတြက်သြားၿပီ။ "အရွင္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္ေျပာတာ တစ္ေသြမတိမ္း နားေထာင္ႏိုင္ပါ့မလား" "နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္၊ ကိုရင္က ခိုင္းမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ မီးပံုထဲ ခုန္ခ်ရမယ္ဆိုရင္ မီးပံုထဲ အခုခုန္ခ်လုိက္ပါမယ္" "မီးပံုေတာ့ မရိွဘူးဘုရား၊ ဟုိးေရွ႕နားမွာ ေရအိုင္ႀကီးတစ္အိုင္ ရိွတယ္ဘုရား။ အဲဒီ ေရအိုင္ႀကီးထဲကို အရွင္ဘုရား အခုဝတ္ထားတဲ့ သကၤန္းအသစ္ေတြနဲ႔ ဆင္းသြားရမယ္"ဟု ဆိုတဲ့အတုိင္း တစ္ခြန္းတည္းေသာစကားျဖင့္ ဆင္းသြားတယ္ သကၤန္းေတြ ေရစို၊ သကၤန္းအနားေတြ ေရစိုတဲ့အခါ ျပန္ေခၚလုိက္တယ္။ "အရွင္ဘုရား ႂကြလာပါေတာ့"ဟု ဆုိတဲ့အတိုင္း တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားျဖင့္ပင္ ျပန္တက္လာ၊ ႂကြလာတယ္။

"အရွင္ဘုရားကို တပည့္ေတာ္ ကမၼ႒ာန္းတရားေပးေတာ့မယ္။ အရွင္ဘုရား သတိထားၿပီးေတာ့ နားေထာင္ပါ၊ ႏွလံုးသြင္းပါ"

"ေတာထဲမွာ ေတာင္ပို႔ႀကီးတစ္ခု ရိွတယ္ဘုရား။ အဲဒီေတာင္ပို႔ႀကီးကလည္း အေပါက္(၆)ေပါက္ရိွတယ္ဘုရား၊ အဲဒီေတာင္ပို႔ႀကီးထဲကို ဖြတ္တစ္ေကာင္ကလည္း ဝင္ေနတယ္ဘုရား၊ အဲဒီဖြတ္ကို အလုိရိွတဲ့ ေယာက္်ား (၅)ေပါက္ကို ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ တစ္ေပါက္ကေနေစာင့္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းယူရပါတယ္ဘုရား"ဟု မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။

"ဖြတ္ကို ဖမ္းယူရသကဲ့သို႔ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တည္း-ဟူေသာ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဒြါရ(၆)ပါး၊ အေပါက္(၆)ေပါက္ရိွေပတယ္။ အဲဒီဒြါရ (၆)ပါးမွာ က်ေရာက္လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို (၅)ဒြါရကို ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ မေနာဒြါရတစ္ေပါက္ကေန ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ႐ႈရပါ့မယ္ဘုရား"-ဟု ကမၼ႒ာန္းတရား မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။ မိန္႔ၾကားလုိက္ေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလ သေဘာက်သြားၿပီး "ကိုရင္၊ တပည့္ေတာ္အတြက္ ကမၼ႒ာန္းတရားေပးတာ ဤမွ်နဲ႔ပဲ ျပည့္စံုပါၿပီ"ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။

ပိဋကတ္(၃)ပံုတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆုိေတာ့ ျပည့္စံုသြားပါၿပီ။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္-တည္းဟူေသာ ဒြါရ(၆)ပါးကို ျမန္မာလုိ တံခါး(၆)ေပါက္လို႔ ေခၚရပါတယ္။

မ်က္စိတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
နားတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
ႏွာေခါင္းတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
လွ်ာတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
ကိုယ္တည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
စိတ္တည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္။

(၆)ေပါက္ ရိွပါတယ္။ ေတာင္ပို႔ႀကီးနဲ႔ တူပါတယ္။ တူေနတယ္။ အဲဒီေတာင္ပို႔ႀကီးထဲမွာ ဝင္ေနတဲ့ဖြတ္ကို ဘယ္ႏွစ္ေပါက္ကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းရပါ့မလဲ ... (၅)ေပါက္ကို ပိတ္ၿပီး ဖမ္းရပါမယ္။ (၁)ေပါက္ကေန ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းရသကဲ့သို႔ အခုလည္း မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္-တည္းဟူေသာ (၅)ဒြါရ၊ (၅)ေပါက္ကို ပိတ္ထားဘိသကဲ့သို႔ ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ မေနာဒြါရကေန ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ရမယ္ဆုိေတာ့ သေဘာက်သြားပါတယ္။ အခုေယာဂီမ်ား ႐ႈတာနဲ႔ တူပါေပတယ္။ (၅)ဒြါရကို ပိတ္ထားသကဲ့သို႔ -လုိ႔ဆိုရာ၌ - အရာဝတၳဳေတြနဲ႔ေတာ့ ပိတ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီပိတ္ထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ႈမွတ္ေသာအားျဖင့္ ပိတ္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။

မ်က္စိမွာ အဆင္း႐ူပါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ေလာဘလည္း မျဖစ္သြားရေအာင္၊ ေဒါသလည္း မျဖစ္သြားရေအာင္ ႐ႈထားတာကိုပဲ ပိတ္ထားတယ္လုိ႔ ဆိုရပါတယ္။ နားမွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုေၾကာင့္လည္း ေလာဘမျဖစ္ရေအာင္၊ ဆိုးတဲ့အာ႐ံုေၾကာင့္လည္း ေဒါသမျဖစ္ရေအာင္ ႐ႈမွတ္ႏုိင္တာကို ပိတ္ထားတာလို႔ ဆိုရပါတယ္။

မ်က္စိအၾကည္မွာ အဆင္း႐ူပါရံု လာတုိက္တဲ့အခါ၊ နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတိုက္တဲ့အခါ၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္မွာ အန႔ံ ဂႏၶာ႐ံုလာတုိက္တဲ့အခါ၊ လွ်ာအၾကည္မွာ အရသာ ရသာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ၊ ကိုယ္အၾကည္မွာ အေတြ႕ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ-တုိ႔၌ ေလာဘ ေဒါသေတြ မျဖစ္သြားရေအာင္ မေနာဒြါရကေန၍ ေစာင့္ၿပီး ႐ႈမွတ္ေနရပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ ႐ႈမွတ္ေနျခင္းျဖင့္ (၅)ဒြါရကို ပိ္တ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပတယ္။ ဖြတ္ဖမ္းတဲ့ ေယာက္်ားတစ္ေပါက္က ေစာင့္ဖမ္းေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ကိုရင္ေလးေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္း၊ ေယာဂီမ်ား ႐ႈမွတ္ေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္းနည္းနဲ႔ တူပါေပတယ္။ ေနရာက်လုိက္တာ၊ ဒီအတုိင္းပင္ ႐ႈမွတ္ၾကရေပတယ္။ ကိုရင္ေလးေပးတဲ့ နည္းအတုိင္း ႐ႈလုိက္တာ အရွင္ေပါ႒ိလ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ေလးမဂ္ ေလးဖိုလ္ အဆင့္ဆင့္တက္ၿပီးေတာ့ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားတယ္။

ပိဋကတ္(၃)ပံု တတ္ေျမာက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆိုေတာ့ သေဘာက်သြားတာနဲ႔ ႐ႈမွတ္လုိက္တာ သမာဓိဉာဏ္ေတြကလည္း အသင့္အတင့္ အေျခခံ႐ိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ပါရမီအေျခခံလည္း ရင့္က်က္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ့ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားတယ္။ ရဟႏၲာ ျဖစ္တဲ့နည္းကိုပဲ အခု ေယာဂီမ်ား ႐ႈမွတ္ေနရတာျဖစ္တယ္။ ဒြါရ(၆)ပါး၊ အာ႐ံု(၆)ပါးတုိ႔တြင္ (၅)ဒြါရမွာ အာ႐ံု(၅)ပါး လာတုိက္တဲ့အခါ မေနာဒြါရကေနၿပီးေတာ့ တစ္ေပါက္ကေန ေစာင့္ဖမ္းၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရတယ္။ အျမဲတမ္း မျပတ္မလပ္ ႐ႈမွတ္ေနရတာကေတာ့ ကိုယ္ကာယကပဲ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရတယ္။

မ်က္စိအၾကည္နဲ႔ အဆင္း ႐ူပါ႐ံု လာတုိက္တဲ့ဟာလည္း အလြန္ပဲ သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ အဆင္း ႐ူပါ႐ံုကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ တူပါတယ္။ မ်က္စိအၾကည္ကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ပဲ တူတယ္တဲ့။ ဝါဂြမ္း(၂)ခု တုိက္လိုက္တာ အလြန္သိမ္ေမြ႕တယ္။ အသံမျမည္ပါဘူး။ အလြန္သိမ္ေမြ႕တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သမာဓိဉာဏ္ေတြ ေတာ္ေတာ္အားေကာင္းမွ ႐ႈႏုိင္ေပတယ္။ သမာဓိဉာဏ္ေတြ အားနည္းေနတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာ မ႐ႈႏိုင္ေသးေပဘူး။

နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ဒီအတုိင္းပါပဲ။ နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါလည္း အသံ သဒၵါ႐ံုကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔႔ပဲ တူတယ္။ နားအၾကည္ကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ တူတယ္။ ဥပါဒါ႐ုပ္ေတြဆိုေတာ့ မဟာဘုတ္ကို မီွၿပီးမွ ျဖစ္လုိ႔ရတယ္။ သူတို႔ခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္လို႔မရဘူး။ အလြန္သိမ္ေမြ႕ေပတယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ႏွင့္ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ တုိက္တာျဖစ္တယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ အခ်င္းခ်င္း တုိက္လုိက္တာ မထင္ရွားေပဘူး။ အလြန္သမာဓိ အားေကာင္းတဲ့အခါက်မွ 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္'လုိ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ရတယ္။

ႏွာေခါင္းအၾကည္မွာ အန႔ံ ဂႏၶာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ဒီအတုိင္းပဲ။ အနံ႔ကေလးကလည္း ဝါဂြမ္းေလးေလာက္ပဲ သိမ္ေမြ႕တယ္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္ကလည္း ဝါဂြမ္းေလးလုိပဲ သိမ္ေမြ႕တယ္။ ဝါဂြမ္း ဝါဂြမ္းခ်င္း တုိက္လုိက္သကဲ့သို႔ အလြန္သိမ္ေမြ႕တဲ႔ အတြက္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ မရေပဘူး။ လွ်ာအၾကည္မွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ။

ကိုယ္အၾကည္မွာေတာ့ လာတုိက္တဲ့ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုက ဘာနဲ႔တူလဲဆိုရင္ ေဖာ႒ဗၺ႐ံု-ဆိုတာ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ မဟာဘုတ္ႀကီး (၃)ပါးကို ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု-လုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုက ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ သံတူႀကီးနဲ႔ တူတယ္။ ကုိယ္အၾကည္ေလးက ဝါဂြမ္းနဲ႔ပဲ တူတယ္။ အဲဒီ ကုိယ္အၾကည္ဝါဂြမ္းေလးကို ေပတံုးႀကီးေပၚမွာ တင္ထားတာနဲ႔ တူတယ္။

ကိုယ္အၾကည္ေလး တည္ေနတာက ေပတံုးႀကီးနဲ႔တူတဲ့ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ အာေပါ-လုိ႔ဆိုတဲ့ ဓာတ္ႀကီး(၄)ပါးေပၚမွာ တည္ရပါတယ္။ ကိုယ္အၾကည္ဟာ ဥပါဒါ႐ုပ္ပဲ၊ ဥပါဒါ႐ုပ္ကေလးေတြက မဟာဘုတ္ကို မီွၿပီးေတာ့ တည္ေနရတယ္။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုပ္က ဘာနဲ႔တူသလဲ ... (၁)ပိႆာေလာက္ေလးတဲ့ သံတူႀကီးနဲ႔ တူတယ္။ ကာယအၾကည္ေလးက ေပတံုးႀကီးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔တူတယ္။ သံတူႀကီးနဲ႔ ေပတံုးႀကီးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးကို ထုခ်လုိက္တဲ့အခါ ဝါဂြမ္းတြင္ မနားေပဘူး။ ေပတံုးႀကီးကို တစ္ခါတည္း သြားၿပီးေတာ့ ထိသြားပါတယ္။ ထိသြားေတာ့ အသံေတြေတာင္ ျမည္သြားႏုိင္တယ္။

အဲဒီလုိပါပဲ ေဖာ႒ဗၺ႐ုပ္က ကာယအၾကည္ကို လာတုိက္တဲ့အခါ သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။ ထုခ်လုိက္တဲ့ တူႀကီးဟာ ဝါဂြမ္းတင္ မနားပဲနဲ႔ ေပတံုးမွာ သြားသြားထိဘိသကဲ့သို႔ ေဖာ႒ဗၺ႐ုပ္က တုိက္ခ်လုိက္တဲ့အခါ ကာယအၾကည္မွာပဲ မနားပဲနဲ႔ မဟာဘုတ္ေတြမွာပါ သြားၿပီးေတာ့ တုိက္ေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္။ ေပတံုးႀကီးနဲ႔တူတဲ့ မပာာဘုတ္ေတြမွာ သြားတုိက္ေတာ့ ထင္ရွားတယ္။ ထင္ရွားတဲ့အခါ ႐ႈမွတ္ရတာ လြယ္ပါတယ္။

အျပင္က လာတုိက္တဲ့ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုပ္က (၁)ပိႆေလာက္ ေလးတဲ့ သံတူႀကီးနဲ႔ တူတယ္။ အတြင္းက ကာယအၾကည္ေလးက ေပတံုးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ တူတယ္။ ေပတံုးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးကို (၁)ပိႆာေလာက္ ေလးတဲ့ သံတူႀကီးနဲ႔ ထုခ်လိုက္တဲ့အခါ ဝါဂြမ္းေလးမွာ မနားပဲနဲ႔ ေပတံုးမွာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထိေတာ့ အသံေတြ ျမည္ထြက္လာသလုိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုပ္က ေနၿပီးေတာ့ ကာယအၾကည္ေလးကို တိုက္လုိက္တဲ့အခါ ကာယအၾကည္မွာပဲ မနားပဲနဲ႔ အတြင္းက မပာာဘုတ္ႀကီး (၄)ပါးမွာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။ (အ႒သာလိနီ - ၃၀၄)

ထင္ရွားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ား ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဘယ္ေနရာကပဲထိထိ 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'လုိ႔ မွတ္ရပါတယ္။ ကိုယ္ကာယနဲ႔ အျပင္ပ ဝတၳဳေတြ၊ အခင္းေတြ၊ ၾကမ္းေတြနဲ႔ ထိတဲ့အခါလည္ 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'လုိ႔ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။

ကိုယ္ကာယအခ်င္းအခ်င္း၊ လက္အခ်င္းခ်င္းထိတာ၊ ေျခေထာက္ခ်င္း ေျခေထာက္ခ်င္းထိတာ၊ ကိုယ္ကာယ အခ်င္းအခ်င္းထိတာကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' လုိ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ေဖာင္းတယ္၊ ပိန္တယ္၊ ထုိင္တယ္၊ ထိတယ္-ဆိုတာလည္း အထိေတြပဲ။ ေဖာင္းတယ္-ဆိုတာလည္း ေလ အဆင့္ဆင့္ ဝမ္းဗုိက္ကို တိုးထိၿပီး ေဖာင္းတက္လာတာ၊ အထိကိုပဲ မွတ္ရတာပဲ ျဖစ္တယ္။

အဂၤ မဂၤါ ႏုသေရ ဝါေယာ - ဆိုတဲ့ အဂၤါႀကီးငယ္ေတြကို တြန္းကန္ၿပီးေနတဲ့ ဝါေယာက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေလးေတြ ထိတာကို (အတြင္းကေနဓာတ္သေဘာေတြ ထိတာကို) 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'လုိ႔ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ား၊ နားရြက္ဖ်ား၊ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားေတြမွာလည္း တိုးေနတဲ့၊ ထိေနတဲ့ သေဘာေလးေတြကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' 'တိုးတယ္၊တိုးတယ္'လုိ႔ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။ ဝါဂြမ္းေလးကို သံတူႀကီးနဲ႔ ထုခ်လုိက္ေတာ့ ေပတံုးမွာ သြားသြားတိုက္သလုိ ကုိယ္ကာယမွာ အထိေတြဟာ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္တဲ့။

အထိကို (၃)မ်ဳိး ႐ႈမွတ္၍ ရပံု

အထိကို (၃)မ်ဳိး ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရပါတယ္။
- ကိုယ္ကာယနဲ႔ အျပင္က ဝတၳဳျဒပ္ေတြနဲ႔ ထိတဲ့အခါလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္။
- ကိုယ္ကာယအခ်င္းခ်င္း ထိတာကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'။
- အတြင္းက ဓာတ္သေဘာေတြ တြန္းသြားတဲ့၊ အတြင္းက တိုးေနတဲ့ ထိတဲ့ သေဘာေတြကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္၊ တိုးတယ္၊ တိုးတယ္'။

သမာဓိဉာဏ္ အသင့္အတင့္ ရင့္က်က္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ အႏံွ႔အျပားမွာ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ေခါင္းမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ၊ မ်က္ႏွာမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ၊ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ား၊ နားရြက္ဖ်ားေတြမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ၊ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားေတြမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ တိုးေနတာေတြ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ကေလးေတြ မွတ္လို႔ရသြားၿပီ။ ရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ႐ုပ္ထက္ သိမ္ေမြ႕တဲ့ နာမ္တရားေတြကိုလည္း ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရသြားၾကေပတယ္။

ဤကဲ့သို႔ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတာ္လာ အနႏၲရ ပစၥည္းတရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ နာၾကားရတဲ့အတိုင္း လုိက္နာက်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္တဲ့ တရားထူး တရားျမတ္တို႔ကို ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာ ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လြယ္ကူေသာအက်င့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဆိုက္ေရာက္၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း..။

ဆရာေတာ္ဘုရား ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ဆုနဲ႔ ျပည့္စံုရပါလို၏။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဃ)

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဃ)

ဝိပါက္ကေတာ့ အမွန္အတုိင္းပဲ။ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္အက်ဳိးေပးေတြနဲ႔၊ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ လာေတြ႕ေနရပါေသာ္လည္း မိမိတုိ႔က ႏွလံုးသြင္းတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ကုသိုလ္ေဇာေတြပဲ ေစာသြားပါတယ္။ "ဝိပါက္အမွန္၊ ေဇာအျပန္'လို႔ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဆာင္ပုဒ္စီထားတာ ေနရာက်ပါတယ္။ ဝိပါက္က အမွန္အတုိင္းပဲ။ မေကာင္းတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြ လာေတြ႕ေနရတယ္။ မိမိက ႏွလံုးသြင္းတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဇာက်ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျပန္ေစာသြားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါေပတယ္။

ႏွလံုးသြင္းတာကေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလလည္း ရတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ အာ႐ံုေတြက သိပ္ျပင္းထန္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏွလံုးမသြင္းႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ သာယာဖြယ္အာ႐ံု၊ အလြန္ပဲ သာယာဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတဲ့အခါ တစ္ခါတစ္ခါ ႏွလံုးသြင္းလို႔ မရတတ္ေပဘူး။ အနိ႒ာ႐ံု = အင္မတန္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေတြ၊ အလြန္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါလည္း ႏွလံုးသြင္းလုိ႔မရပဲ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ဣ႒ာ႐ံုကေတာ့ ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ ႏွလံုးသြင္းလို႔ ရတန္သေလာက္ ရၾကပါတယ္။ ရသေလာက္ ရၾကပါတယ္။ အနိ႒ာ႐ံုက်ေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ မရႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ အာ႐ံုက အလြန္ၾကမ္းတမ္း၊ အလြန္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေတာ့ စိတ္ကို မထိန္းထားႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ "ေယာနိေသာ မနသိကာရ"နဲ႔ မႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ မႏိုင္ေတာ့ ဘာနဲ႔ႏိုင္ေအာင္ ကုရမလဲ။ ႐ႈမွတ္မႈနဲ႔ ကုရတယ္။ ႐ႈမွတ္မႈကေတာ့ အႏိုင္ဆံုးပါပဲ။

႐ႈမွတ္မႈက အႏိုင္ဆံုးျဖစ္ေပတယ္။ ဘယ္ကပဲ႐ႈ႐ႈ၊ ႐ႈမွတ္ႏုိင္ရင္ ေဒါသ ေဒါမနႆေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပဘူး။ ျမင္စရာအာ႐ံုက အနိ႒ာ႐ံုနဲ႔ေတြ႕ရလို႔ ေဒါသ ေဒါမနႆေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္'လို႔ ႐ႈမွတ္ရတယ္။ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္သြားလုိ႔ ရိွရင္လည္း ဒီေဒါမနႆက မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ျမင္ရတဲ့ အဆင္း​ ႐ူပါ႐ံုေတြ တစ္ရိပ္ရိပ္ ေျပာင္းလဲေနတာေတြကို ေတြ႕ရလို႔ရိွရင္လည္း ဒီေဒါသမနႆ မျဖစ္ရေတာ့ဘူး။ ျမင္သိစိတ္က တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတာ ျမင္လို႔ရိွရင္လည္း ဒီေဒါမနႆ မျဖစ္ေတာ့ေပဘူး။

မ်က္စိက မ႐ႈႏိုင္ဘူးဆိုလို႔ရိွရင္လည္း ဘယ္မွာ႐ႈရမလဲ။ ကာယမွာ ႐ႈရမယ္။ ဒီအာ႐ံုေတြကို မၾကည့္ေတာ့ပဲနဲ႔ ရပ္ေနတယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ 'ရပ္တယ္၊ ရပ္တယ္'လို႔ ႐ႈမွတ္လုိက္ရင္ ျပတ္သြားပါေပတယ္။ ႐ႈမွတ္မႈျဖစ္တာနဲ႔ ဟုိမွာ ေဒါသ ေဒါမနႆက ျဖစ္လို႔ မရေတာ့ေပဘူး။

ထုိင္ရက္နဲ႔ဆိုလို႔ရိွရင္ 'ထုိင္တယ္၊ ထိတယ္၊ ေဖာင္းတယ္၊ ပိန္တယ္'လို႔ မွတ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဒါမနႆ ေဒါသမရိွေတာ့ဘူး၊ ျပတ္သြားေပတယ္။

သြားရင္းနဲ႔ဆိုရင္လည္း 'ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္၊ ႂကြတယ္၊ ခ်တယ္၊ ႂကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္'လို႔ မွတ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အမွတ္ျဖစ္သြားတာနဲ႔ ဒီေဒါမနႆ ေဒါသေတြဟာ ျဖစ္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ဝိပႆနာက အႏိုင္ဆံုးျဖစ္ေပတယ္။ မွတ္လုိက္တာနဲ႔ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ ေဒါသေဇာေတြ ေဒါမနႆေဇာေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပဘူး။ ျဖစ္ခြင့္မရေတာ့ေပဘူး။ ဝိပႆနာကေတာ့ အႏုိင္ဆံုးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဝိပႆနာ႐ႈၾကရပါတယ္။ ဝိပႆနာ ေအာင္ျမင္သြားရင္ေတာ့ မိမိတုိ႔ အလိုရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္သည့္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတိုင္ေအာင္ ေရာက္သြားၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဝိပႆနာကုသိုလ္က အေကာင္းျမတ္ဆံုး ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

ဝိပႆနာ႐ႈေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဒီဝီထိအစဥ္ထဲမွာ ဘယ္ေနရာက႐ႈရမလဲ .. လုိအပ္ေပတယ္။ ႏွလံုးသြင္းတာက ေဇာမွာ ႏွလံုးသြင္းရတယ္။ ေဇာေရာက္လာေတာ့ အာ႐ံုကို သိလာေတာ့ ႏွလံုးသြင္းရပါတယ္။

ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္ေအာင္႐ႈမွတ္ပံု

ဝိပႆနာ႐ႈေတာ့ ဘယ္ေနရာကေန ႐ႈရပါသလဲဆိုေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္က႐ႈရမယ္။ 'အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္-ျမင္သိစိတ္' အဲဒီျမင္သိစိတ္ျဖစ္တဲ့အခိုက္အတန္႔ေလးမွာ - ႐ူပါ႐ံုအဆင္းက မ်က္စိအၾကည္ကို လာတိုက္ခိုက္မွ ႐ႈရပါတယ္။ ေရွ႕က 'အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း' တုိင္ေအာင္ လြန္သြားၿပီးတဲ့အခါ စကၡဳဝိညာဏ္ - ျမင္သိစိတ္ကေလး ျဖစ္ခိုက္မွာ 'ျမင္တယ္၊ျမင္တယ္'လို႔ ႐ႈမွတ္ရေပတယ္။ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္'လုိ႔ ႐ႈမွတ္ႏုိင္တဲ့အင္အား အသင့္အတင့္ ရိွလာတဲ့အခါ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာပဲ တည္သြားတယ္။ ေယာဂီမ်ားေလာက္ ဝိပႆနာအေျခခံရိွေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ ေရွးဦးစြာ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္ေအာင္ပဲ ႐ႈၾကရပါတယ္။

အစပိုင္းမွာ ျမင္ကာမွ်မတၱကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဒိေ႒ ဒိ႒မတၱံ ဘဝိႆတိ။
ဒိေ႒ = ျမင္အပ္ေသာ အဆင္း႐ူပါ႐ံု၌၊ ဒိ႒မတၱံ = ျမင္ကာမွ်ျဖစ္ေသာ စိတ္သည္၊ ဘဝိႆတိ = ျဖစ္လတၱံ႔ (ဝါ) ျဖစ္ေအာင္ ႐ႈရမယ္။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ... ။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာတည္ေအာင္ ႐ႈမွတ္လုိက္ေတာ့ ဣ႒ာ႐ံု ျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ ေလာဘလည္း မျဖစ္ေတာ့ေပဘူး။ ႐ူပါ႐ံုကို သာယာတပ္မက္တဲ့ ေလာဘလည္း မျဖစ္ေတာ့ေပဘူး။ အနိ႒ာ႐ံု ျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ ေဒါမနႆ ေဒါသလည္း မျဖင့္ေတာ့ေပဘူး။ ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်မတၱဆိုတာ အခုေယာဂီမ်ားအေနနဲ႔၊ မခက္လွပါဘူး။ သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ေတာ့ အလြန္ခက္တယ္။ "ျမင္တယ္ဆိုလွ်င္ အားလံုးျမင္ၿပီးသြားတာပဲ။ ဘယ္လုိ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္ေအာင္လုပ္ရမွာလဲ" ဒီလိုေတာင္ ျပန္ေမးၾကတယ္။

ေယာဂီမ်ားအေနနဲ႔ ဒီေလာက္မခက္လွပါဘူး။ စၾကႍေလွ်ာက္သြားတဲ့အခါ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ တက္သြားတာ၊ လွမ္းလိုက္တဲ့အခါ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ ေရြ႕သြားတာ၊ ခ်လုိက္တဲ့အခါလည္း ေလးေလးၿပီးေတာ့ က်သြားတာကို ျမင္ေနရလို႔ ေယာဂီက အမွတ္ေကာင္းေနတဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာ ေယာဂီနားက လူတစ္ေယာက္က ျဖစ္သြားလုိက္တယ္။

"ေယာဂီနားက ျဖစ္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘယ္သူလဲလို႔ အမ်ဳိးသားလား ... အမ်ဳိးသမီးလား ... " လုိ႔ သြားေမးလို႔ရိွရင္ ေယာဂီက "မသိပါဘူး၊ လူတစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖတ္သြားတာပဲ၊ ဘယ္သူလဲေတာ့ မသိပါဘူး" လုိ႔ ေျပာတတ္ပါေပတယ္။ ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္သြားတာ ျဖစ္တယ္။ အမွတ္ကိုပဲ အေလးအနက္ ႏွလံုးသြင္းထားေတာ့ ဟုိမွာ ျမင္ရတာ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ၾကားလွ်င္ ၾကားကာမွ်မတၱ၊ နံလွ်င္ နံကာမွ်မတၱ၊ စားလွ်င္ စားကာမွ်မတၱတို႔မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဥၥဒြါရမွာက်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို မေနာဒြါရကေန၍ ႐ႈမွတ္ရပံု

ပဥၥဒြါရ (၅)ဒြါရမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို ဘယ္ကေန ႐ႈေနရလဲဆိုေတာ့ မေနာဒြါရကေန ႐ႈေနရတယ္။ က်ရာအာ႐ံုက ပဥၥဒြါရ၊ ႐ႈတာက မေနာဒြါရ ျဖစ္တယ္။ မေနာဒြါရက ႐ႈရေပတယ္။

သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အို- က်ရာကတစ္ျခား၊ ႐ႈရာကတစ္ျခား၊ ျဖစ္မွ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားလုိ႔ ဒီလုိလည္း စဥ္းစားသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိလည္း ဆင္ျခင္ေတြ ေပးလာတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ကို ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာေလးကို ပဥၥဒြါရမွာ အာ႐ံု(၅)ပါး လာတုိက္တဲ့အခါမွာ မေနာဒြါရမွာထင္တဲ့ အေၾကာင္းကို အ႒ကထာဆရာမ်ားက ဖြင့္ျပထားပါတယ္။

သစ္ပင္ဖ်ားမွာ ငွက္လာနားတဲ့ ဥပမာနဲ႔ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။ သစ္ပင္ဖ်ားမွာ မြန္းတည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ငွက္လာၿပီး နားတဲ့အခါ ေျမႀကီးမွာလည္း အရိပ္သြားထင္ပါတယ္။ သစ္ပင္ဖ်ားမွာ ငွက္နားတာနဲ႔ ေျမႀကီးမွာ အရိပ္သြားတင္တာနဲ႔ဟာ မေရွးမေႏွာင္းပဲ တစ္ၿပိဳင္နက္လုိ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲတဲ့။ ပဥၥဒြါရ - (၅)ဒြါရမွာ ငွက္နဲ႔တူတဲ့ အာ႐ံု(၅)ပါးေတြ လာတုိက္တဲ့အခါ မေနာဒြါရမွာ ငွက္ရိပ္ပမာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထင္တာပါပဲ၊ တစ္ၿပိဳင္နက္လုိပဲထင္ေတာ့ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ (အ႒သာလိနီ - ၁၁၄)

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သစ္ပင္ဖ်ား၌၊ ငွက္နားပမာ၊ အာ႐ံုငါးပါး၊ ထိျငားထင္လာ၊
ေျမ၌ငွက္ရိပ္၊ ခပ္ႏိွပ္ပမာ၊ မေနာေပါက္၊ ဆိုက္ေရာက္ေလသည္သာ။

သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔တူတဲ့ (၅)ဒြါရမွာ ငွက္နဲ႔တူတဲ့ အာ႐ံု(၅)ပါးလာၿပီးေတာ့ ထိလုိက္တယ္။ ထိလုိက္တဲ့အခါမွာ ငွက္အရိပ္ဟာ ေျမမွာ ထင္လာသလုိ မေနာေပါက္မွာ အာ႐ံုေတြ ဆိုက္ေရာက္ ထင္လာတယ္-ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္တယ္။ ထင္လာပါေပတယ္။ ထင္လုိ႔သာလွ်င္ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္' 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္' 'နံတယ္၊ နံတယ္' 'စားတယ္၊ စားတယ္' 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' လုိ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ ရေနတာပါပဲ။ မထင္ရင္ေတာ့ ႐ႈမွတ္လုိ႔ မရပါဘူး။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ငွက္အမ်ားႏွင့္၊ အာ႐ံုငါးတူသည္၊ သစ္ပင္ဖ်ားႏွင့္၊ ဒြါရငါးတူသည္၊
ေျမႏွင့္တစ္ဝ၊ ဘဝဂၤတူညီ၊ လူႏွင့္ကား၊ ေဇာမ်ားတူေပသည္။

ဥပမာ - ေျမေပၚမွာေပါက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ရိွတယ္။ အဲဒီ သစ္ပင္ႀကီးေအာက္မွာ လူလည္းရိွတယ္။ သစ္ပင္ေအာင္မွာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကထုိင္ေနတယ္။ လဲွေနတယ္။ မြန္းတည့္အခ်ိန္အခါမွာ သစ္ပင္ဖ်ားမွာ ငွက္ေတြက လာနားတယ္။ လာနားေတာ့ အရိပ္က ေျမႀကီးမွာ ထင္လာေတာ့ လူက သိပါတယ္။ အင္း .. ငွက္ေတြ လာနားၿပီလုိ႔ သိရပါေပတယ္။

အဲဒီလိုပါပဲ။ ငွက္အမ်ားနဲ႔ အာ႐ံု (၅)ပါးနဲ႔ တူတယ္။ အာ႐ံု (၅)ပါးေတြဆုိတာ ငွက္ေတြ ပ်ံလာသကဲ့သို႔ ေရာက္လာၾကတာပါပဲ။ ငွက္ေတြနဲ႔ တူပါေပတယ္။

သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔ ဒြါရ (၅)ပါးနဲ႔ တူတယ္။ မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္-ဆိုတဲ့ ဒြါရ(၅)ပါးနဲ႔ သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔ တူတယ္တဲ့။ သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔ ဒြါရ(၅)ပါးနဲ႔တူတယ္။

အဲဒီဒြါရ (၅)ပါးမွာ အာ႐ံု(၅)ပါးလားၿပီးေတာ့ တိုက္ပါတယ္။ ငွက္နဲ႔တူတဲ့ အာ႐ံု(၅)ပါးလာတုိက္ေတာ့ ေျမႀကီးမွာ အရိပ္ထင္သလို ဘဝင္မွာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထင္တယ္။ ေျမႀကီးႏွင့္ ဘဝင္နဲ႔ တူတယ္တဲ့။ ဘဝင္ဆိုတာ တစ္ဘဝလုံးမွာ တည္ရိွေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ေျမႀကီးလုိပါပဲ။

ဘဝႆ အဂႍ ဘဝဂႍ။ ဘဝႆ = ဘဝ၏ ၊ အဂႍ = အေၾကာင္းတည္း။ ဘဝဂႍ = ဘဝ၏ အေၾကာင္း၊ ဘဝတည္ရိွဖုိ႔ရာ အေၾကာင္းဆိုေတာ့ သစ္ပင္၏ တည္ရာ ေျမႀကီးႏွင့္ တူတယ္။

တစ္ဘဝလံုးမွာ ဘဝင္ကေတာ့ ရိွေနတယ္။ တစ္ျခား တစ္ျခားစိတ္ေတြကသာ ေျပာင္းလဲ ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဘဝင္စိတ္ကေတာ့ မေျပာင္းလဲဘူး။ အျမဲတမ္း ဘဝအေျခခံအေနျဖင့္ တစ္ဘဝမွာ ျဖစ္ေနေပတယ္။ အျခား စိတ္တို႔၏ မီွရာတည္ရာ ျဖစ္တယ္။ ပဋိသေႏၶက စၿပီးေတာ့ ပဋိသေႏၶ အခိုက္အတန္႔မွာ ပဋိသေႏၶစိတ္၊ ပဝတၱိ ေရာက္လာေတာ့ ဘဝင္စိတ္၊ ကြယ္လြန္စုတိတဲ့အခါက်ေတာ့ စုတိစိတ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီဘဝင္စိတ္ကပဲ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ျဖစ္သြားတာပါပဲ။ ကိစၥေတြကသာ ေျပာင္းသြားတာ ျဖစ္တယ္။

တစ္ဘဝလံုးမွာ တည္ရိွတဲ့စိတ္က ဘဝင္စိတ္၊ ေျမႀကီးနဲ႔ တူပါေပတယ္။ အဲဒီဘဝင္ကို မီွၿပီးေတာ့ ျဖစ္တဲ့ ေဇာစိတ္ေတြကေတာ့ လူနဲ႔တူတယ္တဲ့။ ေျမႀကီးေပၚမွာရိွတဲ့ လူက ငွက္ေတြ လာနားေတာ့ သိပါေပတယ္။ အရိပ္ထင္တာေတာ့ သိတယ္။ ေဇာစိတ္ကလည္း အဲဒီ လူလိုပါပဲ။ အာ႐ံုေတြကို သိပါတယ္။ ဒြါရ (၅)ပါးမွာ အာ႐ံု (၅)ပါးလာတုိက္ေတာ့ ဘဝင္မွာ လာၿပီးထင္တဲ့အခါ ေဇာစိတ္က သိသြားပါတယ္။ သိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္' 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္' 'နံတယ္၊ နံတယ္' 'စားတယ္၊ စားတယ္' 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' လုိ႔ ႐ႈလုိ႔ရတယ္။ အဲဒီလုိ ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရလုိ႔သာ မေနာဒြါရ တစ္ဒြါရကေနၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။ (၅)ဒြါရမွာ က်လာက်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို မေနာဒြါရ တစ္ဒြါရက ေစာင့္ၿပီး ႐ႈေနရတာ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီလုိ ႐ႈမွတ္ရလုိ႔ တရားထူး တရားျမတ္ ရသြားတဲ့ သာဓကေတြ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက ႐ိွခဲ့ဘူးပါတယ္။ (၅)ဒြါရမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို မေနာဒါြရ တစ္ဒြါရကပဲ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရေပတယ္။ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလ ျဖစ္ေပတယ္။

ဆက္ရန္.... အနႏၲရ (င)သို႔

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဂ)

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဂ)

အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု

အဗ်ာကတကေန အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာကို ေျပာျပပါေတာ့မယ္။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္က ႏွလံုးလည္း မသြင္း၊ မွတ္လည္း မမွတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ (၇)ႀကိမ္လံုး အကုသုိလ္ေဇာေတြ ေစာသြားတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဝုေ႒ာက ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ ဝုေ႒ာက အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာပဲ ျဖစ္တယ္။ အဗ်ာကတအတြက္ (၃)ခ်က္ ရသြားေပၿပီ။

'အဗ်ာကေတာ အဗ်ာကတႆ'။ အဗ်ာကတ-ကေနၿပီးေတာ့ အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပုတာကေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ၊ (၁၇)ခ်က္လံုးပဲျဖစ္တယ္။

'အဗ်ာကေတာ ကုသလႆ'။ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာကေတာ့ ဝုေ႒ာက ကုသိုလ္ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။

'အဗ်ာကေတာ အကုသလႆ'။ အဗ်ာကတကေနၿပီးေတာ့ အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ဝုေ႒ာကေနၿပီးေတာ့ အကုသိုလ္ ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသနာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ - ဟု စၿပီး ေဟာပါတယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ - ဆိုတာ ေရွ႕ေရ႕ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္တယ္။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ။ ပစၧိမာ = ဆိုတာ ေနာက္ပါ။ ပုရိမာ ပုရိမာ - ဆိုတာ ေရွ႕ေရွ႕က ပစၥည္းတရား၊ အေၾကာင္းတရားကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ = ဆိုတာ ေနာက္ေနာက္က ပစၥယုပၸန္တရား၊ အက်ဳိးတရားကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။

ပုရိမာ-ဆိုရင္ ပစၥည္းလား၊ ပစၥယုပၸန္လား ... ပစၥည္းပါ။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ-ဆိုရင္ ပစၥည္းလား၊ ပစၥယုပၸန္လား ... ပစၥယုပန္ပါ။ ပုရိမာ ပုရိမာ-ဆိုရင္ အေၾကာင္းလား၊ အက်ဳိးလား ... အေၾကာင္းပါ။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ-ဆိုရင္ အေၾကာင္းလား၊ အက်ဳိးလား ... အက်ဳိးပါ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေနၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးျပဳတာလဲ ... ေဇာ ေဇာခ်င္း ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ေက်းဇူးျပဳတာလဲ ... အဆံုးေဇာကေန ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္အဆံုးေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူူးျပဳတာျဖစ္တယ္။ တဒါ႐ံုက ႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ ပထမ တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ေဇာေတြက (၇)ေဇာေတာင္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေဇာလဲ ... အဆံုးေဇာပါ။ အဆံုးေဇာ= သတၱမေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာကို ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ - ဟု ဘုရားေဟာထားတာ ျဖစ္ေပတယ္။ ေယာဂီမ်ာ ကိုယ္တိုင္သိရေပတယ္။ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာႀကီးပဲ ျဖစ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတာကို သေဘာက်ေနတယ္။ ဤကဲ့သို႔ မရွင္းျပရင္ အနႏၲရပစၥည္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔ သေဘာမက်ေပဘူး။ ပုရိမာ ပုရိမာ-ဆိုတာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ-ဆိုတာ ဘယ္လုိလဲလို႔ စိတ္ထဲမွာ ရြတ္သာရြတ္ဆုိေနရတယ္။ သေဘာက မေပါက္ေတာ့ ရြတ္ဆိုေနရတာပဲ ရိွတာေပါ့

'ကုသလပဒ' အတြက္၊ ကုသိုလ္အတြက္ ၿပီးသြားၿပီ။ 'အကုသလပဒ' အတြက္၊ အကုသိုလ္အတြက္ ေဟာပါေတာ့မယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္မွာပါလဲ ... ေဇာ ေဇာခ်င္းမွာ ျဖစ္ေပတယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုေက်းဇူးျပဳတာပါလဲ ... အဆံုးေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ အဆံုးေဇာက အကုသိုလ္ေဇာ၊ တဒါ႐ံုက အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ အဆံုးအကုသိုလ္ေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ အကုသလပဒအတြက္ (၂)ခ်က္လည္း ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ရသြားပါလဲ .. (၄)ခ်က္ပါ။ ေနာက္ (၃)ခ်က္က အဗ်ာကတျဖစ္တယ္။

အဗ်ာကတ (၃)ခ်က္ ေဟာပါေတာ့မယ္။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္မွာပါလဲ ... (၁၇)ခ်က္လံုး ျဖစ္ေပတယ္။

တစ္ဝီထိလံုး အဗ်ာကတပဲ-ဆိုေတာ့ တဒါ႐ံု (၂)ႀကိမ္ကလည္း ကုသိုလ္လား ... အကုသိုလ္လား .. အဗ်ာကတလား ... အဗ်ာကတပါ။ တစ္ဝီထိလံုး အဗ်ာကတ ရသြားေပတယ္။ 'အဗ်ာကေတာ အဗ်ာကတႆ' ျဖစ္တယ္။ အဗ်ာကတကေန အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတာကေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ၊ (၁၇)ခ်က္လံုးပဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒုတိယအခ်က္ကို ေဟာပါေတာ့မယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို ေက်းဇူးျပဳတာလဲ ... ဝုေ႒ာကေနၿပီးေတာ့ ပထမ ကုသိုလ္ေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာျဖစ္ေပတယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေန ဘယ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာပါလဲ ... ဝုေ႒ာကေနၿပီးေတာ့ ပထမ အကုသိုလ္ေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာျဖစ္ေပတယ္။ (၇)ခ်က္ ျပည့္သြားၿပီ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ... ဟူ၍ (၇)ခ်က္ ျဖစ္ေပတယ္။

ဒီစကၡဳဝိညာဏဝီထိထဲမွာပဲ (၇)ခ်က္ ရသြားပါတယ္။ ေသာတဝိညာဏဝီထိမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပဲ။ ဃာနဝိညာဏဝီထိထဲမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပဲ။ ဇိဝွါဝိညာဏဝီထိထဲမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပဲ။ ကာယဝိညာဏဝီထိထဲမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပါပဲ။ တစ္ဝီထိဆိုလို႔ရရင္ အားလံုး သေဘာက်ပါေပတယ္။

ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ - ဆိုတာကေတာ့ အားလံုးတစ္ေပါင္းတည္း ေရွ႕ေရွ႕ေသာ ပစၥည္းတရားေတြက ေနာက္ေနာက္ေသာ ပစၥယုပၸန္တရားေတြကို ေက်းဇူးျပဳေနပံုကို နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူတာ ျဖစ္တယ္။ လုိရင္းအက်ဆံုးကေတာ့ အခု(၇)ခ်က္ဟာ လုိရင္းပါပဲ။

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို၊ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို၊ အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို၊ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို၊ အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို၊ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို၊ အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို - ဆိုတဲ့ (၇)ခ်က္ကေတာ့ အဓိကပါပဲ။

ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတာ္က သေဘာေပါက္သြားလို႔ရိွရင္ ေနာက္ေနာက္ဝါဒေတြ၊ ပ႒ာန္းပါ႒ိေတာ္ အက်ယ္တဝင့္ေတြကို လိုက္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္၊ ေလ့လာမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ေယာဂီမ်ား သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မယ္။ ေနရာက်ပါတယ္။ ဒီဝီထိအစဥ္ကေလး ရထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဝီထိအစဥ္ကေလးကိုေတာ့ စကၡဳဒြါရဝီထိအတြက္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းရသြားၿပီ။ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိဝွါ၊ ကာယ-ေတြကိုလည္း တစ္ေခါက္စီေလာက္ ဆိုသြားရေအာင္။

စကၡဳဝိညာဏဝီထိ - အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

ေသာတဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ေနရာမွာ ေသာတဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ ဃာနဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ ဇိဝွါဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ ကာယဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ ကာယဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ 'စ'ေလးေနရာမွာ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိဝွါ၊ ကာယေတြ လဲၿပီးထည့္ရမယ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ေသာတဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ဃာနဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ကာယဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ကေလး (၅)ေခါက္ ဆုိလုိက္ၾကအံုးစို႔။ စကၡဳဝိညာဏ္အတြက္ 'ျမင္ၿပီးလွ်င္' ေနရာမွာ ေသာတဝိညာဏ္အတြက္ 'ၾကားၿပီလွ်င္'၊ ဃာနဝိညာဏ္ေနရာမွေတာ့ 'နံၿပီးလွ်င္'၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္ေနရာက်ေတာ့ 'စားၿပီးလွ်င္'၊ ကာယဝိညာဏ္က်ေတာ့ 'ထိၿပီးလွ်င္' - လုိ႔ ထည့္ဆိုၾကရမယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ၾကားၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ နံၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ စားၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ထိၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။

ပါ႒ိေတာ္လည္း သေဘာက်သြားၿပီ။ ဝီထိအစဥ္ေတြလည္း နာမည္ေတြ သိသြားၿပီ။ ဘဝင္-ဆိုတာ အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧ။ ဒီ(၃)ခုလံုးကို ဘဝင္-လုိ႔ ဆိုလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဆင္ျခင္-ဆုိတာ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္းကို ဆုိတာျဖစ္တယ္။ ျမင္ၿပီးလွ်င္-ဆိုတာ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ထို႔ျပင္လက္ခံတံု-ဆုိတာ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ စံုစမ္း-ဆိုတာ သႏၲီရဏကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဆံုးျဖတ္-ဆိုတာ ဝုေ႒ာကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ေဇာစိတ္သတ္-ဆိုတာ ေဇာ(၇)ႀကိမ္ကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ရပ္တစ္ဒါ႐ံု-ဆုိသည္မွာ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္ကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာလို ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စီထားတာ သေဘာက်သြားပါၿပီ။ 'ေဇာ' ဆိုတာကေတာ့ ဇဝန = လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္တာကို ေခၚတယ္။ (၁)ႀကိမ္တည္း ျဖစ္လို႔မရေပဘူး။ (၇)ႀကိမ္၊ (၇)ႀကိမ္ ျဖစ္သြားတယ္။ လ်င္ျမန္တာကို 'ေဇာ' ေခၚတယ္။ ဘယ္ေလာက္ လ်က္ျမန္လဲဆိုရင္ တစ္ခါျဖစ္ရင္ (၇)ႀကိမ္၊ (၇)ႀကိမ္ ျဖစ္တယ္။

-----
သၿဂႋဳလ္ဆိုင္ရာ မွတ္သားဖြယ္

ေဇာစိတ္တပ္ေသာ စိတ္ ၅၅-ပါး ရိွပါတယ္။

အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ပါး၊ ကုသိုလ္စိတ္ ၂၁-ပါး၊ ဖိုလ္စိတ္ ၄-ပါး၊ အာဝဇၨန္းေဒြၾကဥ္ေသာ ႀကိယာစိတ္ ၁၈-ပါး - ဟူ၍ ၅၅-ပါး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဇာစိတ္ ၅၅-ပါးကို အက်ဥ္းမွတ္သားႏိုင္ေသာနည္းမွာ 'ကုကုႀကိဖိုလ္'ကို မွတ္သားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကုသိုလ္စိတ္, ကုသိုလ္စိတ္, ဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အာဝဇၨန္းေဒြၾကဥ္သည့္ ႀကိယာစိတ္မ်ားကို အကုန္ယူရန္ ျဖစ္၏ ။

အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂၊ မဟာကုသိုလ္ ၈၊ မဟာႀကိယာ ၈၊ ဟသိတုပၸါဒ္ ၁၊ ေပါင္း ၂၉-ပါး သည္ ကာမစိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ကာမေဇာ-ဟု အမည္တြင္ပါတယ္။

မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္ ၉၊ မဟဂၢဳတ္ႀကိယာ ၉၊ မဂ္ ၄-ပါး၊ ဖိုလ္ ၄-ပါး၊ ေပါင္း ၂၆-ပါးတို႔သည္ အပၸနာစိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အပၸနာေဇာ-ဟု အမည္တြင္ပါတယ္။
-------

အနႏၲရပစၥည္းရဲ႕ သေဘာတရားေလးလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး သေဘာက်သြားပါၿပီ။ ပါ႒ိေတာ္ကိုလည္း သေဘာက်သြားပါၿပီ။ ဝိပႆနာ႐ႈဖို႔၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းဖို႔ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္မွာ အာ႐ံု(၆)ပါးက လာတုိက္တဲ့အခါ ျမင္သိစိတ္၊ ၾကားသိစိတ္၊ နံသိစိတ္၊ စားသိစိတ္၊ ထိသိစိတ္၊ ၾကံသိစိတ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မျဖစ္ရင္ ဘာျဖစ္ပါသလဲ ... အကုသိုလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုႏွလံုးသြင္းရမလဲ ...လိုအပ္ေပတယ္။

ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ႏွလံုးသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္လည္း ကုသုိလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဝိပႆနာ႐ႈႏိုင္လို႔ရိွရင္လည္း ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏို္င္တယ္။ ႏွလံုးလည္း မသြင္းတတ္ဘူး၊ ဝိပႆနာလည္း မ႐ႈတတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္ပါ့မလဲ .. အကုသိုလ္ျဖစ္လိမ့္မယ္တဲ့။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ႏွလံုးမသြင္း၊ ႐ႈမွတ္ကင္း၊ ျဖစ္ျခင္းအကုသာ။

ႏွလံုးလည္း မသြင္းတတ္ဘူး၊ ႐ႈလည္း မ႐ႈတတ္ဘူး၊ ႐ႈမွတ္တတ္ေသာ္လည္း ႐ႈမွတ္မႈက ကင္းေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္ပါ့မလဲ .. အကုသိုလ္ျဖစ္ပါမယ္။ ေယာဂီမ်ားအတြက္ ဒီအာ႐ံုေတြနဲ႔ ကင္းၿပီးေတာ့ ေနလို႔ကို မရေပဘူး။ အိပ္တဲ့အခိုက္အတန္႔ေလးပဲ ကင္းတယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကင္းလို႔မရေပဘူး။

မ်က္စိက ျမင္လိုက္၊ နားက ၾကားလုိက္၊ ႏွာေခါင္းက နံလိုက္၊ လွ်ာက စားလိုက္၊ ကိုယ္က ထိလုိက္၊ စိတ္က ၾကံစည္မႈေတြျဖစ္လိုက္၊ အဲဒါေတြကို ႏွလံုးမသြင္းတတ္ဘူး၊ ဝိပႆနာလည္း မ႐ႈတတ္ဘူးဆိုရင္ အကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္တာ မ်ားေနေတာ့ လူျဖစ္ရတာ မေကာင္းေတာ့ေပဘူး။ အပါယ္ေလးရြာသို႔ ျပန္သြားဖုိ႔ပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။ အရင္း႐ံႈးသြားေတာ့မွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔၊ ႐ႈလည္း ႐ႈမွတ္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ႏွလံုးသြင္းမႈ၊ ႐ႈမွတ္မႈ၊ ျပဳက ကုသလာ။

ႏွလံုးသြင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာ႐ံုေတြ လာတိုက္တဲ့အခါ ေဇာသို႔ ေရာက္လာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရပါတယ္။ ႏွလံုးမသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္ေတာ့ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာသြားတယ္။

ေကာင္းတဲ့ဣ႒ာ႐ံုျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေတြ၊ အလြန္သာယာဖြယ္ျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေတြ လာတုိက္ေတာ့ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ဘူးဆိုရင္ ေလာဘျဖစ္တယ္။ သာယာတယ္၊ ႏွစ္သက္တယ္၊ ခင္မင္တယ္၊ တြယ္တာတယ္၊ ေလာဘျဖစ္သြားတယ္။ ေလာဘနဲ႔စပ္တဲ့ အကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္သြားေပတယ္။

မေကာင္းတဲ့ အနိ႒ာ႐ံုေတြ လာတိုက္ၾကေတာ့ ႏွလံုးမသြင္းတတ္လို႔ရွိရင္ ေဒါသ ေဒါမနႆေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။

ႏွလံုးမသြင္းတတ္ေတာ့ ေကာင္းတာတိုက္လည္း အကုသိုလ္၊ မေကာင္းတာတုိက္လည္း အကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္။ အကုသိုလ္ကိုေတာ့ ေယာဂီမ်ား အလြန္ေၾကာက္ပါတယ္။ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါေပတယ္။

ေကာင္းတဲ့ဣ႒ာ႐ံုေတြ လာတိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္လုိ ႏွလံုးသြင္းရမလဲ။ ဒီလုိေကာင္းတဲ့ဣ႒ာ႐ံုေတြ၊ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔၊ ေကာင္းက်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔ မိမိေတြ႔ရတာ မိမိအတိတ္ဘဝေတြက ေကာင္းခဲ့လို႔လား၊ မေကာင္းခဲ့လို႔လား ... ေကာင္းခဲ့လို႔၊ ေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ကံေတြ ျပဳခဲ့လုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနရတာ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္လာလတၱံ႔ အနာဂတ္အခ်ိန္အခါေတြမွာ၊ အနာဂတ္ဘဝေတြမွာ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ရာ လုိအပ္ပါေပတယ္။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတိုင္ေအာင္ ေရာက္သြားဖို႔ရာ လိုအပ္တယ္။ လိုအပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြကို ျပဳမွေတာ္မယ္လို႔ ႏွလံုးသြင္းရပါတယ္။

အတိတ္ကေကာင္းခဲ့လို႔ အခုေကာင္းတာေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနရတာ၊ ေနာင္အနာဂတ္ဘဝေတြမွာ ေကာင္းဖို႔ရာ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေရာက္သြားဖို႔ရာ ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္ေတြျပဳမွ ေတာ္မယ္လုိ႔ ႏွလံုးသြင္းလုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါေပတယ္။ ႏွလံုးသြင္းေကာင္းရင္ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

မေကာင္းတဲ့ အနိ႒ာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႕ရ ၾကံဳရတဲ့အခါ၊ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႕ရတဲ့အခါ၊ မေကာင္းတာေတြပဲ ၾကားေနရတဲ့အခါ၊ မေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပဲ အတူတကြ ေနရတဲ့အခါ ႏွလံုးဘယ္လုိသြင္းရပါ့မလဲ ... ဒီလုိမေကာင္းတာေတြနဲ႔ မိမိလာေတြ႔ေနရတာ မိမိအတိတ္ဘဝေတြက ေကာင္းခဲ့လို႔လား ... မေကာင္းခဲ့လို႔လား .. မေကာင္းခဲ့လို႔ပါ။ မိမိမေကာင္းခဲ့လို႔၊ မိမိမေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ကံေတြျပဳခဲ့လို႔ ဒီလို မေကာင္းတာေတြနဲ႔ လာေတြ႔ေနရတာပဲလို႔ ဆင္ျခင္လုိက္တာနဲ႔ သက္သာသြားပါေပတယ္။ ဒီလုိ မေကာင္းတဲ့ အနိ႒ာ႐ံု အက်ဳိးေပးေတြကို ဘာနဲ႔မ်ား ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ပါ့မလဲ ... ကုသိုလ္တရားေတြနဲ႔မွ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေပမယ္။ ကုသိုလ္တရားေတြကို ေရွးကထက္ ဆထက္ထမ္းပိုးတိုးၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္မွေတာ္မယ္လို႔ ႏွလံုးသြင္းလုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္သြားပါေပတယ္။

ဆက္ရန္ .... အနႏၲရ (ဃ)သို႔ ..

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနနၲရပစၥည္း (ခ)

၄။ အနနၲရပစၥည္း (ခ)

ပဥၥဒြါရမွာ စိတ္အစဥ္ေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕စိတ္ကေနၿပီး ေနာက္စိတ္ေတြကုိ အၾကားမရိွ အနႏၲရသတၱိနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနပံုကို ေခါင္းစဥ္ပမဏာအေနနဲ႔ ေယာဂီမ်ား သေဘာက် နားလည္ေအာင္ ေရွးဦးစြာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာျပထားတာပါပဲ။

ေနာက္ေတာ့ (၇)ခ်က္ေဟာပါတယ္။ (၇)ခ်က္ကေတာ့ ကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အဗ်ာကတက ၃-ခ်က္၊ ေပါင္း ၇-ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ (၇)ခ်က္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံုကို ဝီထိအစဥ္ (၁၇)ခ်က္ျဖင့္ ပိုင္းျခားျပမွာသာ ပို၍ မွတ္ရလြယ္ကူပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။
စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။

အေပၚက (၁၇)ခ်က္ကို ေျပာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ 'ဘဝင္ဆင္ျခင္' ၌ ဘဝင္ဆိုတာ အတီတဘဝင္= လြန္သြားတဲ့ဘဝင္ ျဖစ္တယ္။ မ်က္စိအၾကည္မွာ ႐ူပါ႐ံု အဆင္း လာတုိက္တဲ့အခါမွာ ဘဝင္တစ္ခ်က္ လြန္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘဝင္ေတြ လႈပ္လာတယ္။ အဲဒါကို ပါဠိလို ဘဝဂၤစလန-လုိ႔ ေခၚတယ္။ ဘဝဂၤ-ဆိုတာ ဘဝင္၊ စလန-ဆိုတာ လႈပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ထို႔ေနာက္ ဘဝင္ေတြ ျပတ္သြားတယ္။ ျပတ္သြားတာကိုေတာ့ ဘဝဂၤုပေစၧဒ-လုိ႔ ေခၚတယ္။

'ဆင္ျခင္'-ဆိုတာ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္းကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း-ဆိုတာ ဒီအာ႐ံုေလးက ဘာအာ႐ံုပါလဲလုိ႔ ဆင္ျခင္လိုက္တာကို ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း-လို႔ ေခၚတယ္။ ဥပါဒ္+႒ီ+ဘင္ ဆိုတဲ့ စိတၱကၡဏ၊ တစ္ခဏေလးမွာပဲ ေပ်ာက္သြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္႐ံုပဲ ဆင္ျခင္ႏိုင္တယ္။ စကၡဳဝိညာဏ္က ျမင္သိစိတ္ကေလး ျဖစ္လာတာကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ျမင္သိစိတ္ကေလးကလည္း သိကာမွ်မတၱပဲ ျဖစ္တယ္။ သိကာမွ်မတၱမွာ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဥပါဒ္+႒ီ+ဘင္ ဆိုတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း ပ်က္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။

'ျမင္ၿပီးလွ်င္' ဆိုတာ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ 'ထို႔ျပင္ လက္ခံတုံ' ဆိုတာ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ သမၸဋိစၧိဳင္းက စကၡဳဝိညာဏ္ ျမင္သိၿပီးတဲ့ အာ႐ံုေလးကို လက္ခံယူထားလုိက္တယ္။ မေပ်ာက္ပ်က္သြားရေအာင္ လက္ခံထားလုိက္တယ္။ 'ထို႔ျပင္လက္ခံတံု' ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္တယ္။

'စံုစမ္းဆံုးျဖတ္' ၌ စံုစမ္းဆိုတာ သႏၲီရဏကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ သႏၲီရဏ-ဆိုတာ ဒီအာ႐ံုေလးဟာ ဘာအာ႐ံုေလးလဲ၊ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုလား၊ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုလားလို႔ စံုစမ္း႐ံုပဲ စံုစမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ စံုစမ္းၿပီးတာနဲ႔ ခ်ဳပ္ပ်က္သြားေပတယ္။ 'ဆံုးျဖတ္တယ္' ဆိုတာ ဝုေ႒ာက ဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒီအာ႐ံုက ေကာင္းတယ္။ ဒီအာ႐ံုကေတာ့ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။

'ေဇာစိတ္သတ္' ဆိုတာ ဝုေ႒ာေနာက္မွာ ေဇာစိတ္ (၇)ႀကိမ္ ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ဆိုရပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလိုက္တယ္။ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုျဖစ္လွ်င္ မေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလုိက္တယ္။ ခံစားလုိက္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့အာ႐ံုကို ေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလိုက္လို႔ရိွရင္ ေလာဘ အကုသုိလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုကို မေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလုိက္ရင္ေတာ့ ေဒါသ ေဒါမနႆ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္သြားတယ္။

ကုသိုလ္-ဆိုရင္ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာသြားတယ္။ ဘုရားအာ႐ံု၊ တရားအာ႐ံု၊ သံဃာအာ႐ံု၊ ဒါန သီလ သမထ ဝိပႆနာပြားမ်ားဖို႔ရာ အာ႐ံုေတြဆိုရင္ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာ ေစာသြားပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ႏွလံုးသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္ ကုသိုလ္ေဇာ ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းတဲ့အာ႐ံု လာတိုက္လို႔ရိွရင္ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ ေလဘေဇာ ျဖစ္တယ္။ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံု လာတိုက္လုိ႔ရိွရင္ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ ေဒါသေဇာ ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ေတာ့ အကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္။ ႏွလံုးသြင္းတတ္ရင္ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြပဲ ေစာတယ္။ အဲဒီ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာပံု၊ ႏွလံုးသြင္းတတ္ပံုကိုေတာ့ ေနာက္မွပဲ ရွင္းျပပါမယ္။

ေဇာေတြက်ေတာ့ ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အကုသိုလ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အဗ်ာကတတည္း ျဖစ္တယ္။ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တိုင္ေအာင္ ကုသိုလ္ေဇာ၊ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သြားၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အဗ်ာကတေဇာပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ ႀကိယာေဇာပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ ေဇာမွာေတာ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ (၃)ခုလံုးပဲ ရိွေပတယ္။

'ေဇာစိတ္သတ္' ၌ ေဇာ- ဆိုတာ ေဇာကိုပဲ ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ ေဇာစိတ္ကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ သတ္-ဆိုတာက (၇)ခုတဲ့။ (၇)ႀကိမ္ ေစာရမယ္။

'ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု'-၌ ႐ံု၊ ႐ံုလုိ႔ (၂)ခု ပါပါတယ္။ ပထမတဒါ႐ံု၊ ဒုတိယတဒါ႐ံု-လုိ႔ ဆိုရေပတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အဗ်ာကတေတြပဲ။ တဒါ႐ံု (၂)ခုက အဗ်ာကတပဲ။ အဲဒီဝီထိအစဥ္ (၁၇)ခ်က္ထဲမွာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ ခြဲပံုေလး ေဆာင္ပုဒ္ေလး ဆိုၾကမယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေရွ႕ရွစ္ ေနာက္ႏွစ္၊ အဗ်ာကတျဖစ္။
လယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ကု အ ဗ်ာ၊ မွန္စြာ ျဖစ္ေပသည္။

ေရွ႕က (၈)ခုကလည္း အဗ်ာကတ၊ ေနာက္က (၂)ခုကလည္း အဗ်ာကတ၊ ေရွ႕(၈)ခုကို ေရတြက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာတုိင္ေအာင္ (၈)ခုပါ။ အဲဒီ (၈)ခုက အဗ်ာကတ ျဖစ္ေပတယ္။ ေရွ႕ (၈)ခုက အဗ်ာကတ၊ 'ေနာက္(၂)' ေနာက္ဆံုး(၂)ခုက ပထမတဒါ႐ံု၊ ဒုတိယတဒါ႐ံု၊ ဒီ(၂)ခုကလည္း အဗ်ာကတ ျဖစ္ေပတယ္။

'လယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ကု အ ဗ်ာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေပသည္'-ဟု ဆိုရာ၌ အလယ္က ေဇာ(၇)ႀကိမ္က ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ ၃-မ်ဳိးပါ။ ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဗ်ာကတလည္း ျဖစ္ႏို္င္ေပတယ္။ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တုိင္ေအာင္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ႏွလံုးသြင္းတတ္လုိ႔ရိွရင္ ကုသိုလ္၊ ႏွလံုးမသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။ ဝိပႆနာ႐ႈေနလို႔ရိွရင္ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အတြက္ေတာ့ ႀကိယာေဇာေတြ ေစာလို႔ အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ ေဇာမွာေတာ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ (၃)မ်ိဳးလံုး ျဖစ္ႏိုင္ေပတယ္။

ကုသုိလ္၏ သေဘာႏွင့္ အကုသိုလ္၏ သေဘာ

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ကုသိုလ္ဆိုတာ၊ ျပဳဆဲမွာ။ မွန္စြာျပစ္ကင္းသည္။

ကုသလာ အနဝဇၨ သုခဝိပါကလကၡဏာ။
ကုသလာ - ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ အနဝဇၨ သုခဝိပါကလကၡဏာ - အျပစ္မရိွျခင္း၊ ေကာင္းေသာအက်ဳိးကိုေပးျခင္း လကၡဏာ ရိွကုန္၏ ။

ကုသိုလ္ဆိုတာ ျပဳတုန္းမွာလည္း အျပစ္မရိွပါဘူး၊ ျပဳၿပီးေနာက္လည္း 'သုခဝိပါကလကၡဏာ' ေကာင္းေသာ အက်ဳိးကိုေပးျခင္း လကၡဏာ ရိွတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ျပဳၿပီးေနာက္ခါ၊ ေကာင္းက်ဳိးသာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေစသည္။

ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္မွာလည္း ေကာင္းက်ဳိးေတြပဲ လိုက္ေပးတာပါပဲတဲ့။ နိဗၺာန္ေရာက္သည့္ ဘဝတိုင္ေအာင္ ေကာင္းက်ဳိးေတြ လိုက္ေပးတာ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ အကုသိုလ္ဟာ၊ ျပဳဆဲမွာ၊ မွန္စြာျပစ္ရိွသည္။

အကုသလာ သာဝဇၨ ဒုကၡဝိပါကလကၡဏာ။
အကုသလာ - အကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ သာဝဇၨ ဒုကၡဝိပါက လကၡဏာ - အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အက်ဳိးကိုေပးျခင္း လကၡဏာ ရိွကုန္၏ ။

အကုသိုလ္တရားေတြဆိုတာ ျပဳဆဲခဏမွာလည္း အျပစ္ေတြ ရိွတယ္။ ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူတစ္ပါးပစၥည္းေတြ သြားခိုးယူတယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ ခိုးယူဆဲခဏမွာ အျပစ္ရိွေနပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူလုိ႔ရတယ္။ အျပစ္ရိွေနၿပီျဖစ္တယ္။ ျပဳၿပီးတဲ့ ေနာက္ကာလမွာလည္း မေကာင္းက်ဳိးေတြပဲ လိုက္ေပးေတာ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ျပဳၿပီးေနာက္ခါ၊ ဆိုးက်ဳိးသာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေစသည္။

ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္အခါမွာလည္း ဆိုးက်ဳိးေတြကိုပဲ ျဖစ္ေစတယ္။ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသုရကာယ္ဆိုတဲ့ အပါယ္ေလးပါးဘံုကို က်ေရာက္ေစတယ္။ ဒုကၡမ်ဳိးစံု ေရာက္ေစတယ္။ ဒီလုိ အပါယ္ဘံုဘဝက လြတ္လာၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြလည္း ေတြ႕ရေသးတာပါပဲ။ အဲဒါ အကုသိုလ္ရဲ႕ သေဘာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဗ်ာကတ ျဖစ္ပံု အဓိပၸါယ္

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိး၊ ႏွစ္မ်ဳိးမပါ၊ ဗ်ာကတာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေပသည္။

ရဟႏၲာသႏၲာန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ႀကိယာဗ်ာကတ-ဆိုတာ ေနာက္ေနာင္ဘဝေတြအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးလည္း မေပးေတာ့ပါဘူး။ ဆိုးက်ဳိးလည္း မေပးေတာ့ပါဘူး။ ရဟႏၲာေတြသႏၲာန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ႀကိယာစိတ္-ဆိုလို႔ရိွရင္ ျပဳကာမွ်မတၱပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယာဂီမ်ား သႏၲာန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ဝိပါက္စိတ္ေတြဆိုရင္လည္း ေနာက္ဘဝေတြအတြက္ အက်ဳိးမေပးေတာ့ေပဘူး။ ဒီဘဝမွာ ေက်းဇူးျပဳတာေတာင္မွ သူနဲ႔ သေဘာတူတဲ့ ဝိပါက္စိတ္ေတြကုိပဲ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္။ သူနဲ႔အတူတြဲၿပီးျဖစ္တဲ့ စိတၱဇ႐ုပ္ေလာက္ပဲ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္။ အျခားေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေတြ မျဖစ္ေစႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ အဲဒါကို ဝိပါက္အဗ်ာကတ-လုိ႔ ေခၚရတယ္။

ေနာက္ (၇)ခ်က္က ဒီ(၃)မ်ဳိးျဖင့္ ေဟာမွာျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အဗ်ာကတက ၃-ခ်က္ဆိုေတာ့ (၇)ခ်က္ ေဟာပါမယ္။ ကုသိုလ္ကို မူတည္ၿပီး ၂-ခ်က္၊ အကုသိုလ္ကို မူတည္ၿပီး ၂-ခ်က္၊ အဗ်ာကတကို မူတည္ၿပီး ၃-ခ်က္၊ (၇)ခ်က္ရိွသြားပါၿပီ။

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို၊ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ၂-ခ်က္ပါ။
အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို၊ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ၂-ခ်က္ပါ။
အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို၊ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို၊ အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို ၃-ခ်က္ပါ။

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကိုဆိုေတာ့ ဝီထိအစဥ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ေဇာ(၇)ႀကိမ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ -
ပထမကုသိုလ္ေဇာက ဒုတိယကုသိုလ္ေဇာကို၊
ဒုတိယကုသိုလ္ေဇာက တတိယကုသိုလ္ေဇာကို၊
တတိယကုသိုလ္ေဇာက စတုတၳကုသိုလ္ေဇာကို၊
စတုတၳကုသိုလ္ေဇာက ပဥၥမကုသိုလ္ေဇာကို၊
ပဥၥမကုသိုလ္ေဇာက ဆ႒မကုသိုလ္ေဇာကို၊
ဆ႒မကုသိုလ္ေဇာက သတၱမကုသိုလ္ေဇာကို အၾကားမရိွပဲ ေက်းဇူးျပဳေပတယ္။ ေရွ႕ေရွ႕ကုသိုလ္ေဇာေတြက ေနာက္ေနာက္ကုသိုလ္ေဇာေတြကို ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။ ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ဆိုရင္ ေဇာမွာပဲ ရိွေပတယ္။

ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံု

ေနာက္တစ္ခါ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံုမွာ ကုသိုလ္အဆံုးေဇာကို သတၱမေဇာ-လုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီအဆံုးေဇာ ကုသိုလ္က တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳေတာ့ တဒါ႐ံုက အဗ်ာကတပါ။ 'ေနာက္ႏွစ္ခုမွာ၊ အဗ်ာကတာ' ဆိုတဲ့အတိုင္း တဒါ႐ံုဟာ အဗ်ာတကပဲ ျဖစ္ေပတယ္။ ကုသိုလ္အဆံုးေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳလုိက္ေတာ့ ကုသိုလ္ကေနၿပီး အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ ကုသုိလ္(၂)ခ်က္ သေဘာက်သြားပါၿပီ။ ပါ႒ိေတာ္မွာ ဒီအတိုင္းပဲ ေဟာမွာပါပဲ။

အကုသိုလ္(၂)ခ်က္ကို ေျပာျပပါေတာ့မယ္။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္မွာ အကုသိုလ္ေဇာဆိုရင္ ပထမေဇာ၊ ဒုတိယေဇာ၊ တတိယေဇာ၊ စတုတၳေဇာ၊ ပဥၥမေဇာ၊ ဆ႒မေဇာ၊ သတၱမေဇာ-တိုင္ေအာင္ အကုသိုလ္ေတြခ်ည္းပဲ အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္သြားရတယ္။ အကုသိုလ္ေဇာတစ္ခု ႏွစ္ခု၏ ၾကားထဲမွာ ကုသိုလ္ေဇာ ၾကားဝင္ျဖစ္လုိ႔ မရေပဘူး။ (၇)ႀကိမ္လံုးပင္ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္သြားတယ္။

အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကုိ ေက်းဇူးျပဳပံု

အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ -
ပထမေဇာက ဒုတိယေဇာကို၊
ဒုတိယေဇာက တတိယေဇာကို၊
တတိယေဇာက စတုတၳေဇာကို၊
စတုတၳေဇာက ပဥၥမေဇာကို၊
ပဥၥမေဇာက ဆ႒မေဇာကို၊
ဆ႒မေဇာက သတၱမေဇာကို အစဥ္အတုိင္း အကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳေပတယ္။ အကုသိုလ္ကေန အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ရပါတယ္။

အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံု

အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ အကုသိုလ္အဆံုးေဇာက ပထမ တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳလိုက္ေတာ့ "အကုသေလာ အဗ်ာကတႆ" ျဖစ္တယ္။ တဒါ႐ံုက ..အဗ်ာကတပါ။ အဆံုးေဇာက ..အကုသိုလ္ပါ။ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳလိုက္တာ ထင္ရွားပါတယ္။ အဆံုးေဇာ သတၱမေဇာက ပထမ တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳသည္မွာ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။

ပါ႒ိေတာ္မွာ အဲဒီအတုိင္းပဲ ေဟာပါေတာ့မယ္။ ၄-ခ်က္ရသြားပါၿပီ။ ကုုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို၊ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို၊ အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို၊ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို။ ၄-ခ်က္ ရွင္းလို႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။

အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံု

ေနာက္တစ္ခါ အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို ဆိုေတာ့ ေရွ႕(၈)ခုကလည္း အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္(၂)ခုကလည္း အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သႏၲာန္မွာ ဆိုလို႔ရိွရင္ အလယ္က ႀကိယာေဇာကလည္း အဗ်ာကတေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္မွာ အဗ်ာကတလည္း ပါပါတယ္။ 'လယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ကု အ ဗ်ာ'-ဆိုေတာ့ အဗ်ာကတလည္း ပါပါတယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ဆိုလို႔ရိွရင္ ႀကိယာေဇာေတြဆိုေတာ့ အဗ်ာကတခ်ည္းပဲ။

အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို ဆိုေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ ျဖစ္တယ္။
အတီတဘဝင္က ဘဝဂၤစလနကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဘဝဂၤစလနက ဘဝဂၤုပေစၧဒကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဘဝဂၤုပေစၧဒက ပဥၥဒြါရဝဇၨန္းကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ပဥၥဒြါရဝဇၨန္းက စကၡဳဝိညာဏ္ကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
စကၡဳဝိညာဏ္က သမၸဋိ စၧိဳင္းကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
သမၸဋိ စၧိဳင္းက သႏၲီရဏကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
သႏၲီရဏက ဝုေ႒ာကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဝုေ႒ာက ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။

ဝုေ႒ာကလည္း အဗ်ာကတ၊ ပထမေဇာကလည္း ႀကိယာေဇာဆိုေတာ့ အဗ်ာကတပဲ။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္ အဆင့္အဆင့္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ အဆံုးေဇာ= သတၱမေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါလည္း သတၱမေဇာကလည္း အဗ်ာကတပဲ ျဖစ္တယ္။ ပထမတဒါ႐ံုကလည္း အဗ်ာကတပဲ ျဖစ္တယ္။ ပထမတဒါ႐ံုက ဒုတိယတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါမွာလည္း ပထမတဒါ႐ံုကလည္း အဗ်ာကတ၊ ဒုတိယတဒါ႐ံုကလည္း အဗ်ာကတပဲ ျဖစ္တယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 'အဗ်ာကေတာ အဗ်ာကတႆ'-ကေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု

အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံုကို ေဟာပါမယ္။ ဝုေ႒ာဆိုတာ ကုသိုလ္လား ... အကုသိုလ္လား ... အဗ်ာကတလား ... အဗ်ာကတ ျဖစ္ေပတယ္။ ဝုေ႒ာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာလိုက္တဲ့အခါ ေဇာ(၇)ႀကိမ္လံုး ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ပထမေဇာက ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။ ဝုေ႒ာကေန ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳလိုက္ေတာ့ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ဝုေ႒ာက အဗ်ာကတ၊ ပထမေဇာက ကုသိုလ္-ဆိုေတာ့ အဗ်ာကတကေန ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ထင္ရွားသြားပါၿပီ။

ဆက္ရန္ ..... အနႏၲရ (ဂ) သို႔..

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနႏၲရပစၥည္း (က)

၄။ အနႏၲရပစၥည္း (က)

၁၃၅၃-ခု၊ ဝါေခါင္လဆုတ္ (၈)ရက္၊ (၈)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းမွာ ေဟာၾကားရမည့္ တရားေတာ္က အနႏၲရပစၥည္း တရားေတာ္ ျဖစ္တယ္။ ပစၥယနိေဒၵသပါ႒ိေတာ္လာ အနႏၲရပစၥည္း တရားေတာ္ ျဖစ္တယ္။ အနႏၲရပစၥည္းတရားေတာ္ကို မေဟာၾကားမီ အနႏၲရပစၥည္းရဲ႕သေဘာတရားေလးေတြ ေယာဂီမ်ား မွတ္မိရေအာင္ ေရွးဦးစြာ ေဟာၾကားပါ့မယ္။

ပ႒ာန္းဆိုေတာ့ ခက္ခဲ၊ နက္နဲ၊ သိမ္ေမြ႕တဲ့ တရားေတာ္ ျဖစ္တယ္။ "က်မ္းႀကီးပ႒ာန္း၊ က်မ္းငယ္ဆန္း၊ က်မ္းလတ္ဓာတုကထာ"လို႔ သာသနာေတာ္မွာ ဆို႐ိုးျပဳၾကတယ္။ "ခက္ခဲ နက္နဲတဲ့ေနရာမွာ ပ႒ာန္းက်မ္းျဖစ္တယ္။ က်မ္းႀကီးေတြထဲမွာ ပ႒ာန္းက်မ္းက အခက္ခဲဆံုး၊ အနက္နဲဆံုး၊ အသိမ္ေမြ႕ဆံုး ျဖစ္တယ္"ဟု ဆိုလုိပါတယ္။

အနႏၲရဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕နာမည္က - န+အႏၲရ အႏၲရ-က အၾကား၊ -က မရိွတာ၊ အၾကားမရိွပဲနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္မွာ ေက်းဇူးျပဳသလဲဆိုေတာ့ ေယာဂီမ်ားရဲ႕ သႏၲာန္ မ်က္စိမွာ၊ နားမွာ၊ ႏွာေခါင္းမွာ၊ လွ်ာမွာ၊ ကိုယ္မွာ၊ စိတ္မွာ ေက်းဇူးျပဳေနတယ္။ အခု ျမတ္စြာဘုရား အနႏၲရပါ႒ိေတာ္မွာ ေခါင္းစဥ္အေနနဲ႔ ေဟာၾကားထားတာကေတာ့ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္မွာပဲ ေရွးဦးစြာ ေခါင္းစဥ္အေနနဲ႔ ေပာာၾကားထားပါတယ္။

ပစၥည္း = ရဟႏၲာတို႔ စုတိစိတ္ ၾကဥ္ေသာ ေရွးေရွးေသာ စိတ္ ၈၉-ပါး ေစတသိက္ ၅၂-ပါး ႏွင့္ ပဝတၱိ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာ ၄-ပါး။

ပစၥယုပၸန္ = ရဟႏၲာတို႔၏ စုတိစိတ္ႏွင့္တကြ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ၾကေသာ စိတ္ ၈၉-ပါးႏွင့္ ေစတသိက္ ၅၂-ပါး။

ပစၥယသတၱိ = စၾကာဝေတးမင္းႀကီး၏ နတ္ရြာလားျခင္းသည္ သားႀကီးရတနာအား မင္းအျဖစ္ အဘိသိက္ခံျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေရွ႕ေရွ႕ျဖစ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တုိ႔သည္ ေနာက္ေနာက္အျခားမဲ့ ျဖစ္ၾကသည့္ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား အနႏၲရသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾကကုန္၏ ။

ေရွးေရွးႏွစ္မ်ဳိးေစ့သည္ ေနာက္ေနာက္ႏွစ္မ်ဳိးေစ႔အား အစဥ္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚရစ္ေအာင္ မ်ဳိးအေညွာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေရွးေရွး စိတၱဳပၸါဒ္သည္ မိမိခ်ဳပ္ပ်က္သည္ရိွေသာ္ ေနာက္ေနာက္ စိတ္တၱဳပၸါဒ္ ျဖစ္ေပၚရစ္ရန္ မ်ဳိးအေညႇာက္ေပး၍ ေက်းဇူးျပဳ၏ ။ စိတ္ကလည္း ေနာက္စိတ္ျဖစ္ရန္ စိတ္မ်ဳိးအေညႇာက္ ခ်န္ထားခဲ့၏ ။ ဖႆကလည္း ေနာက္ဖႆျဖစ္ရန္ ေဝဒနာကလည္း ေနာက္ေဝဒနာျဖစ္ရန္ အလံုးစံုေသာ ေစတသိက္တို႔သည္ အသီးသီး မိမိတို႔၏ ဇာတ္အစဥ္ အစဥ္အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚရန္ မ်ဳိးအေညႇာက္ ခ်န္ထားခဲ့ၾက၏ ။ ဤသို႔ ေနာက္စိတၱဳပၸါဒ္အား ျဖစ္ေပၚခြင့္ရရန္ မ်ဳိးအစဥ္ေပးသည္ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳမႈကို အနႏၲရပစၥယသတၱိဟု ေခၚ၏ ။

သၿဂႋဳဟ္ဆိုင္ရာ မွတ္သားဖြယ္

နာမ္သည္ နာမ္အား ေက်းဇူးျပဳပံုမွာ -
နာမ္သည္ နာမ္အား အနႏၲရ, သမနႏၲရ, အာေသဝန, သမၸယုတၱ, နတၳိ, ဝိဂတ-ဟူေသာ ပစၥည္း ၆-ပါးျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏ ။

အျခားမဲ့ ျဖစ္၍ ခ်ဳပ္ကုန္ၿပီးေသာ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား အနႏၲရ, သမနႏၲရ, နတၳိ, ဝိဂတပစၥည္းတို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏ ။

ေရွးေရွးျဖစ္ေသာ ေဇာတို႔သည္ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာ ေဇာတို႔အား အာေသဝနပစၥည္း၏ အစြမ္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏ ။

အတူတကြ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအား သမၸယုတၱပစၥည္း၏ အစြမ္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏ ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ အနန္, သနန္၊ ဥ, အာ, ကမ္၊ မွတ္ရန္ နတၳိ ဝိဂတ။ (အနန္-သနန္-ဥ-နတ္-ဝိ ၅-ပစၥည္း အနႏၲရႀကီး)

အနႏၲရပစၥည္း၏ သေဘာတရားမ်ား

ဤအနႏၲရမ်ဳိး၌ ေရွးေရွးစိတ္သည္ အေၾကာင္းပစၥည္း၊ ေနာက္ေနာက္စိတ္သည္ အက်ဳိးပစၥယုပၸန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ နာမ္တရားတို႔သည္ ေရွ႕ေနာက္စဥ္ဆက္အျခားမရိွ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာသတၱိသည္ အနႏၲရသတၱိပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ စိတၱကၡဏ မျခားမူ၍သာ ေက်းဇူးျပဳေသာ္လည္း ႐ုပ္တရားမ်ား ျခားနားရာ၌ကား ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို၎၊ ေရွးေရွးေဇာသည္ ေနာက္ေနာက္ေဇာအား ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ သမာပတ္ ဝင္စားခါနီး၌ ျဖစ္ေသာ ေနဝသညာ နာသညာယတန စ်ာန္ေဇာ ဝင္စားစဥ္ တိဇ႐ုပ္မ်ား ျခားေသာ္လည္း သမာပတ္မွ ထေသာအခါ ဖိုလ္ေဇာအား အနႏၲရသတၱိျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို၎ "နိေရာဓာ ဝု႒ဟႏၲႆေနဝ--ကု--ႀကိ--ဖလသမာပတၱိယာ အနႏၲ--ေယာ" ဟူေသာ အႏုဝါဒ ပါဠိကို ေထာက္၍ သိႏိုင္သည္။

နိေရာဓ သမာပတ္ဝင္စားစဥ္ကာလ၌ စိတၱဇ႐ုပ္မွ တပါးေသာ (ကံ-ဥ-ဟာ) တိဇ႐ုပ္မ်ားသည္ အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္၍ ျခားေသာ္လည္း အနႏၲရသတၱိျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးျပဳသည္။

ကာမဘံုမွ စုေတ၍ အသညသတ္ ျဗဟၼာျပည္၌ လားၾကရေသာ ျဗဟၼာမ်ားသည္ ကာမဘံုသို႔ပင္ ျပန္လာၾက၍ ကာမစုတိေနာက္၌ (ရုပ္ဘံုျခား၍) ကာမပဋိသေႏၶေနၾကရာ၌ အနႏၲရသတၱိျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးျပဳသည္။

အေၾကာင္းကား - ႐ုပ္အစဥ္အဆက္ႏွင့္ နာမ္အစဥ္အဆက္တို႔သည္ ပင္ကိုယ္ကပင္ ျခားနားလ်က္ ရိွၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္တရားတို႔သည္ နာမ္တရားတို႔၏ အစဥ္အဆက္၌ ဝင္ေရာက္ျခားနားျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပါေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အနႏၲသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ အနန္-သမန္၊ အာ-ေသ-သမ္၊ မွတ္ရန္ နတၱိ ဝိဂတ။ နာမ္သက္သက္သာ၊ ေဟာပဥႇာ၊ ေျခာက္ျဖာပစၥယ။ (ပဥႇာဝါရ)
  • စကၡဳဝိဉာဏ္သည္ သမၸဋိစၧိဳင္းအား။ သမၸဋိစၧိဳင္းသည္ သႏၲီရဏအား ေက်းဇူးျပဳပံုကို ျပသကဲ့သို႔ သႏၲီရဏသည္ ဝုေ႒ာအား စသည္ျဖင့္ ဘဝင္တိုင္ေအာင္ အစဥ္တိုင္ေအာင္ မျပရျခင္း။
အစဥ္အတိုင္းျပသင့္ေသာ္လည္း ေနာက္ကျပအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ သိေလာက္ၿပီ ျဖစ္၍ ေဒသနာေတာ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ ေဟာထားေသာေၾကာင့္၎။ (တနည္း) ေနာက္၌ ျပလတၱံေသာ ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ - စေသာပါဌ္ျဖင့္ သိမ္းယူအပ္ေသာေၾကာင့္၎ - မျပပါ။ (ေကာက္- ၆၂၈)
  • အဆံုး၌ ေယသံ ေယသံ-စေသာပါဌ္ကို ထပ္၍ ေဟာေတာ္မူရျခင္း။
(ခပ္သိမ္းေသာ) အနႏၲပစၥည္း ပစၥယုပၸန္ တရားတို႔၏ အက်ဥ္းလကၡဏာကို ျပလုိေသာေၾကာင့္ ေယသံ ေယသံ- စေသာပါဌ္ကို ထပ္၍ ေဟာေတာ္မူရပါသည္။ (ေကာက္- ၂၆/၆၂၉)
  • အနႏၲရႏွင့္ သမနႏၲရ ႏွစ္ပစၥည္းတို႔သည္ တူသေလာ၊ ထူးသေလာ ရွင္းလင္းျပျခင္း။
ထုိႏွစ္ပစၥည္းတုိ႔ကား ဥပစယ ႏွင့္ သႏၲတိ ကဲ့သို႔၎၊ အဓိဝစန ဒုက္ ႏွင့္ နိ႐ုတၱိ ဒုက္- စသည္တို႔ကဲ့သို႔၎၊ အနက္အားျဖင့္ အထူးအျပား မရိွပါ။ သဒၵါမွ်သာ ထူးပါသည္။ ( ေကာက္ - ၆၂၉)
  • အနႏၲရပစၥည္း ကု-ကု ၌ "ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ခႏၶာ" စသည္ျဖင့္ပင္ ကုသိုလ္ နာမကၡႏၶာ တို႔ကို တေပါင္းတည္း ယူႏိုင္လ်က္ "အႏုေလာမံ ေဂါၾတဘုႆ" စသည္ကို ေဟာေတာ္မူပါရျခင္း။ (ပဥႇာဝါရ)
- နာနာရမၼဏ တရားသည္ နာနာရမၼဏတရားအား ေက်းဇူးျပဳရာသေလာ, မျပဳရာသေလာ-ဟူေသာ ယံုမွားသကၤာကို နစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ "အႏုေလာမံ ေဂါၾတဘုႆ၊ အႏုေလာမံ ေဝါဒါနႆ" ဟု ထပ္၍ ေဟာပါသည္။

- နာနာဘုမၼိက တရားအခ်င္းခ်င္း အနႏၲရသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳရာသေလာ, မျပဳရာသေလာ-ဟူေသာ ယံုမွားသကၤာကို နစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ -"ေဂါၾတဘူ မဂၢႆ၊ ေဝါဒါနံ မဂၢႆ" ဟူေသာ ပါဌ္ကို ထပ္၍ ေဟာပါသည္။

- ကုသလံဝု႒ာနႆ -၌ ကုသလံ-အရ ေတဘူမက ကုသိုလ္ကိုယူ၊ ဝု႒ာန-အရ ေတဘူမက ဝိေပါက္ကို ယူရပါသည္။ (ဤေနရာ၌- ကုသိုလ္ေဇာမွ ထတတ္ေသာေၾကာင့္ 'ဝု႒ာန'ဟု ေခၚသည္။)

- မေဂၢါ ဖလႆ -၌ ေလာကုတၱရာဝိေပါက္သည္ ေဇာဝီထိ၌ အက်ဳံးဝင္၍ ဝု႒ာန မမည္ေသာေၾကာင့္ သီးျခားေဟာရသည္။
---------------

မ်က္စိအၾကည္မွာ အဆင္း ႐ူပါ႐ံု လာတိုက္တဲ့အခါ စိတ္ေတြဟာ (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။ နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတိုက္တဲ့အခါမွာလည္း စိတ္ေတြက (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။ ႏွာေခါင္းအၾကည္မွာ အန႔ံ ဂႏၶာ႐ံု လာတိုက္တဲ့အခါမွာလည္း စိတ္ေတြဟာ (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။ လွ်ာအၾကည္မွာ အရသာ ရသာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါမွာလည္း စိတ္ေတြဟာ (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုယ္အၾကည္မွာ အေတြ႕ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါမွာလည္း (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

အဲဒီ (၁၇)ခ်က္မွာ ေရွ႕ေရွ႕စိတ္ေတြက ေနာက္ေနာက္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရေအာင္ အၾကားမရိွေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေနတယ္။ ဘယ္လုိမ်ား ေက်းဇူးျပဳသလဲဆိုရင္ ေရွ႕စိတ္က ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားၿပီးလွ်င္ ေနာက္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။

စၾကာမင္းႀကီးႏွင့္ သားႀကီးရတနာလုိပဲ

ေရွးအခါတုန္းက ေလးကြ်န္းတစ္ျမင့္မုိရ္ကို အစိုးရတဲ့ စၾကာမင္းႀကီးဆိုတာ ရိွေပတယ္။ အဲဒီစၾကာမင္းႀကီးသည္ တုိင္းျပည္အုပ္စိုး၍ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေနရေပတယ္။ တုိင္းျပည္ကိစၥအဝဝ၊ နန္းေတာ္ကိစၥအဝဝ၊ မင္းကိစၥအဝဝမွန္သမွ်ကို သားႀကီးရတနာက အကုန္လံုး စီစဥ္ေပးရတယ္။ သားႀကီးရတနာက စီစဥ္ေပးေသာေၾကာင့္ မင္းႀကီးက မင္းစည္းစိမ္ ခံစားရတယ္။ မင္းႀကီး သက္ေတာ္ကုန္လို႔ နတ္ရြာစံသြားတဲ့အခါ၊ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ သားႀကီးရတနာ ခ်က္ခ်င္းပဲ မင္းႀကီးျဖစ္တယ္။ ၾကားထဲမွာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္လုိ႔ မရေတာ့ေပဘူး။ စၾကာမင္းႀကီး ကြယ္လြန္သြားတာ သားႀကီးရတနာ မင္းျဖစ္ဖို႔ရာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။

အနႏၲရပစၥည္းက အနႏၲရပစၥယုပၸန္ေတြကို ေက်းဇူးျပဳတာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕စိတ္ကြယ္ေပ်ာက္သြားတာ ေနာက္စိတ္ျဖစ္ေပၚဖို႔ရာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့တယ္။ ၾကားထဲမွာ အျခားတစ္ခုမွ မရိွေစရဘူးတဲ့။ အဲဒီ ေရွ႕စိတ္ကေန ေနာက္စိတ္ကို ေက်းဇူးျပဳေနပံုက စိတ္အစဥ္အတန္းႀကီးကို ေရွးဦးစြာ သိထားႏိုင္မွ ေၾသာ္ ..ဒီလို ေက်းဇူးျပဳတယ္ကိုးဟု သိၾကရပါမည္။

ဝီထိစိတ္အစဥ္ ျဖစ္ပံုဇယား

တီ န ဒ ပ စ သံ ႏၲီ ဝု
ေဇာ ေဇာ ေဇာ ေဇာ ေဇာ ေဇာ ေဇာ
႐ံု ႐ံု
(၁၇)
အဗ်ာကတ
ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္၊ အဗ်ာကတ
အဗ်ာကတေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေရွ႕ရွစ္၊ ေနာက္ႏွစ္၊ အဗ်ာကတျဖစ္။ အလယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ကု.အ.ဗ်ာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေပသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ဤဝီထိအစဥ္ျဖစ္ပံုကို အတိုခ်ဳပ္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မွတ္သားႏုိင္ရေအာင္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု၊ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။

ဘဝင္ ဆိုသည္မွာ - အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂုၤပေစၧဒ - ဤ(၃)မ်ဳိးကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။
ဆင္ျခင္ ဆိုသည္မွာ - ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္းကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။
ျမင္ၿပီးလွ်င္ ဆိုသည္မွာ - စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။
လက္ခံ ဆိုသည္မွာ - သမၸဋိစၧိဳင္းကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။
စံုစမ္း ဆိုသည္မွာ - သႏၲီရဏကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။
ဆံုးျဖတ္ ဆိုသည္မွာ - ဝုေ႒ာကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။
ေဇာစိတ္သတ္ ဆိုသည္မွာ - ေဇာ(၇)ႀကိမ္ကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။
ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု ဆိုသည္မွာ - တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္ကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂုၤပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ (ရ)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု (၂) ႀကိမ္။

ဒါက စကၡဳဒြါရအတြက္ မ်က္စိအၾကည္မွာ အဆင္း ႐ံူပါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ စကၡဳဝိညာဏ္ေလး ျဖစ္တဲ့အခိုက္အတန္႔ စိတ္ေတြ (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားပံုကို ျပတာျဖစ္တယ္။
---

နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂုၤပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ ေသာတဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ (ရ)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု (၂) ႀကိမ္။
---

ႏွာေခါင္းအၾကည္မွာ အနံ႔ ဂႏၶာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါမွာလည္း နံသိစိတ္ကေလး ျဖစ္တဲ့အခါမွာလည္း (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂုၤပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ ဃာနဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ (ရ)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု (၂) ႀကိမ္။
---

လွ်ာအၾကည္မွာ အရသာ ရသာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါမွာလည္း (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂုၤပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ ဇိဝွာဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ (ရ)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု (၂) ႀကိမ္။
---

ကုိယ္အၾကည္မွာ အေတြ႔ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါလည္း (၁၇)ခ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂုၤပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ ကာယဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ (ရ)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု (၂) ႀကိမ္။

ျမတ္စြာဘုရား ပါဠိေတာ္မွာ ေဟာၾကားတာ ဒီ(၅)ဒြါရကိုပဲ ေခါင္းစဥ္ျပထားပါတယ္။ အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ-ဆိုတာက မ်က္စိအၾကည္ေလးမွာ ႐ူပါ႐ံု အဆင္း လာတိုက္တဲ့အခါ အတီတဘဝင္ဆိုတဲ့ ဘဝင္တစ္ခ်က္ လြန္သြားတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဘဝင္လႈပ္လာတာကို ဘဝဂၤစလနလို႔ ေခၚတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဘဝင္ျပတ္သြားတာကို ဘဝဂၤုပေစၧဒလုိ႔ ေခၚတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဆင္ျခင္တဲ့စိတ္ကေလးကို ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္းလုိ႔ ေခၚတယ္။ ေနာက္ၿပီးမွ စကၡဳဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧဳိင္း၊ သႏၲီရဏ - စသည္ ျဖစ္လာပါတယ္။

အဲဒီမွာ ပါဠိေတာ္မွာ ေဟာၾကားေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ေလးက စၿပီး ေဟာၾကားပါတယ္။ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ပါဠိေတာ္ေဝါဟာရအားျဖင့္ စကၡဳဝိညာဏဓာတု လုိ႔ ေခၚတယ္။ တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ - ဆိုတာ စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲ့ ေစတသိက္ကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ-ဆိုတာ သမၸဋိ စၧိဳင္း ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ သမၸဋိ စၧိဳင္းရဲ႕ နာမည္က ပါဠိေတာ္မွာ မေနာဓာတုလုိ႔ ေခၚတယ္။

မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲပစၥေယန ပစၥေယာ = ၌ -

သႏၲီရဏကို မေနာဝိညာဏဓာတု လုိ႔ေခၚတယ္။ သေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ ရြတ္ဆိုရေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ကုသိုလ္ရပါတယ္။ မိမိအတြက္လည္း အက်ဳိးမ်ားမယ္။ သာသနာအတြက္လည္း အက်ဳိးမ်ားမယ္။

'' စကၡဳဝိညာဏ္ကို ပါဠိေတာ္ ေဝါဟာရအားျဖင့္ စကၡဳဝိညာဏဓာတု လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ 'သံ' သမၸဋိ စၧိဳင္းကို မေနာဓာတုလို႔ ေခၚပါတယ္။ 'ႏၲီ' သႏၲီရဏကို ပါဠိေတာ္ အေခၚအားျဖင့္ မေနာဝိညာဏဓာတု-လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

စကၡဳဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပါဠိေတာ္ေခါင္းစဥ္ေလးကို စကၡဳဝိညာဏ္က စၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားပါတယ္။ စကၡဳဝိညာဏ္ကေနၿပီးေတာ့ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို ေက်းဇူးျပဳပံု၊ သမၸဋိ စၧိဳင္းကေနၿပီး သႏၲီရဏကို ေက်းဇူးျပဳပံု၊ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳပံုကို ေဟာၾကားတာျဖစ္တယ္။

ေနာက္ 'ေသာတ'က်ေတာ့ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ စကၡဳဝိညာဏ္ေနရာမွာ ေသာတဝိညာဏ္ ထည့္ၿပီး သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ တုိ႔ကိုေတာ့ ေရွ႕ကအတိုင္း ထည့္ရပါတယ္။ ေသာတဝိညာဏ္ကိုေတာ့ ပါဠိေတာ္ ေဝါဟာရအေခၚက ေသာတဝိညာဏဓာတု-လုိ႔ ေခၚတယ္။ သမၸဋိ စၧိဳင္းကိုေတာ့ မေနာဓာတု-လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ သႏၲီရဏကိုေတာ့ မေနာဝိညာဏဓာတု-လို႔ ေခၚပါတယ္။

ေသာတဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတဝိညာဏ္က စၿပီးေတာ့ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳပံု၊ သမၸဋိ စၧိဳင္းကေနၿပီးေတာ့ သႏၲီရဏကို အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳပံု ျဖစ္တယ္။

ေသာတၿပီးေတာ့ ဃာနလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ ဃာနဝိညာဏ္ကို ပါဠိေတာ္အားျဖင့္ ဃာနဝိညာဏဓာတု -လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ သမၸဋိ စၧိဳင္းကိုေတာ့ မေနာဓာတု-လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ မထူးပါဘူး။ သႏၲီရဏကို မေနာဝိညာဏဓာတုလို႔ ေခၚပါတယ္။

ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနဝိညာဏ္ၿပီးေတာ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ျဖစ္တယ္။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ကို ပါဠိေတာ္အားျဖင့္ ဇိဝွါဝိညာဏဓာတု-လို႔ ေခၚတယ္။ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို မေနာဓာတု-လုိ႔ ေခၚတယ္။ သႏၲီရဏကို မေနာဝိညာဏဓာတု-လုိ႔ ေခၚတယ္။

ဇိဝွါဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယဝိညာဏ္ကို ပါဠိေတာ္အားျဖင့္ ကာယဝိညာဏဓာတု-လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို မေနာဓာတု-လုိ႔ ေခၚတယ္။ သႏၲီရဏကို မေနာဝိညာဏဓာတု-လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ကာယဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယဝိညာဏ္စိတ္က စၿပီးေတာ့ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳပံု၊ သမၸဋိ စၧိဳင္းကေနၿပီး သႏၲီရဏကို အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳပံု ျဖစ္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရား (၅)ဒြါရမွာ ျဖစ္လာတဲ့ စိတ္ေတြ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳပံုကို အခုလုိ ေခါင္းစဥ္ပဏာမအားျဖင့္ ေဟာၾကားလုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စကၡဳဝိညာဏဓာတု ..... အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု ............. အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကာယဝိညာဏဓာတု .... အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ မေနာဓာတု .............. အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
စကၡဳဝိညာဏဓာတု = ဆိုတာက စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ျဖစ္တယ္။ တံသမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ = ဆိုတာက စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြ ျဖစ္တယ္။ မေနာဓာတုယာ = ဆုိတာက သမၸဋိ စၧိဳင္းစိတ္ ျဖစ္တယ္။ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ = ဆိုတာ သမၸဋိ စၧိဳင္းနဲ႔ ယွဥ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြ ျဖစ္တယ္။ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ = ဆိုတာ သႏၲီရဏစိတ္ ျဖစ္တယ္။ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ = ဆိုတာက သႏၲီရဏနဲ႔ ယွဥ္တဲ့ ေစတသိက္ေတြ ျဖစ္တယ္။

စိတ္နဲ႔ ေစတသိက္တဲြၿပီး ေဟာတာျဖစ္တယ္။ တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ = ဆိုတာက ေစတသိက္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ အခ်က္တိုင္း အခ်က္တုိင္းမွာ တံ သမၸယုတၱကာ = ဆိုတာ ေစတသိက္ကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ စိတ္က အဓိကပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ဒီမွာ ဝီထိအစဥ္ ခ်ျပထားတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ ေဟာလုိ႔ရသြားလဲ ... (၅)ခ်က္ေဟာလုိ႔ ရပါတယ္။

ဆက္ရန္ ..... အနႏၲရ (ခ) သို႔

အျပည့္အစံုသို႔...

 
အမတံ ဒေဒါစ ေသာ ေဟာတိ - တရားအလွဴေပးလွဴသူသည္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ ေပးလွဴသူမည္၏။ (ဘဝတိုင္း ဉာဏ္ထက္ျမက္ေစ၏။)

ဤဓမၼblogမွ တရားမ်ားအား ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔ရန္ ျဖန္႔ေဝၾကပါခင္ဗ်ား။


တျခားဘာသာမ်ား ေလ့လာခ်င္ရင္....
သမၼာက်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Bible)
ကုရ္အာန္က်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Quran)
ဟိႏၵဴ ဘာသာ (Hinduism)
ဂ်ဴး ဘာသာ (Judaism)
ဂ်ိန္း ဘာသာ (Jainism)
အစၥလာမ္ ဘာသာ (Islam)

Followers

ကၽြန္ေတာ့္ အေၾကာင္း

ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္