ဓမၼေဗာဓိ

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အလွဴတို႔တြင္ တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

ဝီထိ (၂)

ဝီထိ (၂)

ဝီထိျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေလးပါး

စကၡဳဒြါရဝီထိ (ဝါ) စကၡဳဝိညာဏ ဝီထိျဖစ္ရန္ အေၾကာင္း (၄)ပါး ျပည့္စံုရ၏ ။

(၁) စကၡဳပသာဒ-ဟုေခၚေသာ မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ ေကာင္းမြန္ရမည္။
(၂) ႐ူပါ႐ံု-ဟူေသာ ျမင္ႏိုင္သည့္ အဆင္းလည္း ရိွရမည္။
(၃) အာေလာက-ဟူေသာ အလင္းလည္း ရိွရမည္။
(၄) မနသိကာရ-ဟုေခၚေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈ အာဝဇၨန္းလည္း ရိွရမည္။

ေဆာင္ပုဒ္။    ။ စကၡာ, ေလာက၊ ႐ူပထင္ၿပီး၊ မနသီ၊ ေလးလီစကၡဳဖို႔။

စကၡဳပသာဒ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမင္ႏိုင္ေသာအဆင္း မရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလင္းေရာင္ မရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးသြင္းမႈ မရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤအဂၤါ တစ္ပါးပါး ခ်ဳိ႕ယြင္းလွ်င္ စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟူသည့္ ျမင္သိစိတ္အစဥ္ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေတာ့ေခ်။

(Science အလိုအရ ျမင္ျခင္းတြင္ ပထမသံုးခ်က္သာ အဓိကက်သည္ဟု ယူဆ၏ ။ ႐ုပ္ဝတၳဳမွ ျပန္ထြက္လာၾကေသာ အလင္းတန္းမ်ားက မ်က္စိ၏ အျမင္လႊာ (retina) ေပၚ၌ က်ေရာက္သည့္အခါ အာ႐ံုေၾကာမ်ားက ဦးေႏွာက္သို႔ သတင္းပို႔၏ ။ ထုိအခါ ဦးေႏွာက္က ထုိထင္လားေသာ အာ႐ံုကို သိရိွၿပီး မည္သည့္အာ႐ံု ျဖစ္သည္ကုိ သတင္းျပန္ၾကားေပး၏ ။)

ဗုဒၶအဘိဓမၼာတြင္ ႐ုပ္ဝတၳဳ, မ်က္စိႏွင့္ အလင္းတို႔ အျပင္ ႏွလံုးသြင္းမႈ မနသိကာရကိုလည္း အဓိကထား၏ ။ 'သတိမမူလွ်င္ ဂူမျမင္' ဟူသည့္အတိုင္း ႏွလံုးသြင္းမႈ မရိွလွ်င္ မျမင္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္စိအျမင္လႊာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္တူ႐ူဝယ္ ရိွၾကေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ အရိပ္မ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထင္ေပၚေန၏ ။ ထုိထင္ေပၚသမွ်ေသာ အရိပ္အားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ၿပိဳင္တည္း မျမင္ႏုိင္ပါ။ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွလံုးသြင္းေသာ အရိပ္တစ္ခုကိုသာ ျမင္ႏိုင္၏ ။ ျမင္သိစိတ္က အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အတြက္ ႏွလံုးသြင္းေသာ အရိပ္တစ္ခုကိုသာ ျမင္ႏိုင္၏ ။ ျမင္သိစိတ္က အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အတြက္ ႏွလံုးသြင္းမႈေကာင္းလွ်င္ ပံုရိပ္မ်ားကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ျမင္သိႏုိင္၏ ။

တစ္စံုတစ္ခုကို အေလးအနက္ေတြးေတာ၍ ေငးေမာေသာအခါမ်ဳိး၌ကား အျမင္လႊာတြင္ ပံုရိပ္တစ္ေထာင္ပင္ ထင္ေနေသာ္လည္း ဘာတစ္ခုကိုမွ် မျမင္သိလုိက္ပါ။ နားအၾကည္လႊာ၌ အသံမ်ဳိးစံု ထိခိုက္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္အသံမ်ဳိးကိုမွ် မၾကားသိလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မနသိကာရသည္ အလြန္လုိအပ္ေသာ အဓိကရအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပ၏ ။
* ေသာတဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး


ေသာတပသာဒ, သဒၵါ႐ံု, အာကာသဓာတ္ႏွင့္ မနသိကာရ-တို႔တည္း။ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါး၌ အာကာသဓာတ္-ဟူသည္မွာ ေလျဖစ္သန္းသြားလာႏိုင္ေသာ ဟင္းလင္းနယ္ကို ဆိုလုိ၏ ။ အသံလိႈင္းမ်ား တိုးလွ်ဳိေပါက္ျဖတ္သန္းႏိုင္ေသာ ဟင္းလင္းနယ္ရိွမွသာလွ်င္ အသံကို ၾကားႏုိင္၏ ။ မရိွလွ်င္ အသံကို မၾကားႏိုင္ေခ်။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေသာတ, ကာသ၊ သဒၵထင္ၿပီ၊ မနသီ၊ ေလးလီေသာတဖို႔။ Science အလုိအရမူ နား, အသံလႈိင္းႏွင့္ အသံလိႈင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ေပးေသာ ေလတို႔ ရိွရမည္။


* ဃာနဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

ဃာနပသာဒ, ဂႏၶာ႐ံု, ဝါတႏွင့္ မနသိကာရ-တုိ႔တည္း။ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါး၌ ဝါတ-ဟူသည္မွာ အန႔ံကို ေဆာင္ေသာေလ ျဖစ္၏ ။ အန႔ံရိွသည့္ ႐ုပ္ဝတၳဳ၏ ေမာ္လီက်ဴးကေလးမ်ားက အေငြ႕ျပန္ၿပီး ေလအဟုန္ကို စီးကာ ႏွာအၾကည္ဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႔၏ ။ ထုိအခါ ႏွလံုးသြင္းမႈရိွလွ်င္ အန႔ံကို သိရမည္ ျဖစ္၏ ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဃာန, ဝါတ၊ ဂႏၶ ထင္ၿပီ။ မနသီ၊ ေလးလီဃာနဖို႔။


* ဇိဝွာဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

ဇိဝွာပသာဒ, ရသာ႐ံု, အာပႏွင့္ မနသိကာရ-တို႔တည္း၊ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါး၌ အာပ-ဟူသည္မွာ လွ်ာရည္ ျဖစ္၏ ။ အရသာရိွသည့္ ႐ုပ္ဝတၳဳသည္ လွ်ာေပၚေရာက္၍ လွ်ာရည္၌ ေပ်ာ္ဝင္ေသာအခါ လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရ၏ ။ ထုိအခါ ႏွလံုးသြင္းမႈရိွလွ်င္ အရသာကို သိလာရ၏ ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဇိဝွာ, အာပ၊ ရသထင္ၿပီ၊ မနသီ၊ ေလးလီဇိဝွာဖို႔ ။


* ကာယဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

ကာယပသာဒ, ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု, ထဒၶပထဝီႏွင့္ မနသိကာရ-တုိ႔တည္း။ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါးတြင္ ကာယပသာဒ-ဟူသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး၌ ပ်ံႏွ႔ံေနၾကေသာ အာ႐ံုေၾကာမ်ား၏ ထိပ္ဖူးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္၏ ။

ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတြင္ ခက္မာျခင္း, ႏူးညံ့ျခင္းသေဘာရိွသည့္ ပထဝီဓာတ္၊ တြန္းကန္ ဖိႏိွပ္ျခင္းသေဘာရိွသည့္ ဝါေယာဓာတ္၊ ပူျခင္းေအးျခင္း သေဘာရိွေသာ ေတေဇာဓာတ္တို႔ ပါဝင္၏ ။ ဤဓာတ္သေဘာတို႔ကို ' အထိအေတြ႔' ဟူ၍ သာမန္အရပ္သံုးစကားျဖင့္ ေခၚဆိုၾက၏ ။

ထဒၶပထဝီ-ဟူသည္ အထိအေတြ႔ကို ကာယပသာဒသို႔ ကူးဆက္ေပးသည့္ ခက္မာေသာ ပထဝီ ျဖစ္၏ ။

ႏွလံုးသြင္းမႈ႐ိွမွ အထိအေတြ႕ကို သိႏုိင္၏ ။ ႏွလံုးသြင္းမႈ မရိွေသာအခါ အက်ႌ လံုခ်ည္ စသည္တုိ႔သည္ ကိုယ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေသာ္လည္း ထိေတြ႔ေနမွန္းကို မသိရေခ်။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ကာယ, ထဒၶ, ေဖာ႒ထင္ၿပီ၊ မနသီ၊ ေလးလီကာယဖို႔ ။


* မေနာဒြါရဝီထိ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

မေနာဒြါရ-ဟုေခၚဆိုအပ္ေသာ ဘဝင္စိတ္, ဓမၼာရံု,ဟဒယဝတၳဳႏွင့္ မနသိကာရ-တုိ႔ ျဖစ္ၾက၏ ။

ခႏၶာငါးပါး ထင္ရွားရိွေသာ ပဥၥေဝါကာရဘံု (အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ႐ူပျဗဟၼာဘံု) တို႔၌ စိတ္တို႔သည္ ဝတၳဳ႐ုပ္ တစ္ခုခုကို မီွ၍သာ ျဖစ္ၾကရ၏ ။

စကၡဳဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ စကၡဳဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ေသာတဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ေသာတဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ဃာနဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ဃာနဝတၳဳ , ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ဇိဝွါဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ဇိဝွာဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ- တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ကာယဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ကာယဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
မေနာဒြါရ ဝီထိစိတ္တို႔-သည္ ဟဒယဝတၳဳ-ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
သို႔အတြက္ ပဥၥေဝါကာရဘံု၌ မေနာဒြါရ ဝီထိျဖစ္ရန္ ဟဒယဝတၳဳသည္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္တစ္ပါး ျဖစ္၏ ။


ဘဝင္ (၃)မ်ဳိး - (အတီ၊ စေလ၊ ဥပေစၧ၊ သံုးေထြ ဘဝဂၤ)

ဝီထိပိုင္း၌ (၁) အတီတဘဝင္၊ (၂) စလနဘဝင္ (ဝါ) ဘဝဂၤစလႏွင့္ (၃) ဥပေစၧဒဘဝင္ (ဝါ) ဘဝဂၤုပေစၧဒ - ဟူေသာ ဘဝင္သံုးမ်ဳိးကို မွတ္သားရန္ လုိ၏ ။

သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္၌ ဝီထိစိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရိွသည့္ အခါမ်ားတြင္ ဘဝင္စိတ္သာလွ်င္ အစဥ္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနရ၏ ။ ဘဝင္စိတ္သည္ လြန္ၿပီးခါစ ဘဝေဟာင္း၌ စုေတခါနီးအခ်ိန္တြင္ မရဏာသႏၷေဇာက ယူေပးခဲ့ေသာ ကံနိမိတ္, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္, နိမိတ္သံုးပါးအနက္မွ တစ္ပါးပါးကို ပဋိသေႏၶ တည္သည္မွ စ၍ စုတိတိုင္ေအာင္ အာ႐ံု ျပဳ၏ ။ ထုိသို႔ အာ႐ံုျပဳေနျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိၾကေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝင္စိတ္သည္ မသိစိတ္ (unconscious mind) ႏွင့္ တူ၏ ။
ဝီထိစိတ္သည္ သိစိတ္ (conscious mind) ႏွင့္ တူ၏ ။

ပဥၥဒြါရႏွင့္ မေနာဒြါရတို႔၌ အာ႐ံုတစ္ပါးပါး ထင္လာေသာအခါ ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ ျပတ္ေတာက္၍ အာ႐ံုသစ္ကို အာ႐ံုျပဳေသာ ဝီထိစိတ္အစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏ ။

ထုိသို႔ ဘဝင္အစဥ္ ျပတ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာေသာအခါ ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ ႐ုတ္တရက္ တိခနဲ မျပတ္ေတာက္ႏိုင္ေခ်။ ပမာဆိုေသာ္ အဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြားေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က အေျပးရပ္လုိေသာအခါ ရပ္လုိေသာေနရာ၌ တိခနဲ မရပ္ႏိုင္ဘဲ ဖဝါးတစ္လွမ္း ႏွစ္လွမ္းတို႔ကို လြန္ေစၿပီးမွ ရပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔တည္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ ျပင္ပအာ႐ံု ထင္သည္မွ စ၍ ဘဝင္ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ျဖစ္ၿပီးမွသာ ျပတ္ေတာက္ႏိုင္၏ ။ ထုိဘဝင္ႏွစ္ႀကိမ္သည္ ထင္လာေသာ အာ႐ံုသစ္ေၾကာင့္ ယူၿမဲျဖစ္ေသာ အာ႐ံုကို စြဲျမဲစြာလည္ မယူႏုိင္၊ လႊတ္လည္း မလႊတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ပင္ကိုဘေဘာမွ ေဖာက္ျပားေခ်ာက္ခ်ားသြား၏ ။ ဤသို႔ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈေၾကာင့္ ထိုဘဝင္ႏွစ္ခုကို ဘဝဂၤစလန-ဟု ေခၚ၏ ။ ထုိဘဝဂၤစလနႏွစ္ခုတြင္ ဒုတိယဘဝဂၤစလနသည္ ဘဝင္အစဥ္တစ္ခု၏ အဆံုးစြန္ေသာ ဘဝင္စိတ္ ျဖစ္၏ ။ ထုိဘဝင္စိတ္ ျဖစ္ၿပီးသည္ေနာက္၌ ဘဝင္အစဥ္ ျပတ္သြားသည့္အတြက္ ထိုဘဝင္ကို ဘဝဂုၤပေစၧဒ-ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾက၏ ။

ဒြါရႏွင့္ အာ႐ံု ထိတိုက္ၿပီးေနာက္ ဘဝင္မလႈပ္မီ ျဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားေသာ ဘဝင္စိတ္ကို အတီတဘဝင္ (လြန္ေလၿပီးေသာဘဝင္) ဟု ေခၚ၏ ။

၁။ ဘဝဂၤစလန = လႈပ္ရွားသြားေသာ ဘဝင္။
၂။ ဘဝဂၤုပေစၧဒ = ျပတ္စဲေသာ ဘဝင္။
၃။ အတီတဘဝင္ = လြန္ေလၿပီးေသာ ဘဝင္။


စကၡဳဒြါရ ဝီထိ ၁၅-ပါး

စကၡဳဒြါရ၌ အာ႐ံုထင္ပံုသည္ အာ႐ံု၏ အား အႀကီးအေသးကို လုိက္၍ အတိမဟႏၲာ႐ံု, မဟႏၲ႐ံု, ပရိတၱာ႐ံု, အတိပရိတၱ႐ံု-ဟူ၍ ေလးမ်ဳိးျပားေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏ ။

ဤတြင္...
(၁) အတိ မဟႏၲာ႐ံု၌ တဒါရမၼဏ ဝါရ - ၁ ဝီထိ
(၂) မဟႏၲာ႐ံု၌ ဇဝန ဝါရ - ၂ ဝီထိ
(၃) ပရိတၱာ႐ံု၌ ေဝါ႒ဗၺန ဝါရ - ၆ ဝီထိ
(၄) အတိပရိတၱာ႐ံု၌ ေမာဃဝါရ - ၆ ဝီထိ
စုစုေပါင္းေသာ္ စကၡဳဒြါရ ဝီထိ - ၁၅ ဝီထိ ရိွ၏ ။


ပဥၥဒြါရ ဝီထိ ၇၅-ပါး

(၁) စကၡဳဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ဝီထိစိတ္အစဥ္ ၁၅-ပါး ရိွသည့္အတိုင္း
(၂) ေသာတဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ေသာတဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
(၃) ဃာနဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ဃာနဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
(၄) ဇိဝွာဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ဇိဝွာဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
(၅) ကာယဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ကာယဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
စုစုေပါင္းေသာ္ ပဥၥဒြါရဝီထိေပါင္း ၇၅-ပါးကို ရ၏ ။

(အတိမဟႏၲာ႐ံု ဝီထိ .... စသည္တို႔အား သၿဂႋဳဟ္က်မ္းမ်ား၌ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကပါရန္ တုိက္တြန္းပါ၏ ။ ပ႒ာန္းေလ့လာရာ၌ မသိမျဖစ္သိရမည္ ျဖစ္၍ ဝီထိအား အနည္းငယ္ ျပန္လည္ ရွင္းျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ )

အျပည့္အစံုသို႔...

ဝီထိ (၁)

ဝီထိ (၁)

သဟဇာတပစၥည္း အေၾကာင္းမသြားခင္ ဝီထိကို သၿဂႋဳဟ္နည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္၍ နည္းနည္းတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

'ဝီထိ' သဒၵါသည္ 'အစဥ္အတုိင္း' ကို ေဟာ၏ ။ လူတို႔၏ သြားလာရာ ခရီးစဥ္သည္ ရြာစဥ္ကို မေက်ာ္ဘဲ တစ္ရြာၿပီးတစ္ရြာ အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္သန္းသြားသကဲ့သို႔ ထုိ႔အတူ စိတၱနိယာမအရ စိတ္တို႔၏ ျဖစ္စဥ္သည္ ျဖစ္သင့္ေသာ စိတ္အစဥ္တို႔ကို မေက်ာ္မူဘဲ စိတ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ရ၏ ။

ဥပမာ - မ်က္စိ အၾကည္ဓာတ္၌ အဆင္းအာ႐ံု ထင္ေပၚလာေသာအခါ ပထမ ထိုအာ႐ံုကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းေသာ ပဥၥဒြါရာဝဇၹန္းစိတ္ ျဖစ္ရ၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ထင္လာေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေသာ စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ျဖစ္ရ၏ ။ ျမင္႐ံုသာ ျမင္ေသး၏ ။ မည္သည့္အဆင္းဟူ၍ မသိေသးေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စကၡဳဝိညာဏ္ ျမင္လုိက္သည့္ ႐ူပါ႐ံုကို လက္ခံယူေသာ သမၸဋိစၧိဳင္းစိတ္ ဆက္လက္ျဖစ္ရ၏ ။ ထို႔ေနာက္ ထုိ႐ူပါ႐ံုကို စံုစမ္းေသာ သႏၲီရဏစိတ္ ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ 'ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ မည္သည့္အရာပဲ' ဟု အာ႐ံုကို ဆံုးျဖတ္ေသာ မေနာဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္ (ဝုေ႒ာစိတ္) ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ အာ႐ံုကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား သိလ်က္ အာ႐ံု၏ အရသာကို ခံစားေသာ ေဇာစိတ္တို႔သည္ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ေဇာစိတ္၏ အဟုန္ေၾကာင့္ ေဇာအစဥ္ေနာက္သို႔ လုိက္ေသာ တဒါ႐ံုစိတ္ ျဖစ္ေပၚ၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ျမင္သိျခင္းကိစၥ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္၍ ဘဝင္စိတ္သည္ ျဖစ္ျမဲအတုိင္း ဆက္လက္ျဖစ္သြားရ၏ ။

ဤသို႔ ဒြါရ ၆-ပါး၌ ထင္လာေသာ အာ႐ံုတစ္ခုစီကို သိႏိုင္ရန္ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း စကၡဳဝိညာဏ္-စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ စိတ္အစဥ္တစ္ခုစီကို 'ဝီထိ'-ဟု ေခၚသည္။

ဝီထိစိတ္ႏွင့္ ဝီထိမုတ္စိတ္မ်ား

တစ္ဘဝ၌ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ စိတ္ကို ပဋိသေႏၶစိတ္ဟု ေခၚပါတယ္။ ထုိပဋိသေႏၶစိတ္သည္ ကံ ကမၼနိမိတ္ ဂတိနိမိတ္ သံုးမ်ဳိးတြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အာ႐ံုျပဳ၏ ။ ပဋိသေႏၶစိတ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘဝကို ဆက္ေပးေသာ ဘဝင္စိတ္ တို႔သည္ ပဋိသေႏၶစိတ္ ယူေသာအာ႐ံုကိုပင္ ဆက္ယူလ်က္ ဆက္ကာဆက္ကာ ျဖစ္ပ်က္သြားၾက၏ ။ တစ္ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးစိတ္ျဖစ္ေသာ ဘဝင္စိတ္ကို စုတိစိတ္ဟု ေခၚ၏ ။ စုတိစိတ္သည္လည္း ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ ဘဝင္စိတ္-တို႔ ယူေသာ အာ႐ံုကိုပင္ ဆက္ယူ၏ ။

ထုိပဋိသေႏၶစိတ္, ဘဝင္စိတ္ႏွင့္ စုတိစိတ္-တို႔၏ အာ႐ံုသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိရိွၾကေခ်။ ဤစိတ္တို႔သည္ စိတ္တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဒြါရ ၆-ပါးတို႔၌ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဤစိတ္တို႔ကို ဝီထိမုတၱ = ဝီထိမွ အလြတ္ျဖစ္ေသာစိတ္မ်ားဟု မွတ္ယူရ၏ ။

ဘဝင္စိတ္အစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ဒြါရ ၆-ပါးအနက္ တစ္ပါးပါး၌ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔ - စသည့္ ျပင္ပအာ႐ံုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထိတုိက္လာသည့္အခါ ထုိအာ႐ံုကို သိႏိုင္ရန္ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္- စသည္ျဖင့္ စိတ္တစ္ခုၿပီး တစ္ခု စီတန္းကာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စကၡဳဒြါရ - စသည့္ ေျခာက္ဒြါရတို႔၌ ထုိက္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤစိတ္အစဥ္အတန္းကို 'ဝီထိ' ဟု ေခၚဆိုရ၏ ။

ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ပင္လယ္ေရျပင္ႏွင့္ တူ၏ ။ ဝီထိစိတ္ အစဥ္တို႔သည္ ေလမုန္တုိင္း၏ ပင့္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႂကြတက္မို႔ေမာက္လာၾကသည့္ ပင္လယ္ဒီလႈိင္းမ်ားႏွင့္ တူၾက၏ ။


စိတ္၏ အသက္

စိတ္တစ္ခုစီ၏ ဥပါဒ္ခဏ, ဌီခဏ, ဘင္ခဏ ဟူေသာ ခဏငယ္ ၃-ခ်က္ကို စိတၱကၡဏတစ္ခု-ဟု ေခၚ၏ ။ ထုိစိတၱကၡဏတစ္ခ်က္ (ဝါ) ခဏငယ္ ၃-ခ်က္သည္ စိတ္တစ္ခု၏ အသက္တည္း။

ဥပါဒ္ = ဥပၸါဒ = ျဖစ္ေပၚလာမႈ၊
ဌီ = ဌီတိ = ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ တည္ေနမႈ၊
ဘင္ = ဘဂၤ = တည္ေနၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ကြယ္မႈ၊

ျဖစ္ေပၚရန္အေၾကာင္း ျပည့္စံုညီညြတ္၍ ပရမတၳတရားတို႔၏ ေရွးဦးျဖစ္ေပၚလာေသာ ခဏအခါသည္ ဥပါဒ္ခဏ မည္၏ ။
ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ပရမတၳတရားတို႔၏ မခ်ဳပ္ေသးမီ တည္ေနေသာ အခိုက္အတန္႔သည္ ဌီခဏ မည္၏ ။
ျဖစ္ေပၚတည္ၿပီးေနာက္ ပရမတၳတရားတို႔၏ ကြယ္ေပ်ာက္ခ်ဳပ္ဆံုးေသာ ခဏအခါသည္ ဘင္ခဏ မည္၏ ။

ထိုဥပါဒ္-ဌီ-ဘင္ ခဏငယ္ ၃-ခ်က္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ စိတၱကၡဏတစ္ခ်က္သည္ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ခန္႔ကာလတြင္ စိတၱကၡဏေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ရိွသည္ဟု က်မ္းဂန္၌ ဆိုထား၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတၱကၡဏတစ္ခုသည္ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္မွ်ကာလ၏ ကုေဋတစ္သိန္းပံု တစ္ပံုခန္႔သာ ၾကာရွည္၏ ။
 


႐ုပ္၏ အသက္

စိတၱကၡဏေပါင္း ၁၇-ခ်က္သည္ ႐ုပ္သက္တစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်၏ ။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ႐ုပ္၏ အသက္သည္ စိတ္အသက္၏ ၁၇-ဆႏွင့္ ညီမွ်၏ ။ စိတ္တစ္ခု၏ အသက္သည္ ခဏငယ္ ၃-ခု ရိွသည့္အတြက္ ႐ုပ္သက္တစ္ခုတြင္ စိတ္ခဏငယ္ ၁၇*၃ = ၅၁ ခ်က္ ရိွ၏။

ထုိ ၅၁-ခ်က္တြင္ အစျဖစ္ေသာ ခဏငယ္တစ္ခုကား​ ႐ုပ္၏ ဥပါဒ္ခဏတည္း။ အဆံုးျဖစ္ေသာ ခဏငယ္တစ္ခုကား ႐ုပ္၏ ဘင္ခဏတည္း။ အလယ္ျဖစ္ေသာ ခဏငယ္ေပါင္း ၄၉-ခုကား ႐ုပ္၏ ဌီခဏတည္း ။

သို႔အတြက္ ႐ုပ္၏ ဥပါဒ္ခဏႏွင့္ ဘင္ခဏတို႔သည္ စိတ္၏ ဥပါဒ္ခဏ ဘင္ခဏတို႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ အတူတူပင္ ျဖစ္ၾက၏ ။ ႐ုပ္၏ ဌီခဏကမူ စိတ္၏ ဌီခဏထက္ ၄၉-ဆ ၾကာရွည္၏ ။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ဳပ္ကလာပ္မ်ားစြာ စုေဝးႏို္င္ၿပီး ထုိ႐ုပ္အစုအေဝးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္၏ ။ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ေသာစိတ္ကိုမူ မည္သည့္အခါမွ် မျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေခ်။

မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ခန္႔ အခ်ိန္ကာလတြင္ ႐ုပ္သက္ေပါင္း ကုေဋ ၅၈၀၀-ေက်ာ္ ရိွသည္ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။


ဝီထိ ၆-မ်ုိး

မ်က္စိတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ စကၡဳဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ႐ူပါ႐ံု (အဆင္း)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို စကၡဳဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

နားတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ ေသာတဒြါရ၌ ထင္လာေသာ သဒၵ႐ံု (အသံ)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ေသာတဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

ႏွာတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆုိအပ္သည့္ ဃာနဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ဂႏၶာ႐ံု (အနံ႔)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ဃာနဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

လွ်ာတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ ဇိဝွာဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ရသာ႐ံု (အရသာ)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ဇိဝွာဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

ကိုယ္တံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆုိအပ္သည့္ ကာယဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု (အထိအေတြ႕)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ကာယဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

စိတ္တံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ မေနာဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ဓမၼာ႐ံု (အၾကံအေတြး စသည္)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို မေနာဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေျခာက္ဒြါရဝယ္၊ စိတ္အစဥ္ျခယ္၊ ေျခာက္သြယ္ ဝီထိထုတ္။ (ဒြါရ ေျခာက္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္အစဥ္ ေျခာက္မ်ဳိး (ဝါ) ဝီထိ ေျခာက္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚသည္။)


ဆသကၠ ေျခာက္မ်ဳိး ေျခာက္လီ

* ဝီထိပိုင္း၌ ေျခာက္ခု အေပါင္းအစု-ဟူေသာ ဆကၠတို႔သည္ အဘယ္မွ် ရိွသနည္း။
ဝတၳဳဆကၠ၊ ဒြါရဆကၠ၊ အာရမၼဏဆကၠ၊ ဝိညာဏဆကၠ၊ ဝိသယပၸဝတၳိဆကၠ၊ ဝီထိဆကၠ-ဟူ၍ ေျခာက္ပါး ရိွသည္။

ဝတၳဳဆကၠ ။ ။ စကၡဳဝတၳဳ၊ ေသာတဝတၳဳ၊ ဃာနဝတၳဳ၊ ဇိဝွာဝတၳဳ၊ ကာယဝတၳဳ၊ ဟဒယဝတၳဳ-ဟူေသာ ဝတၳဳေျခာက္ခု အစုကို ဝတၳဳဆကၠ-ဟု ေခၚ၏ ။ ပထမဝတၳဳ ငါးခုသည္ စကၡဳပသာဒ - စသည့္ ပသာဒ႐ုပ္ ၅-ပါး ျဖစ္၏ ။ ဆ႒မေျမာက္ ဟဒယဝတၳဳသည္ ႏွလံုးအတြင္းရိွ ေသြး၌ တည္ေသာ ဝတၳဳ ျဖစ္၏ ။

ဒြါရဆကၠ ။ ။ စကၡဳဒြါရ၊ ေသာတဒြါရ၊ ဃာနဒြါရ၊ ဇိဝွာဒြါရ၊ ကာယဒြါရ၊ မေနာဒြါရ - ဟူေသာ ဒြါရ ေျခာက္ခုအစုကို ဒြါရဆကၠ-ဟု ေခၚ၏ ။ ပထမဒြါရ ငါးပါးသည္ ပသာဒ႐ုပ္ ၅-ပါးပင္ ျဖစ္၍၊ ႐ုပ္ဒြါရမ်ား ျဖစ္ၾက၏ ။ မေနာဒြါရမွာ ဘဝင္စိတ္ ၁၉-ပါး ျဖစ္သျဖင့္ နာမ္ဒြါရ ျဖစ္၏ ။

အာရမၼဏဆကၠ ။ ။ ႐ူပါ႐ံု၊ သဒၵါ႐ံု၊ ဂႏၶာ႐ံု၊ ရသာ႐ံု၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုႏွင့္ ဓမၼာ႐ံု-တို႔သည္ အာရမၼဏဆကၠ ျဖစ္၏ ။

(ဝတၳဳဆကၠ၊ ဒြါရဆကၠ၊ အာရမၼဏဆကၠ-တို႔အား ပိုသေဘာေပါက္ရန္ ပကိဏ္းလည္း ေလ့လာၾကပါ။)

ဝိညာဏဆကၠ ။ ။ စကၡဳဝိညာဏ္၊ ေသာတဝိညာဏ္၊ ဃာတဝိညာဏ္၊ ဇိဝွာဝိညာဏ္၊ ကာယဝိညာဏ္၊ မေနာဝိညာဏ္-ဟူေသာ ဝိညာဏ္ ေျခာက္ပါးကုိ ဝိညာဏဆကၠ-ဟု ေခၚပါသည္။
ဝိညာဏ = ဝိညာဏ္-ဟူသည္မွာ သိျခင္း (စိတ္)ပင္ ျဖစ္၏ ။

ဝီထိဆကၠ ။ ။ စကၡဳဒြါရဝီထိ၊ ေသာတဒြါရဝီထိ၊ ဃာနဒြါရဝီထိ၊ ဇိဝွာဒြါရဝီထိ၊ ကာယဒြါရဝီထိ၊ မေနာဒြါရဝီထိ-ဟူ၍ ဝီထိေျခာက္ပါးကို ဝီထိဆကၠ-ဟု ေခၚ၏ ။

စကၡဳဒြါရဝီထိကို စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟုလည္း ေခၚ၏ ။ စကၡဳဒြါရ၌ ထင္လာေသာ အာ႐ံုကို စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္က ျမင္သည္ႏွင့္စပ္၍ အဆက္ဆက္ျဖစ္လာေသာ စိတ္အစဥ္ကို စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟု ေခၚဆိုႏိုင္၏ ။ ဒြါရ၏ အစြမ္းျဖင့္ စကၡဳဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၍ ဝိညာဏ္၏ အစြမ္းျဖင့္ စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္၏ ။

ထိုနည္းတူ က်န္သည့္ဝီထိငါးပါးကို ေသာတဝိညာဏဝီထိ၊ ဃာတဝိညာဏဝီထိ၊ ဇိဝွာဝိညာဏဝီထိ၊ ကာယဝိညာဏဝီထိ၊ မေနာဝိညာဏဝီထိ-ဟုလည္း ေခၚဆိုအပ္၏ ။

ဝိသယပၸဝတၱိဆကၠ ။ ။ ဝိသယ = အာ႐ံု + ပဝတၱိ = ျဖစ္ျခင္း, ထင္ျခင္း။ ဒြါရတို႔၌ အာ႐ံု၏ ျဖစ္ျခင္းကို ဝိသယပၸဝတၱိ-ဟု ေခၚ၏ ။ တစ္နည္း... အာ႐ံုတို႔၌ စိတ္ျဖစ္ျခင္းသည္ ဝိသယပၸဝိတၱိ - မည္၏ ။


ပဥၥဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ အာ႐ံု ၄-ပါး

၁။ အတိမဟႏၲ႐ံု = ထင္ရွားအားႀကီးေသာ အာ႐ံု ငါးပါး၊
၂။ မဟႏၲ႐ံု = သင့္တင့္ ထင္ရွားအားႀကီးေသာ အာ႐ံု ငါးပါး၊
၃။ ပရိတၱာ႐ံု = မထင္ရွား မသိသာသည့္ အားနည္းေသာ အာ႐ံု ငါးပါး၊
၄။ အတိပရိတၱာ႐ံု = အလြန္တရာ မသိသာ မထင္ရွား၍ အားနည္းလွေသာ အာ႐ံု ငါးပါး။


မေနာဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ အာ႐ံု ၂-ပါး

၁။ ဝိဘူတာ႐ံု = ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ေသာ အာ႐ံု၊
၂။ အဝိဘူတာ႐ံု = မထင္မရွားျဖစ္ေသာ အာ႐ံု ။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဒြါရတုိ႔၏ အာ႐ံု ထင္ပံု (၆)မ်ိဳးကို ဝိသယပၸဝတၱိဆကၠ - ဟု ေခၚ၏ ။

ဝိသယပၸဝတၱိ ၉-မ်ဳိး ။ ။ အထက္ပါ အာ႐ုံထင္ပံု ေျခာက္မ်ဳိးတို႔သည္ ဝီထိစိတ္တို႔၏ ဝိသယပၸဝတၱိ ေျခာက္မ်ဳိး ျဖစ္၏ ။ ဝီထိမုတ္-ေခၚေသာ ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိစိတ္-တို႔၏ ဝိသယပၸဝတၱိကား ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္-အားျဖင့္ သံုးမ်ဳိးရိွ၏ ။ သုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္း ဝိသယပၸဝတၱိ ၉-မ်ဳိး ရိွ၏ ။

ဆက္ရန္ .... ဝီထိ (၂) သို႔

အျပည့္အစံုသို႔...

၅။ သမနႏၲရ ပစၥည္း


ပစၥည္း = အနႏၲရပစၥည္းႏွင့္ တူ၏ ။

ပစၥယုပၸန္ = အနႏၲရပစၥည္း၏ ပစၥယုပၸန္ႏွင့္ တူ၏ ။

ပစၥယသတၱိ = ဧကရာဇ္မင္း၏ အရညဝါသီ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ သားႀကီးရတနာအား မင္းအျဖစ္ကို ရေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေရွ႕ေရွ႕ျဖစ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တုိ႔သည္ ေနာက္ေနာက္ အျခားမဲ့ျဖစ္ၾကသည့္ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား ေကာင္းစြာ အျခားမရိွေစဘဲ ျဖစ္ေပၚရန္ ေက်းဇူးျပဳၾကကုန္၏ ။

ေရွးေရွးစိတ္ေစတသိက္တို႔က ေနာက္ေနာက္ စိတ္ေစတသိက္တုိ႔အား အစဥ္ အဆက္မျပတ္ မ်ဳိးအေညႇာက္ေပးၾကရာ၌ စိတ္သည္ ဖႆ, ေဝဒနာ-စသည္တုိ႔အား မေပးဘဲ စိတ္အားသာလွ်င္ ေပး၏ ။ ဖႆသည္ စိတ္ေဝဒနာ-စသည္တို႔အား မေပးဘဲ ဖႆအားသာလွ်င္ ေပး၏ ။ ထုိ႔အတူ ႂကြင္းေသာ ေစတသိက္တို႔ကလည္း ဇာတ္မတူသူတို႔အား မေပးဘဲ အသီးသီးဇာတ္တူသားအားသာလွ်င္ ေပးဆက္ၾက၏ ။ ဤသို႔ ဇာတိ မေရာမေျပာင္းေစဘဲ မိမိတုိ႔၏ ဇာတ္တူသားအားသာလွ်င္ ေကာင္းစြာမ်ဳိးအစဥ္ ေပးၾကေသာေၾကာင့္ အနႏၲရပစၥည္းကိုပင္လွ်င္ 'သံ=ေကာင္းစြာ' ဟူေသာပုဒ္ျဖင့္ အထူးျပဳ၍ သမနႏၲရပစၥည္းဟု ေဟာေတာ္မူ၏ ။

အနႏၲရပစၥည္းႏွင့္ သမနႏၲရပစၥည္းတုိ႔သည္ တရားကိုယ္အားျဖင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အတူတူျဖစ္ရက္သားနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား ဘာေၾကာင့္ အနႏၲရပစၥည္းကို ေဟာၾကားၿပီးေတာ့ သမနႏၲရပစၥည္းကို ထပ္ၿပီး ေဟာၾကားရသလဲဆိုေတာ့ ပုဂၢလဇၥ်ာသယ အားျဖင့္ ထပ္ၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္ေတြက "အနႏၲရပစၥေယာ"လို႔ ေဟာၾကားလုိက္လို႔ရိွရင္ နားလည္ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ နာမကၡႏၶာတရားေတြ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳေနၾကတယ္-ဆုိတာ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက "အနႏၲရပစၥေယာ"လို႔ ေဟာလုိက္လုိ႔ရိွရင္ သေဘာမေပါက္ေသးေပဘူး။ သေဘာမေပါက္ေသးလုိ႔ရိွရင္ "သမနႏၲရပစၥေယာ"လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား ထပ္ၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္ေသာအခါက်မွ သေဘာေပါက္သြားၾကေပတယ္။

ေရွ႕ေရွ႕ နာမ္တရားေတြကေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ေနာက္ နာမ္တရားေတြကို အျခားမရိွ၊ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳတယ္ဆိုတာ ေကာင္းစြာ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳတာလုိ႔ ေဟာလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့မွ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက သေဘာက်ၾကေပတယ္။ သေဘာေပါက္ၾကေပတယ္။

အနႏၲရႏွင့္ သမနႏၲရ ႏွစ္ပါးမွာ အနႏၲရက စၾကာဝေတးမင္းႀကီး ကြယ္လြန္သြားတာ၊ နတ္ရြာစံသြားတာ သားႀကီးရတနာ မင္းျဖစ္ဖို႔ရာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေရွ႕စိတ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားျခင္းသည္ ေနာက္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတယ္လုိ႔ ဆိုလုိေပတယ္။

သမနႏၲရကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ၊ စၾကာဝေတးမင္းႀကီး ရဟန္းျပဳသြားတာ၊ ရဟန္းျပဳလုိက္တဲ့အခါမွာ သားႀကီးရတနာဟာ အၾကားမရိွ၊ အျခားေသာ မင္းတရားေတြ ဒီမွာ အုပ္စိုးလုိ႔ မရေအာင္၊ ခ်က္ခ်င္း အၾကားမရိွ မင္းျဖစ္ေအာင္ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္လုိ႔ ဆိုလုိေပတယ္။ စၾကာဝေတးမင္းႀကီး ရဟန္းျပဳသြားတာဟာ သားႀကီးရတနာ မင္းျဖစ္ဖုိ႔ရာ ေကာင္းစြာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ သမနႏၲရသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ေရွ႕ေရွ႕စိတ္ေတြ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားတာ ေနာက္ေနာက္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ရာ ေကာင္းစြာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ပါတယ္ဟု ဆုိလုိပါတယ္။ အနႏၲရပစၥည္းႏွင့္ သမနႏၲရပစၥည္းတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္ပင္ ထူးျခားၾကေပသည္။

အျပည့္အစံုသို႔...

 
အမတံ ဒေဒါစ ေသာ ေဟာတိ - တရားအလွဴေပးလွဴသူသည္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ ေပးလွဴသူမည္၏။ (ဘဝတိုင္း ဉာဏ္ထက္ျမက္ေစ၏။)

ဤဓမၼblogမွ တရားမ်ားအား ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔ရန္ ျဖန္႔ေဝၾကပါခင္ဗ်ား။


တျခားဘာသာမ်ား ေလ့လာခ်င္ရင္....
သမၼာက်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Bible)
ကုရ္အာန္က်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Quran)
ဟိႏၵဴ ဘာသာ (Hinduism)
ဂ်ဴး ဘာသာ (Judaism)
ဂ်ိန္း ဘာသာ (Jainism)
အစၥလာမ္ ဘာသာ (Islam)

Followers

ကၽြန္ေတာ့္ အေၾကာင္း

ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္