ဓမၼေဗာဓိ

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အလွဴတို႔တြင္ တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

၆။ သဟဇာတ ပစၥည္း

၆။ သဟဇာတ ပစၥည္း (က)

၁၃၅၃-ခု၊ ဝါေခါင္လကြယ္ေန႔၊ ေန႔လည္ပိုင္းမွာ ေဟာၾကားမည့္ တရားေတာ္က ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္တဲ့ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ အစဥ္အားျဖင့္ သဟဇာတပစၥည္းကို ေဟာၾကားပါ့မယ္။

သဟဇာတပစၥည္း၌ သဟဇာတ၏ အနက္အဓိပၸါယ္

သဟဇာတ -ဆိုတာ သဟ-က = အတူတကြ၊ ဇာတ-က = ျဖစ္လာ။ မိမိႏွင့္ အတူတကြျဖစ္တဲ့ ပစၥယုပၸန္တရား၊ အက်ဳိးတရားေတြကို ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတာကို "သဟဇာတပစၥည္း"လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ သဟ = အတူတကြ၊ ဇာတ = ျဖစ္တဲ့ ပစၥယုပၸန္တရား၊ အက်ဳိးတရားေတြကို ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတဲ့ ပစၥည္းတရား ျဖစ္တယ္။

ပစၥည္းတရားက အေၾကာင္းတရား၊ ပစၥယုပၸန္တရားက အက်ဳိးတရား။ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိးတရားဆိုတာ အေၾကာင္းတရားက ေရွ႕ကျဖစ္တယ္။ အက်ဳိးတရားက ေနာက္ကျဖစ္တယ္။ သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အသိျဖစ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အသိဉာဏ္မွာေတာ့ သဟဇာတပစၥည္းတရားအေနနဲ႔ ပစၥည္းအေၾကာင္းတရားနဲ႔ ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားဟာ အတူတကြ တစ္ခ်ိန္တည္းလုိ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးျပဳတယ္လုိ႔ ထင္ရွားပါတယ္။

သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ဉာဏ္မွာေတာ့ မထင္ရွားႏိုင္ေပဘူး။ ျမတ္စြာဘုရား ဉာဏ္ေတာ္မွာမွ ထင္ရွားတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားဉာဏ္ေတာ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ တရားကို အခု ေယာဂီမ်ား ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ယ္ၾကရေပတယ္။ သိေအာင္ ေလ့လာၾကရေပတယ္။ နက္နဲ ခက္ခဲ သိမ္ေမြ႕တဲ့ တရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သဟဇာတမွာလည္း ပစၥည္းနဲ႔ ပစၥယုပၸန္ကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ၿပီး သိထားၾကရမယ္။ ပစၥည္းဆိုတာ အေၾကာင္းတရား၊ ပစၥယုပၸန္ဆိုတာ အက်ဳိးတရား ျဖစ္တယ္။ မိမိတို႔ ရြတ္ဆိုတဲ့အခါ ဒါက ပစၥည္းအေၾကာင္းတရားကို ရြတ္ဆုိတာပဲ။ ဒါက ပစၥယုပၸန္အက်ဳိးတရားကုိ ရြတ္ဆုိတာပဲလုိ႔ သိသြားတာနဲ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပါတယ္။

ပစၥည္း = စိတ္ ၈၉-ပါး, ေစတသိက္ ၅၂-ပါး, စတုဇမဟာဘုတ္ ၄-ပါး, ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ ၁၅-ပါး, ဟဒယဝတၳဳ။

ပစၥယုပၸန္ = စိတ္ ၈၉-ပါး, ေစတသိက္ ၅၂-ပါး, အဇၥ်တၱ ဗဟိဒၶ အလုံးစံုေသာ ႐ုပ္ ၂၈-ပါး, ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ ၁၅-ပါး, ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္။

ပစၥယသတၱိ = ဆီမီးသည္ မိမိေတာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အေရာင္အလင္းကို အတူတကြ ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ အေၾကာင္းတရားတုိ႔သည္ မိမိတို႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အက်ဳိးတရားတုိ႔အား တစ္ၿပိဳင္နက္ အတူတကြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေက်းဇူးျပဳမႈကို သဟဇာတပစၥယသတၱိ-ဟု ေခၚ၏ ။

စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအားလည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္တုိ႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏ ။

စတုဇမဟာဘုတ္ ၄-ပါးတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအားလည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း သဟဇာတသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏ ။

ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ ၁၅-ပါးတို႔သည္ ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္တုိ႔အား သဟဇာတသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏ ။

ဟဒယဝတၳဳသည္ ပဥၥေဝါကာရပဋိသေႏၶ ၁၅-ပါးအား သဟဇာတသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏ ။

သၿဂႋဳဟ္ဆုိင္ရာ မွတ္သားဖြယ္

စိတၱဇ႐ုပ္ ၁၅-ပါး

အဝိနိေဗ႓ာဂ႐ုပ္ ၈-ပါး၊ လဟုတာဒိ႐ုပ္ ၃-ပါး၊ ဝိညတ္႐ုပ္ ၂-ပါး၊ သဒၵ႐ုပ္၊ ပရိေစၧဒ႐ုပ္-ဟူ၍ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ ၁၅-ပါး ရိွပါတယ္။ ၎တို႔အနက္ ဝိညတ္႐ုပ္ ၂-ပါးသည္ စိတ္အေၾကာင္းတစ္ပါးတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စိတၱဇဧကန္႐ုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႂကြင္းသည့္ ႐ုပ္ ၁၃-ပါးမွာ အျခားအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚၾကသည့္အတြက္ စိတၱဇအေနကန္႐ုပ္မ်ားဟု မွတ္ယူရုုပါတယ္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတၱဇ႐ုပ္ ၁၅-ပါး =
စိတၱဇဧကန္ ၂-ပါး(ဝိညတ္႐ုပ္ ၂-ပါး) + စိတၱဇအေနကန္ ၁၃-ပါး(အဝိနိေဗ႓ာဂ ၈ + လဟုတာဒိ ၃ + သဒၵ႐ုပ္ + ပရိေစၧဒရုပ္)

ကမၼဇ႐ုပ္ ၁၈-ပါး

အဝိနိေဗ႓ာဂ႐ုပ္ ၈-ပါး၊ ဣေျႏၵ႐ုပ္ ၈-ပါး၊ ဟဒယ႐ုပ္၊ ပရိေစၧဒ႐ုပ္-ဟူ၍ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကမၼဇ႐ုပ္ ၁၈-ပါး ရိွပါတယ္။ ၎တို႔အနက္ ပသာဒ႐ုပ္ ၅-ပါး, ဘာဝ႐ုပ္ ၂-ပါး, ဇီဝိတ႐ုပ္ ၁-ပါး-ဟုဆိုအပ္ေသာ ဣေၿႏၵ႐ုပ္ ၈-ပါးႏွင့္ ဟဒယ႐ုပ္ဝတၳဳ ၁-ပါး၊ ေပါင္း ၉-ပါး-တုိ႔သည္ ကံအေၾကာင္းတစ္ပါးတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကမၼဇဧကန္႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ၾက၏ ။ ႂကြင္းသည့္ ႐ုပ္ ၉-ပါးမွာ အျခားအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္္လည္း ျဖစ္ေပၚၾကသည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ကမၼဇအေနကန္႐ုပ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ၾက၏ ။


ထို႔ေၾကာင့္ ကမၼဇ႐ုပ္ ၁၈-ပါး =
ကမၼဇဧကန္ ၉-ပါး(ဣေျႏၵ႐ုပ္ ၈ + ဟဒယ ၁) + ကမၼဇအေနကန္ ၉-ပါး(အဝိနိေဗ႓ာဂ ၈ + ပရေစၧဒ ၁)

ပဋိသေႏၶအခါ ႐ုပ္ျဖစ္စဥ္

(၁) သံေသဒဇပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဥပပတ္ပုဂၢဳိလ္တို႔အား ပဋိသေႏၶအခါ၌ စကၡဳဒသကကလာပ္၊ ေသာတဒသကကလာပ္၊ ဃာနဒသကကလာပ္၊ ဇိဝွာဒသကကလာပ္၊ ကာယဒသကကလာပ္၊ ဘာဝဒသကကလာပ္၊ ဝတၳဳဒသကကလာပ္-ဟူေသာ ကလာပ္ ၇-စည္းတုိ႔သည္ ဥကၠ႒နည္းအစြမ္းအားျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာၾကကုန္၏ ။

သံေသဒဇသတၱဝါတို႔သည္ ေသးေသးငယ္ငယ္ကေလးမွ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာၾက၏ ။ ၾသပပါတိကသတၱဝါတို႔ကား တစ္ခါတည္း ႀကီးႀကီးမားမား အထင္အရွား ျဖစ္ၾက၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကလာပ္ ၇-စည္းဟူရာ၌ ဒသကကလာပ္ ၇-မ်ဳိးဟု မွတ္ပါ။ တစ္မ်ဳိးတစ္မ်ဳိးလွ်င္ ကလာပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ၾကလိမ့္မည္။

အကုသိုလ္ကံ ႏိွပ္စက္၍ အာဃတနခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ထုိသံေသဒဇသတၱဝါ၊ ဥပပတ္သတၱဝါတို႔၌ စကၡဳဒသကကလာပ္, ေသာတဒသကကလာပ္, ဃာနဒသကကလာပ္, ဘာဝဒသကကလာပ္-တို႔ကို တစ္ခါတစ္ရံ မရၾကကုန္။ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ အာယာတနအတြက္ ဆိုင္ရာ႐ုပ္ကလာပ္တို႔ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းကို သိမွတ္အပ္၏ ။

(၂) ဂဗ႓ေသယ်ကသတၱဝါတို႔အား ပဋိသေႏၶ ကလလေရၾကည္ တည္ေသာအခါ၌ ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက၊ ဝတၳဳဒသက-ဟူေသာ ကလာပ္ ၃-စည္းႏွင့္ ႐ုပ္ ၃၀ အေပါင္းအစုတို႔သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။ တစ္ခါတစ္ရံ အကုသိုလ္ကံႏွိပ္စက္၍ ဘာဝဒသက ခ်ဳိ႕ငဲ့တတ္၏ ။ ထုိအခါ ကလာပ္ႏွစ္စည္းႏွင့္ ႐ုပ္ ၂၀ တို႔၏ အေပါင္းအစုသာ ျဖစ္ၾက၏ ။

ကလလေရၾကည္-ဟူသည္မွာ ဖြားခါစ သိုးငယ္ (သို႔) ဧဏီသားေကာင္၏ သိမ္ေမြ႕ေသာ အေမြးတစ္ေခ်ာင္းကို ၾကည္လင္သည့္ ဆီ၌ ႏွစ္၍ ဆယ္ယူေသာအခါ အေမြးဖ်ား၌ ကပ္ၿငိေနေသာ ဆီေပါက္၏ ပမာဏ ရိွ၏ ။ ထုိေသးငယ္လွေသာ ကလလေရၾကည္၌ ႐ုပ္ ၃၀ ႏွင့္ ပဋိသေႏၶ စိတ္ေစတသိက္တို႔ အတူတကြ ျဖစ္၏ ။ နပုန္းဝ႑ဳက္တို႔၌ကား ဘာဝဒသကကို မရေခ်။

(၃) ပဋိသေႏၶအခါ၌ မရအပ္ေသာ ႐ုပ္တို႔အား သဒၵ႐ုပ္၊ ဝိကာရ႐ုပ္ ၅-ခု၊ ဇရနာ႐ုပ္၊ အနိစၥတာ႐ုပ္-ဟူေသာ ႐ုပ္ ၈-ပါးတည္း။

႐ူပိေနာ ဓမၼာ။ ပ။ ေယာ - စေသာ စကားကို အဘယ္ကို ရည္၍ ေဟာေတာ္မူရျခင္း။

ပဋိသေႏၶအခါ၌ ျဖစ္ေသာ ဟဒယဝတၳဳကို ရည္၍ ေဟာပါသည္။ (ေကာက္-၆၃၀)
စိတၱသမုဌာနာနံ ႐ူပါနံအရ - အ႒ကထာဆရာအလုိ - စိတၱဇ႐ုပ္ကိုသာ ေကာက္သည္။
အာစရိယဝါဒအလို - စိတၱဇ႐ုပ္, ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္ကို ေကာက္သည္။

သဟဇာတပစၥည္းမွာ ႐ုပ္တရားနဲ႔ နာမ္တရားကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဟာပါတယ္။ "႐ူပိေနာ ဓမၼာ အ႐ူပိေနာ ဓမၼာ" စသည္ျဖင့္ ေဟာပါသည္။ အ႐ူပိေနာ = ဆုိတာ နာမ္တရားကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ မဟာဘူတာ = စသည္ျဖင့္၊ ႐ူပိေနာ ဓမၼာ = စသည္ျဖင့္က ႐ုပ္တရားကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ ႐ုပ္တရားနဲ႔ နာမ္တရား ႏွစ္ပါးကို အဓိကထားၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူထားပါတယ္။သဟဇာတပစၥည္း၏ နာမ္႐ုပ္သေဘာတရားအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံု

သဟဇာတ ပစၥေယာတိ -
စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။
႐ူပိေနာ ဓမၼာ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ကိဥၥိကာေလ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကိဥၥိကာေလ န သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဟဇာတပစၥေယာတိ = သဟဇာတပစၥည္း ဟူသည္ကား၊ စတၱာေရာ = (၄)ပါးကုန္ေသာ၊ အ႐ူပိေနာ = နာမ္ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ၊ ခႏၶာ = ခႏၶာတို႔သည္၊ အညမညံ+(အညမညႆ) = အခ်င္းခ်င္းအား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

စတၱာေရာ = (၄)ပါးကုန္ေသာ၊ မဟာဘူတာ = မဟာဘုတ္တို႔သည္၊ အညမညံ+(အညမညႆ) = အခ်င္းခ်င္းအား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏။

ၾသကၠႏၲိကၡေဏ = ပဥၥေဝါကာရပဋိသေႏၶခဏ၌၊ နာမ႐ူပံ = နာမ္႐ုပ္သည္၊ အညမညံ+(အညမညႆ) = အခ်င္းခ်င္းအား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

စိတၱေစတသိကာ = စိတ္ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာ = တရားတို႔သည္၊ စိတၱသမု႒ာနာနံ = စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ႐ူပါနံ = စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

မဟာဘူတာ = မဟာဘုတ္ (၄)ပါးတုိ႔သည္၊ ဥပါဒါ႐ူပါနံ = မဟာဘုတ္တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ုပ္တို႔အား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

႐ူပိေနာ = ႐ုပ္ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ၊ ဓမၼာ = ဟဒယဝတၳဳတရားတို႔သည္၊ အ႐ူပီနံ = နာမ္ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာနံ = ပဥၥေဝါကာရပဋိသေႏၶနာမကၡႏၶာတို႔အား၊ ကိဥၥိကာေလ = အခ်ဳိ႕ေသာ ပဋိသေႏၶကာလ၌၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။ ကိဥၥိကာေလ = အခ်ဳိ႕ေသာ ပဝတၱိကာလ၌၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ န ေဟာတိ = မျဖစ္။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ....။သာဓု ...သာဓု ... သာဓု ။

"စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ"။ အ႐ူပိေနာ = နာမ္ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ စတၱာေရာ = (၄)ပါးကုန္ေသာ၊ ခႏၶာ = ခႏၶာတို႔သည္ - ဟုဆုိရာ၌ ႐ူပိေနာ = က ႐ုပ္တရားေတြ ျဖစ္တယ္။ အ႐ူပိေနာ = က ႐ုပ္မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ နာမ္တရားေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီနာမ္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲဆိုရင္ စတၱာေရာ ခႏၶာ = နာမကၡႏၶာ (၄)ပါး ျဖစ္တယ္။

ေဝ = က ေဝဒနာကၡႏၶာ၊။ သဉ္ = က သညာကၡႏၶာ၊ ေနာက္ သင္ =က သခၤါရကၡႏၶာ၊ ဝိဉ္ = က ဝိညာဏကၡႏၶာ ။

"စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ"အရ ေဝဒနာ = ေဝဒနာကၡႏၶာ၊ သညာ = သညာကၡႏၶာ၊ သခၤါရ = သခၤါရကၡႏၶာ၊ ဝိညာဏ = ဝိညာဏကၡႏၶာလုိ႔ (၄)ပါး ျဖစ္ေပတယ္။ စတၱာေရာ = အရ (၄)ပါးေတာ့ သိၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို နာမကၡႏၶာ(၄)ပါးလုိ႔ ေခၚတယ္။


နာမ္က နာမ္ကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳပံု

"အ႐ူပိေနာ" ႐ုပ္မဟုတ္တဲ့ နာမ္ေတြဆိုတာ အရေကာက္အားျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲဆိုေတာ့ စိတ္ (၈၉)ခု ။ (ပါဠိလိုေတာ့ စိတ္တစ္ခုယုတ္ ကိုးဆယ္တဲ့။ တစ္ခုယုတ္ေနတဲ့ (၉၀) ျဖစ္တယ္။) ေစတသိက္က (၅၂)ပါး ရရိွပါတယ္။ အရေကာက္ကေလး ထင္ရွားသြားေပၿပီ။ အဲဒါဟာ ပစၥည္းဘက္က နာမ္တရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥယုပၸန္ဘက္ကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ "အညမညံ = အခ်င္းခ်င္းအား"။ အခ်င္းခ်င္းအား ေက်းဇူးျပဳတယ္ဆိုေတာ့ ဒီတရားေတြပဲ ျပန္ရေနပါတယ္။ ေဝ = က ေဝဒနာကၡႏၶာ ၊ သဉ္ = က သညာကၡႏၶာ ၊ သင္ = က သခၤါရကၡႏၶာ ၊ ဝိဉ္ = က ဝိညာဏကၡႏၶာ ပါ။ စိတ္(၈၉)ခု၊ ေစတသိက္ (၅၂)ခု၊ ပစၥည္းနဲ႔ ပစၥယုပၸန္ တရားခ်င္း တူေနပါတယ္။

"သဟဇာတ = အတူတကြ ျဖစ္တယ္" ဆိုတာ ပစၥည္းကလည္း ဒီတရားေတြပဲ၊ ပစၥယုပၸန္ကလည္း ဒီတရားေတြပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုလိုပါတယ္။ သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ဉာဏ္မွာေတာ့ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိး၊ ပစၥည္းနဲ႔ ပစၥယုပၸန္တရားေတြ ဒီလုိ အတူတကြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးျပဳတယ္-ဆိုတာ မထင္ရွားပါဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဉာဏ္ေတာ္မွာ ထင္ရွားတယ္။ ထင္ရွားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခု ေယာဂီမ်ား သိၾကရေပတယ္။

"အညမည = အခ်င္းခ်င္း" ဆိုတာ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ အခ်င္းခ်င္း အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳေနတယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။ ပစၥည္းဘက္က ေဝဒနာဟာ ပစၥည္းျဖစ္လို႔ရိွရင္ ပစၥယုပၸန္ဘက္က သညာ၊ သခၤါရ၊ ဝိညာဏ္တုိ႔က ပစၥယုပၸန္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အက်ဳိး ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ပစၥည္းဘက္ကေန ေဝဒနာနဲ႔ သညာ ပစၥည္းျဖစ္ေနလုိ႔ရိွရင္ ပစၥယုပၸန္ဘက္က သခၤါရနဲ႔ ဝိညာဏ္က ပစၥယုပၸန္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အက်ဳိးတရား ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ပစၥည္းဘက္က ေဝဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ-တုိ႔က ပစၥည္း ျဖစ္ေနၾကတယ္ ဆိုရင္ ပစၥယုပၸန္ဘက္က ဝိညာဏ္က ပစၥယုပၸန္ အက်ဳိးတရား ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳေနတာကို ဘယ္လိုေခၚသလဲဆိုရင္ အခ်င္းခ်င္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း သေဘာေပါက္သြားၿပီေနာ္။

နာမကၡႏၶာ(၁)ပါးက နာမကၡႏၶာ(၃)ပါးကို၊ နာမကၡႏၶာ(၂)ပါးက နာမကၡႏၶာ(၂)ပါးကို၊ နာမကၡႏၶာ(၃)ပါးက နာမကၡႏၶာ(၁)ပါးကို အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳေနေတာ့ "အခ်င္းခ်င္း"လုိ႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း အဓိပၸါယ္ သိသြားပါၿပီ။ ဒါက နာမ္ကေန နာမ္ကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ နာမ္က နာမ္ေတြ၊ ျဖစ္ေပၚေစ၊ ျပဳေလ သဟဇာတ။

သဟဇာတပစၥည္း ေက်းဇူးျပဳပံု (၁)နံပါတ္အခ်က္ ၿပီးသြားေပၿပီ။ (၂)နံပါတ္က - "စတၱာေရာ မဟာဘူတာ"စတၱာေရာ = (၄)ပါးကုန္ေသာ၊ မဟာဘူတာ = မဟာဘုတ္တို႔သည္၊ အညမညံ+အညမညႆ = အခ်င္းခ်င္းအား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳတတ္သည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။


႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု

ပစၥည္းတရားျဖစ္တဲ့ မဟာဘုတ္(၄)ပါး-ဆုိတာ = က ပထဝီ၊ အာ = က အာေပါ၊ ေတ = က ေတေဇာ၊ ဝါ = က ဝါေယာ- ဟု (၄)ပါး ျဖစ္ေပတယ္။ "စတၱာေရာ"လို႔ ေခၚပါတယ္။ ပါဠိလို "စတၱာေရာ"။ သေဘာေပါက္သြားပါၿပီ ။

"အညမညံ+မညမညႆ = အခ်င္းခ်င္းအား" ဟု ဆုိရာ၌ ပစၥယုပၸန္ဘက္၊ အက်ဳိးတရားဘက္ကလည္း = က ပထဝီ၊ အာ = က အာေပါ၊ ေတ = က ေတေဇာ၊ ဝါ = က ဝါေယာ-ဟု ဒီ(၄)ပါးပဲ ျဖစ္တယ္။ တူပါတယ္။ ပစၥည္းနဲ႔ ပစၥယုပၸန္ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။ သဟဇာတ = အတူတကြ ေက်းဇူးျပဳတယ္-ဆိုတာ ေယာဂီမ်ား သေဘာေပါက္သြားၿပီ။

အခ်င္းခ်င္းဆိုတာက ဘာလဲဆုိေတာ့ ပထဝီက ပစၥည္းဆိုလို႔ရိွရင္ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ-တို႔က ပစၥယုပၸန္။ ပထဝီ၊ အာေပါက ပစၥည္းတရားျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ ေတေဇာက၊ ဝါေယာတို႔က ပစၥယုပၸန္။ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ(၃)ပါးတို႔က ပစၥည္းျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ ဝါေယာက ပစၥယုပၸန္ ျဖစ္တယ္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ လွည့္ၿပီး ေက်းဇူးျပဳလုိ႔ရတယ္။ ေတေဇာ၊ ဝါေယာတို႔က ပစၥည္းတရားျဖစ္မယ္-ဆိုလုိ႔ရိွရင္ ပစၥယုပၸန္ဘက္က ပထဝီ၊ အာေပါတို႔က ပစၥယုပၸန္တရား ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းေျပာင္းျပန္ျပန္လည္း ေက်းဇူးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ လွည့္ၿပီးေတာ့လည္း ေက်းဇူးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

မဟာဘုတ္(၁)ပါးက မဟာဘုတ္(၃)ပါးကို၊ မဟာဘုတ္(၂)ပါးက မဟာဘုတ္(၂)ပါးကို၊ မဟာဘုတ္(၃)ပါးက မဟာဘုတ္(၁)ပါးကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳေနတာကို "အခ်င္းခ်င္း= အညမည" လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အညမညအဓိပၸါယ္ေလး သိသြားပါတယ္။

ေလာကမွာ ေဝါဟာရေတြ အညမည - အညမညလို႔ ေတာ္ေတာ့ကို သံုးေနၾကတာပဲ။ ဘယ္က အညမညကို ယူၿပီး သံုးေနသလဲေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္က ယူၿပီးေတာ့ သံုးေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ သူက ကုိယ့္ကို ေက်းဇူးျပဳ၊ ကုိယ္က သူ႔ကို ေက်းဇူးျပဳတာကို အညမည-လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ႐ုပ္က ႐ုပ္ေတြ၊ ျဖစ္ေပၚေစ၊ ျပဳေလသဟဇာတ။

စတၱာေရာ မဟာဘူတ = ထဲက မဟာဘုတ္ႀကီး (၄)ပါးကလည္း ႐ုပ္တရားပဲ။ အညမည = ထဲက မဟာဘုတ္ႀကီး (၄)ပါးကလည္း ႐ုပ္တရားပဲ ျဖစ္ေပတယ္။ "႐ုပ္က ႐ုပ္ေတြ၊ ျဖစ္ေပၚေစ၊ ျပဳေလသဟဇာတ" ကိုက္ညီပါတယ္။ မဟာဘုတ္ႀကီး (၄)ပါး ႐ုပ္တရားေတြက မဟာဘုတ္ႀကီး (၄)ပါး ႐ုပ္တရားေတြ ျဖစ္ေအာင္ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။
 

နာမ္႐ုပ္ (၂)ပါးက နာမ္႐ုပ္ (၂)ပါးကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳပံု

ၾသကၠႏၲိကၡေဏ = ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ ခဏ၌၊ နာမ႐ူပံ = နာမ္႐ုပ္သည္၊ အညမညံ+မညမညႆ = အခ်င္းခ်င္းအား၊ သဟဇာတ ပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ ခဏ - လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ စတုေဝါကာရ - ဆုိတာ နာမ္ႀကီးသက္သက္ရိွေသာ ဘံုဘဝ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဘံုကေတာ့ မရေပဘူးတဲ့။ ႐ုပ္၊နာမ္ (၂)ပါးလံုး ရိွတဲ့ဘံုကို ပဥၥေဝါကာရဘံု-ဟု ေခၚရေပတယ္။ "နာမ႐ူပံ" နာမ-အရက ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာ (၁၅)ပါး ျဖစ္တယ္။ ႐ူပ-အရက ဟဒယဝတၳဳ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါ ပဋိသေႏၶခဏမွာ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳၾကတယ္။

ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာ (၁၅)ပါးကလည္း ဟဒယ႐ုပ္ကို ျဖစ္ေပၚလာရေအာင္၊ တည္တံ့ေနရေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ ဟဒယဝတၳဳ ႐ုပ္ကလည္း ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာ (၁၅)ပါးကို ျဖစ္ေပၚလာရေအာင္၊ တည္တံ့ေနရေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ ဘယ္အခိုက္အတန္႔မွာလည္းဆိုရင္ ပဋိသေႏၶ အခိုက္အတန္႔မွာ ျဖစ္ေပတယ္။

ဟဒယဝတၱဳ႐ုပ္ကလည္း ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶစိတ္နဲ႔ အတူတကြ ဥပါဒ္ရေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳလုိ႔ ရၾကေပတယ္။ နာမ-အရ ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာ (၁၅)ခုက ႐ူပ - အရ ဟဒယကို အခ်င္းခ်င္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေပတယ္။ ႐ူပ-က ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္က နာမ-အရ ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳေပတယ္။ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတယ္လုိ႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

သူကေတာ့ ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာက နာမ္ျဖစ္ၿပီး ဟဒယက ႐ုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာမ္၊႐ုပ္ (၂)ပါးက နာမ္၊႐ုပ္ (၂)ပါးကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳပံု ျဖစ္ေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ႐ုပ္၊နာမ္ႏွစ္ေထြ၊ ျဖစ္ေပၚေစ၊ ျပဳေလသဟဇာတ။

႐ုပ္၊နာမ္ (၂)ပါးက ႐ုပ္၊နာမ္ (၂)ပါး ျဖစ္ေပၚေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတဲ့ တစ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ေပတယ္။

နာမ္က နာမ္ကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ ႐ုပ္နာမ္ (၂)ပါးက ႐ုပ္နာမ္ (၂)ပါးကို အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ အခ်င္းခ်င္း (၃)ခ်က္ ရိွသြားေပၿပီ။


နာမ္က ႐ုပ္ကို အတူတကြ ျဖစ္ဖက္အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံု

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာ = စိတ္၊ ေစတသိက္ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာ = စိတ္ (၇၅)ခု၊ ေစတသိက္ (၅၂)ခု နာမကၡႏၶာတို႔သည္၊ စိတၱသမု႒ာနာနံ = စိတ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရိွကုန္ေသာ၊ ႐ူပါနံ = စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္တို႔အား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

ပစၥည္းဘက္က စိတ္၊ ေစတသိက္တရားေတြ နာမ္တရားေတြ ျဖစ္ၾကေပတယ္။ ပစၥယုပၸန္ဘက္က စိတၱဇ႐ုပ္ ပဋိသေႏၶ ကမၼဇ႐ုပ္ေတြဆိုေတာ့ ႐ုပ္တရားေတြ ျဖစ္ၾကေပတယ္။ နာမ္ကေနၿပီးေတာ့ ႐ုပ္ကို သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံု၊ နာမ္တရားေတြကေနၿပီးေတာ့ ႐ုပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာအားျဖင့္၊ တည္တံ့ေစေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံုပဲ ျဖစ္ေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ နာမ္က႐ုပ္ေတြ၊ ျဖစ္ေပၚေစ၊ ျပဳေလသဟဇာတ။

နာမ္တရားေတြက နာမ္တရား (၇၅)ပါး၊ ေစတသိက္ (၅၂)ပါးတို႔က ႐ုပ္ေတြကို ျဖစ္ေစတယ္။ သဟဇာတ = အတူတကြျဖစ္ဖက္ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ ဘယ္သူ႔ သႏၲာန္မွာလဲလုိ႔ ေမးလုိက္ရင္ေတာ့ အခု တရားနာေနတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာေတာ့ တရားနာပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႔ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ (ဝိပႆနာ ႐ႈကြက္၌ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။) ဒီအခ်က္ကေတာ့ ဝိပႆနာ႐ႈကြက္ပဲ ျဖစ္ေပတယ္။


႐ုပ္က ႐ုပ္ကို အတူတကြ ျဖစ္ဖက္ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံု

မဟာဘူတာ ဥပါဒါ႐ူပါနံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ = မဟာဘုတ္ (၄)ပါးတို႔သည္၊ ဥပါဒါ႐ူပါနံ = မဟာဘုတ္ကို မီွ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (၂၄)ပါးကုန္ေသာ ႐ုပ္တို႔အား၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။

"မဟာဘူတာ" အရ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ-တည္းဟူေသာ ႐ုပ္(၄)ပါးကေနၿပီး သူတို႔ကို မီွၿပီးျဖစ္တဲ့ ဥပါဒါ႐ုပ္ (၂၄)ပါးကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ႐ုပ္ (၂၈)ပါး ရိွတယ္။ မဟာဘုတ္ (၄)ပါးက မီွရာ႐ုပ္ျဖစ္တယ္။ ဥပါဒါ႐ုပ္ (၂၄)ပါးက မီွတတ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ မဟာဘုတ္ (၄)ပါးကို မီွၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မဟာဘုတ္ေတြကေန ဥပါဒါ႐ုပ္ေတြအား ေက်းဇူးျပဳႏိုင္ေပတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ႐ုပ္က႐ုပ္ေတြ၊ ျဖစ္ေပၚေစ၊ ျပဳေလသဟဇာတ။

မဟာဘုတ္အခ်င္းခ်င္းလည္း ႐ုပ္က​ ႐ုပ္ကို ျဖစ္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ မဟာဘုတ္က ဥပါဒါ႐ုပ္ကိုလည္း ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ျဖစ္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ျဖစ္ေစတာ (၂)ခ်က္ ရိွသြားၿပီ။ (၂)ခ်က္မွာ - (၁) "စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အညမညံ"ကလည္း ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာပဲ ျဖစ္တယ္။ (၂) "မဟာဘူတာ ဥပါဒါ ႐ူပါနံ" ဆိုတာကလည္း ဘယ္ကို ေက်းဇူးျပဳေနတာပါလဲ ... ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာပါ။ ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ (၂)ခ်က္ပါ။ အဲဒါလည္း သတိထားရမွာပါပဲတဲ့။


နာမ္႐ုပ္ (၂)ပါးက နာမ္႐ုပ္ (၂)ပါးကို အခ်ဳိ႔ေသာ ပဋိသေႏၶကာလ၌ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳပံု

႐ူပိေနာ ဓမၼာ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ ကိဥၥိကာေလ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ကိဥၥိကာေလ န သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

႐ူပိေနာ = ႐ုပ္ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာ = ဟဒယဝတၳဳတရားတို႔သည္၊ အ႐ူပီနံ = နာမ္ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဓမၼာနံ = ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ (၁၅)ပါး တုိ႔အား၊ ကိဥၥိကာေလ = အခ်ဳိ႔ေသာ ပဋိသေႏၶ ကာလ၌၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။ ကိဥၥိကာေလ = အခ်ဳိ႔ေသာ ပဝတၳိကာလ၌၊ သဟဇာတ ပစၥေယန = သဟဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ န ေဟာတိ = မျဖစ္။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႔သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း...။


သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ပစၥည္းတရားက ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္တရား ျဖစ္တယ္။ ပစၥယုပၸန္တရားက ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာ နာမ္တရား ျဖစ္တယ္။ "ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ" ဆိုတဲ့အခ်က္ နာမ္႐ုပ္ (၂)ပါးကေန နာမ္႐ုပ္ (၂)ပါးကို သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံုအခ်က္ကို မရွင္းလုိ႔ ရွင္းျပရတယ္။ ဘယ္လုိရွင္းျပသလဲဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားက "ကိဥၥိကာေလ = အခ်ဳိ႔ေသာ ပဋိသေႏၶကာလ၌၊ သဟဇာတပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ ေဟာတိ = ျဖစ္၏ ။ " ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာႏွင့္ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္က ပဋိသေႏၶခဏမွာ တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ ဥပါဒ္ၾကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္လွန္ ေက်းဇူးျပဳလုိ႔ ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ ပဋိသေႏၶေနာင္ ဘဝင္ (၁၅)ခ်က္၊ (၁၆)ခ်က္ ပဋိသေႏၶ ေနၿပီးတာနဲ႔ ေနာက္က ဘဝင္ေတြ က်သြားတယ္။ ပထမ ဘဝင္ကစၿပီးေတာ့ ပဋိသေႏၶ အခိုက္အတန္႔ မဟုတ္ေတာ့ေပဘူး။။ ပဝတၳိအခါ ပဝတၳိအခိုက္အတန္႔ ျဖစ္သြားေပၿပီ။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဟဒယဝတၳဳ႐ုပ္က ေရွ႔က ရိွေနၿပီး ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာေတြဟာ ေနာက္က ျဖစ္သြားေပၿပီ။ ပဝတၱိကာလမွာေတာ့ တစ္ၿပိဳင္နက္ သဟဇာတအေနနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳလုိ႔ မရေတာ့ေပဘူး။ ပုေရဇာတသတၱိျဖင့္သာ ေက်းဇူးျပဳလုိ႔ ရေပတယ္။ ဟဒယဝတၳဳက ေရွ႔က၊ နာမကၡႏၶာေတြက ေနာက္က ျဖစ္ေနေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိဥၥိကာေလ ထည့္ရပါတယ္။

ပဋိသေႏၶ အခိုက္အတန္႔မွာပဲ ရပါတယ္။ ပဝတၳိ အခိုက္အတန္႔ လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာ၊ ႀကီးထြားလာတဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာေတာ့ မရေတာ့ေပဘူး။ ပဋိသေႏၶစိတ္ကလည္း စိတၱကၡဏတစ္ခ်က္ကေလးပါပဲ။ ဥပါဒ္+ဌီ+ဘင္ = ဒီအခိုက္အတန္႔ ခဏေလးမွာပဲ ဟဒယဝတၳဳႏွင့္ ပဥၥေဝါကာရ ပဋိသေႏၶ နာမကၡႏၶာ အျပန္အလွန္ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳနုိင္တယ္။ အဲဒီ စိတၱကၡဏတစ္ခ်က္ လြန္သြားတာနဲ႔၊ ဘဝင္သို႔ ေရာက္သြားတာနဲ႔ ေက်းဇူးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။

"ကိဥၥိကာေလ န သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ" ကိဥၥိကာေလ = ပဝတၱိကာလေခၚတဲ့ ပထမဘဝင္က စၿပီးေတာ့ ပဝတၳိကာလ၌၊ သဟဇာတ ပစၥေယန = သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္၊ ပစၥေယာ+ဥပကာရေကာ = ေက်းဇူးျပဳသည္၊ န ေဟာတိ = မျဖစ္။ (ဝါ) မျဖစ္ႏိုင္။ ဒါက "ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ" ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ရွင္းျပတာပါပဲ။ ေယာဂီမ်ား သေဘာေပါက္ပါၿပီ။

နာမ္က နာမ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ ႐ုပ္နာမ္ (၂)ပါးက ႐ုပ္နာမ္(၂)ပါးကို ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ နာမ္က ႐ုပ္တရားကို ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ ႐ုပ္က ႐ုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာက တစ္ခ်က္။ "ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ" ဆိုတဲ့ (၃)ခုေျမာက္ အခ်က္ကို ရွင္းရတာပါပဲ။ ပဋိသေႏၶအခါမွာသာ ရႏုိင္တယ္။ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္။ ပဝတၱိအခါက်ေတာ့ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳလုိ႔ မရေတာ့ေပဘူး။ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္သာ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္။

ဤကဲ့သို႔ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတာ္လာ သဟဇာတပစၥည္းတရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ နာၾကားရတဲ့အတိုင္း လုိက္နာက်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္တဲ့ တရားထူး တရားျမတ္တို႔ကို ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာ ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လြယ္ကူေသာအက်င့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဆိုက္ေရာက္၍ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း..။

ဆရာေတာ္ဘုရား ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ဆုနဲ႔ ျပည့္စံုရပါလို၏။


သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

ဆက္ရန္ ... အညမညမပစၥည္းသို႔...


အျပည့္အစံုသို႔...

ဝီထိ (၂)

ဝီထိ (၂)

ဝီထိျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေလးပါး

စကၡဳဒြါရဝီထိ (ဝါ) စကၡဳဝိညာဏ ဝီထိျဖစ္ရန္ အေၾကာင္း (၄)ပါး ျပည့္စံုရ၏ ။

(၁) စကၡဳပသာဒ-ဟုေခၚေသာ မ်က္စိအၾကည္ဓာတ္ ေကာင္းမြန္ရမည္။
(၂) ႐ူပါ႐ံု-ဟူေသာ ျမင္ႏိုင္သည့္ အဆင္းလည္း ရိွရမည္။
(၃) အာေလာက-ဟူေသာ အလင္းလည္း ရိွရမည္။
(၄) မနသိကာရ-ဟုေခၚေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈ အာဝဇၨန္းလည္း ရိွရမည္။

ေဆာင္ပုဒ္။    ။ စကၡာ, ေလာက၊ ႐ူပထင္ၿပီး၊ မနသီ၊ ေလးလီစကၡဳဖို႔။

စကၡဳပသာဒ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမင္ႏိုင္ေသာအဆင္း မရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလင္းေရာင္ မရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးသြင္းမႈ မရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤအဂၤါ တစ္ပါးပါး ခ်ဳိ႕ယြင္းလွ်င္ စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟူသည့္ ျမင္သိစိတ္အစဥ္ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေတာ့ေခ်။

(Science အလိုအရ ျမင္ျခင္းတြင္ ပထမသံုးခ်က္သာ အဓိကက်သည္ဟု ယူဆ၏ ။ ႐ုပ္ဝတၳဳမွ ျပန္ထြက္လာၾကေသာ အလင္းတန္းမ်ားက မ်က္စိ၏ အျမင္လႊာ (retina) ေပၚ၌ က်ေရာက္သည့္အခါ အာ႐ံုေၾကာမ်ားက ဦးေႏွာက္သို႔ သတင္းပို႔၏ ။ ထုိအခါ ဦးေႏွာက္က ထုိထင္လားေသာ အာ႐ံုကို သိရိွၿပီး မည္သည့္အာ႐ံု ျဖစ္သည္ကုိ သတင္းျပန္ၾကားေပး၏ ။)

ဗုဒၶအဘိဓမၼာတြင္ ႐ုပ္ဝတၳဳ, မ်က္စိႏွင့္ အလင္းတို႔ အျပင္ ႏွလံုးသြင္းမႈ မနသိကာရကိုလည္း အဓိကထား၏ ။ 'သတိမမူလွ်င္ ဂူမျမင္' ဟူသည့္အတိုင္း ႏွလံုးသြင္းမႈ မရိွလွ်င္ မျမင္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္စိအျမင္လႊာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္တူ႐ူဝယ္ ရိွၾကေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ အရိပ္မ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထင္ေပၚေန၏ ။ ထုိထင္ေပၚသမွ်ေသာ အရိပ္အားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ၿပိဳင္တည္း မျမင္ႏုိင္ပါ။ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွလံုးသြင္းေသာ အရိပ္တစ္ခုကိုသာ ျမင္ႏိုင္၏ ။ ျမင္သိစိတ္က အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အတြက္ ႏွလံုးသြင္းေသာ အရိပ္တစ္ခုကိုသာ ျမင္ႏိုင္၏ ။ ျမင္သိစိတ္က အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အတြက္ ႏွလံုးသြင္းမႈေကာင္းလွ်င္ ပံုရိပ္မ်ားကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ျမင္သိႏုိင္၏ ။

တစ္စံုတစ္ခုကို အေလးအနက္ေတြးေတာ၍ ေငးေမာေသာအခါမ်ဳိး၌ကား အျမင္လႊာတြင္ ပံုရိပ္တစ္ေထာင္ပင္ ထင္ေနေသာ္လည္း ဘာတစ္ခုကိုမွ် မျမင္သိလုိက္ပါ။ နားအၾကည္လႊာ၌ အသံမ်ဳိးစံု ထိခိုက္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္အသံမ်ဳိးကိုမွ် မၾကားသိလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မနသိကာရသည္ အလြန္လုိအပ္ေသာ အဓိကရအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပ၏ ။
* ေသာတဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး


ေသာတပသာဒ, သဒၵါ႐ံု, အာကာသဓာတ္ႏွင့္ မနသိကာရ-တို႔တည္း။ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါး၌ အာကာသဓာတ္-ဟူသည္မွာ ေလျဖစ္သန္းသြားလာႏိုင္ေသာ ဟင္းလင္းနယ္ကို ဆိုလုိ၏ ။ အသံလိႈင္းမ်ား တိုးလွ်ဳိေပါက္ျဖတ္သန္းႏိုင္ေသာ ဟင္းလင္းနယ္ရိွမွသာလွ်င္ အသံကို ၾကားႏုိင္၏ ။ မရိွလွ်င္ အသံကို မၾကားႏိုင္ေခ်။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေသာတ, ကာသ၊ သဒၵထင္ၿပီ၊ မနသီ၊ ေလးလီေသာတဖို႔။ Science အလုိအရမူ နား, အသံလႈိင္းႏွင့္ အသံလိႈင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ေပးေသာ ေလတို႔ ရိွရမည္။


* ဃာနဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

ဃာနပသာဒ, ဂႏၶာ႐ံု, ဝါတႏွင့္ မနသိကာရ-တုိ႔တည္း။ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါး၌ ဝါတ-ဟူသည္မွာ အန႔ံကို ေဆာင္ေသာေလ ျဖစ္၏ ။ အန႔ံရိွသည့္ ႐ုပ္ဝတၳဳ၏ ေမာ္လီက်ဴးကေလးမ်ားက အေငြ႕ျပန္ၿပီး ေလအဟုန္ကို စီးကာ ႏွာအၾကည္ဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႔၏ ။ ထုိအခါ ႏွလံုးသြင္းမႈရိွလွ်င္ အန႔ံကို သိရမည္ ျဖစ္၏ ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဃာန, ဝါတ၊ ဂႏၶ ထင္ၿပီ။ မနသီ၊ ေလးလီဃာနဖို႔။


* ဇိဝွာဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

ဇိဝွာပသာဒ, ရသာ႐ံု, အာပႏွင့္ မနသိကာရ-တို႔တည္း၊ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါး၌ အာပ-ဟူသည္မွာ လွ်ာရည္ ျဖစ္၏ ။ အရသာရိွသည့္ ႐ုပ္ဝတၳဳသည္ လွ်ာေပၚေရာက္၍ လွ်ာရည္၌ ေပ်ာ္ဝင္ေသာအခါ လွ်ာအၾကည္ဓာတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရ၏ ။ ထုိအခါ ႏွလံုးသြင္းမႈရိွလွ်င္ အရသာကို သိလာရ၏ ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဇိဝွာ, အာပ၊ ရသထင္ၿပီ၊ မနသီ၊ ေလးလီဇိဝွာဖို႔ ။


* ကာယဒြါရဝီထိျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

ကာယပသာဒ, ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု, ထဒၶပထဝီႏွင့္ မနသိကာရ-တုိ႔တည္း။ ဤအေၾကာင္းတရားေလးပါးတြင္ ကာယပသာဒ-ဟူသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး၌ ပ်ံႏွ႔ံေနၾကေသာ အာ႐ံုေၾကာမ်ား၏ ထိပ္ဖူးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္၏ ။

ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတြင္ ခက္မာျခင္း, ႏူးညံ့ျခင္းသေဘာရိွသည့္ ပထဝီဓာတ္၊ တြန္းကန္ ဖိႏိွပ္ျခင္းသေဘာရိွသည့္ ဝါေယာဓာတ္၊ ပူျခင္းေအးျခင္း သေဘာရိွေသာ ေတေဇာဓာတ္တို႔ ပါဝင္၏ ။ ဤဓာတ္သေဘာတို႔ကို ' အထိအေတြ႔' ဟူ၍ သာမန္အရပ္သံုးစကားျဖင့္ ေခၚဆိုၾက၏ ။

ထဒၶပထဝီ-ဟူသည္ အထိအေတြ႔ကို ကာယပသာဒသို႔ ကူးဆက္ေပးသည့္ ခက္မာေသာ ပထဝီ ျဖစ္၏ ။

ႏွလံုးသြင္းမႈ႐ိွမွ အထိအေတြ႕ကို သိႏုိင္၏ ။ ႏွလံုးသြင္းမႈ မရိွေသာအခါ အက်ႌ လံုခ်ည္ စသည္တုိ႔သည္ ကိုယ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေသာ္လည္း ထိေတြ႔ေနမွန္းကို မသိရေခ်။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ကာယ, ထဒၶ, ေဖာ႒ထင္ၿပီ၊ မနသီ၊ ေလးလီကာယဖို႔ ။


* မေနာဒြါရဝီထိ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရား (၄)ပါး

မေနာဒြါရ-ဟုေခၚဆိုအပ္ေသာ ဘဝင္စိတ္, ဓမၼာရံု,ဟဒယဝတၳဳႏွင့္ မနသိကာရ-တုိ႔ ျဖစ္ၾက၏ ။

ခႏၶာငါးပါး ထင္ရွားရိွေသာ ပဥၥေဝါကာရဘံု (အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ႐ူပျဗဟၼာဘံု) တို႔၌ စိတ္တို႔သည္ ဝတၳဳ႐ုပ္ တစ္ခုခုကို မီွ၍သာ ျဖစ္ၾကရ၏ ။

စကၡဳဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ စကၡဳဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ေသာတဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ေသာတဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ဃာနဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ဃာနဝတၳဳ , ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ဇိဝွါဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ဇိဝွာဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ- တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
ကာယဒြါရ ဝီထိစိတ္-တို႔သည္ ကာယဝတၳဳ, ဟဒယဝတၳဳ-တို႔ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
မေနာဒြါရ ဝီထိစိတ္တို႔-သည္ ဟဒယဝတၳဳ-ကို မီွ၍ ျဖစ္ၾက၏ ။
သို႔အတြက္ ပဥၥေဝါကာရဘံု၌ မေနာဒြါရ ဝီထိျဖစ္ရန္ ဟဒယဝတၳဳသည္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္တစ္ပါး ျဖစ္၏ ။


ဘဝင္ (၃)မ်ဳိး - (အတီ၊ စေလ၊ ဥပေစၧ၊ သံုးေထြ ဘဝဂၤ)

ဝီထိပိုင္း၌ (၁) အတီတဘဝင္၊ (၂) စလနဘဝင္ (ဝါ) ဘဝဂၤစလႏွင့္ (၃) ဥပေစၧဒဘဝင္ (ဝါ) ဘဝဂၤုပေစၧဒ - ဟူေသာ ဘဝင္သံုးမ်ဳိးကို မွတ္သားရန္ လုိ၏ ။

သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္၌ ဝီထိစိတ္ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရိွသည့္ အခါမ်ားတြင္ ဘဝင္စိတ္သာလွ်င္ အစဥ္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနရ၏ ။ ဘဝင္စိတ္သည္ လြန္ၿပီးခါစ ဘဝေဟာင္း၌ စုေတခါနီးအခ်ိန္တြင္ မရဏာသႏၷေဇာက ယူေပးခဲ့ေသာ ကံနိမိတ္, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္, နိမိတ္သံုးပါးအနက္မွ တစ္ပါးပါးကို ပဋိသေႏၶ တည္သည္မွ စ၍ စုတိတိုင္ေအာင္ အာ႐ံု ျပဳ၏ ။ ထုိသို႔ အာ႐ံုျပဳေနျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိၾကေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝင္စိတ္သည္ မသိစိတ္ (unconscious mind) ႏွင့္ တူ၏ ။
ဝီထိစိတ္သည္ သိစိတ္ (conscious mind) ႏွင့္ တူ၏ ။

ပဥၥဒြါရႏွင့္ မေနာဒြါရတို႔၌ အာ႐ံုတစ္ပါးပါး ထင္လာေသာအခါ ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ ျပတ္ေတာက္၍ အာ႐ံုသစ္ကို အာ႐ံုျပဳေသာ ဝီထိစိတ္အစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏ ။

ထုိသို႔ ဘဝင္အစဥ္ ျပတ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာေသာအခါ ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ ႐ုတ္တရက္ တိခနဲ မျပတ္ေတာက္ႏိုင္ေခ်။ ပမာဆိုေသာ္ အဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြားေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က အေျပးရပ္လုိေသာအခါ ရပ္လုိေသာေနရာ၌ တိခနဲ မရပ္ႏိုင္ဘဲ ဖဝါးတစ္လွမ္း ႏွစ္လွမ္းတို႔ကို လြန္ေစၿပီးမွ ရပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔တည္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ ျပင္ပအာ႐ံု ထင္သည္မွ စ၍ ဘဝင္ႏွစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ျဖစ္ၿပီးမွသာ ျပတ္ေတာက္ႏိုင္၏ ။ ထုိဘဝင္ႏွစ္ႀကိမ္သည္ ထင္လာေသာ အာ႐ံုသစ္ေၾကာင့္ ယူၿမဲျဖစ္ေသာ အာ႐ံုကို စြဲျမဲစြာလည္ မယူႏုိင္၊ လႊတ္လည္း မလႊတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ပင္ကိုဘေဘာမွ ေဖာက္ျပားေခ်ာက္ခ်ားသြား၏ ။ ဤသို႔ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈေၾကာင့္ ထိုဘဝင္ႏွစ္ခုကို ဘဝဂၤစလန-ဟု ေခၚ၏ ။ ထုိဘဝဂၤစလနႏွစ္ခုတြင္ ဒုတိယဘဝဂၤစလနသည္ ဘဝင္အစဥ္တစ္ခု၏ အဆံုးစြန္ေသာ ဘဝင္စိတ္ ျဖစ္၏ ။ ထုိဘဝင္စိတ္ ျဖစ္ၿပီးသည္ေနာက္၌ ဘဝင္အစဥ္ ျပတ္သြားသည့္အတြက္ ထိုဘဝင္ကို ဘဝဂုၤပေစၧဒ-ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾက၏ ။

ဒြါရႏွင့္ အာ႐ံု ထိတိုက္ၿပီးေနာက္ ဘဝင္မလႈပ္မီ ျဖစ္ၿပီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားေသာ ဘဝင္စိတ္ကို အတီတဘဝင္ (လြန္ေလၿပီးေသာဘဝင္) ဟု ေခၚ၏ ။

၁။ ဘဝဂၤစလန = လႈပ္ရွားသြားေသာ ဘဝင္။
၂။ ဘဝဂၤုပေစၧဒ = ျပတ္စဲေသာ ဘဝင္။
၃။ အတီတဘဝင္ = လြန္ေလၿပီးေသာ ဘဝင္။


စကၡဳဒြါရ ဝီထိ ၁၅-ပါး

စကၡဳဒြါရ၌ အာ႐ံုထင္ပံုသည္ အာ႐ံု၏ အား အႀကီးအေသးကို လုိက္၍ အတိမဟႏၲာ႐ံု, မဟႏၲ႐ံု, ပရိတၱာ႐ံု, အတိပရိတၱ႐ံု-ဟူ၍ ေလးမ်ဳိးျပားေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏ ။

ဤတြင္...
(၁) အတိ မဟႏၲာ႐ံု၌ တဒါရမၼဏ ဝါရ - ၁ ဝီထိ
(၂) မဟႏၲာ႐ံု၌ ဇဝန ဝါရ - ၂ ဝီထိ
(၃) ပရိတၱာ႐ံု၌ ေဝါ႒ဗၺန ဝါရ - ၆ ဝီထိ
(၄) အတိပရိတၱာ႐ံု၌ ေမာဃဝါရ - ၆ ဝီထိ
စုစုေပါင္းေသာ္ စကၡဳဒြါရ ဝီထိ - ၁၅ ဝီထိ ရိွ၏ ။


ပဥၥဒြါရ ဝီထိ ၇၅-ပါး

(၁) စကၡဳဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ဝီထိစိတ္အစဥ္ ၁၅-ပါး ရိွသည့္အတိုင္း
(၂) ေသာတဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ေသာတဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
(၃) ဃာနဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ဃာနဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
(၄) ဇိဝွာဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ဇိဝွာဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
(၅) ကာယဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ ကာယဒြါရဝီထိ ၁၅-ပါး ရိွ၏ ။
စုစုေပါင္းေသာ္ ပဥၥဒြါရဝီထိေပါင္း ၇၅-ပါးကို ရ၏ ။

(အတိမဟႏၲာ႐ံု ဝီထိ .... စသည္တို႔အား သၿဂႋဳဟ္က်မ္းမ်ား၌ ဆက္လက္ ေလ့လာၾကပါရန္ တုိက္တြန္းပါ၏ ။ ပ႒ာန္းေလ့လာရာ၌ မသိမျဖစ္သိရမည္ ျဖစ္၍ ဝီထိအား အနည္းငယ္ ျပန္လည္ ရွင္းျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ )

အျပည့္အစံုသို႔...

ဝီထိ (၁)

ဝီထိ (၁)

သဟဇာတပစၥည္း အေၾကာင္းမသြားခင္ ဝီထိကို သၿဂႋဳဟ္နည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္၍ နည္းနည္းတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

'ဝီထိ' သဒၵါသည္ 'အစဥ္အတုိင္း' ကို ေဟာ၏ ။ လူတို႔၏ သြားလာရာ ခရီးစဥ္သည္ ရြာစဥ္ကို မေက်ာ္ဘဲ တစ္ရြာၿပီးတစ္ရြာ အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္သန္းသြားသကဲ့သို႔ ထုိ႔အတူ စိတၱနိယာမအရ စိတ္တို႔၏ ျဖစ္စဥ္သည္ ျဖစ္သင့္ေသာ စိတ္အစဥ္တို႔ကို မေက်ာ္မူဘဲ စိတ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ရ၏ ။

ဥပမာ - မ်က္စိ အၾကည္ဓာတ္၌ အဆင္းအာ႐ံု ထင္ေပၚလာေသာအခါ ပထမ ထိုအာ႐ံုကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းေသာ ပဥၥဒြါရာဝဇၹန္းစိတ္ ျဖစ္ရ၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ထင္လာေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေသာ စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ ျဖစ္ရ၏ ။ ျမင္႐ံုသာ ျမင္ေသး၏ ။ မည္သည့္အဆင္းဟူ၍ မသိေသးေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စကၡဳဝိညာဏ္ ျမင္လုိက္သည့္ ႐ူပါ႐ံုကို လက္ခံယူေသာ သမၸဋိစၧိဳင္းစိတ္ ဆက္လက္ျဖစ္ရ၏ ။ ထို႔ေနာက္ ထုိ႐ူပါ႐ံုကို စံုစမ္းေသာ သႏၲီရဏစိတ္ ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ 'ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ မည္သည့္အရာပဲ' ဟု အာ႐ံုကို ဆံုးျဖတ္ေသာ မေနာဒြါရာဝဇၨန္းစိတ္ (ဝုေ႒ာစိတ္) ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ အာ႐ံုကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား သိလ်က္ အာ႐ံု၏ အရသာကို ခံစားေသာ ေဇာစိတ္တို႔သည္ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ေဇာစိတ္၏ အဟုန္ေၾကာင့္ ေဇာအစဥ္ေနာက္သို႔ လုိက္ေသာ တဒါ႐ံုစိတ္ ျဖစ္ေပၚ၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ျမင္သိျခင္းကိစၥ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္၍ ဘဝင္စိတ္သည္ ျဖစ္ျမဲအတုိင္း ဆက္လက္ျဖစ္သြားရ၏ ။

ဤသို႔ ဒြါရ ၆-ပါး၌ ထင္လာေသာ အာ႐ံုတစ္ခုစီကို သိႏိုင္ရန္ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း စကၡဳဝိညာဏ္-စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ စိတ္အစဥ္တစ္ခုစီကို 'ဝီထိ'-ဟု ေခၚသည္။

ဝီထိစိတ္ႏွင့္ ဝီထိမုတ္စိတ္မ်ား

တစ္ဘဝ၌ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ စိတ္ကို ပဋိသေႏၶစိတ္ဟု ေခၚပါတယ္။ ထုိပဋိသေႏၶစိတ္သည္ ကံ ကမၼနိမိတ္ ဂတိနိမိတ္ သံုးမ်ဳိးတြင္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အာ႐ံုျပဳ၏ ။ ပဋိသေႏၶစိတ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘဝကို ဆက္ေပးေသာ ဘဝင္စိတ္ တို႔သည္ ပဋိသေႏၶစိတ္ ယူေသာအာ႐ံုကိုပင္ ဆက္ယူလ်က္ ဆက္ကာဆက္ကာ ျဖစ္ပ်က္သြားၾက၏ ။ တစ္ဘဝ၏ ေနာက္ဆံုးစိတ္ျဖစ္ေသာ ဘဝင္စိတ္ကို စုတိစိတ္ဟု ေခၚ၏ ။ စုတိစိတ္သည္လည္း ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ ဘဝင္စိတ္-တို႔ ယူေသာ အာ႐ံုကိုပင္ ဆက္ယူ၏ ။

ထုိပဋိသေႏၶစိတ္, ဘဝင္စိတ္ႏွင့္ စုတိစိတ္-တို႔၏ အာ႐ံုသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိရိွၾကေခ်။ ဤစိတ္တို႔သည္ စိတ္တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဒြါရ ၆-ပါးတို႔၌ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဤစိတ္တို႔ကို ဝီထိမုတၱ = ဝီထိမွ အလြတ္ျဖစ္ေသာစိတ္မ်ားဟု မွတ္ယူရ၏ ။

ဘဝင္စိတ္အစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ဒြါရ ၆-ပါးအနက္ တစ္ပါးပါး၌ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔ - စသည့္ ျပင္ပအာ႐ံုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထိတုိက္လာသည့္အခါ ထုိအာ႐ံုကို သိႏိုင္ရန္ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္- စသည္ျဖင့္ စိတ္တစ္ခုၿပီး တစ္ခု စီတန္းကာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စကၡဳဒြါရ - စသည့္ ေျခာက္ဒြါရတို႔၌ ထုိက္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤစိတ္အစဥ္အတန္းကို 'ဝီထိ' ဟု ေခၚဆိုရ၏ ။

ဘဝင္စိတ္အစဥ္သည္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ပင္လယ္ေရျပင္ႏွင့္ တူ၏ ။ ဝီထိစိတ္ အစဥ္တို႔သည္ ေလမုန္တုိင္း၏ ပင့္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ႂကြတက္မို႔ေမာက္လာၾကသည့္ ပင္လယ္ဒီလႈိင္းမ်ားႏွင့္ တူၾက၏ ။


စိတ္၏ အသက္

စိတ္တစ္ခုစီ၏ ဥပါဒ္ခဏ, ဌီခဏ, ဘင္ခဏ ဟူေသာ ခဏငယ္ ၃-ခ်က္ကို စိတၱကၡဏတစ္ခု-ဟု ေခၚ၏ ။ ထုိစိတၱကၡဏတစ္ခ်က္ (ဝါ) ခဏငယ္ ၃-ခ်က္သည္ စိတ္တစ္ခု၏ အသက္တည္း။

ဥပါဒ္ = ဥပၸါဒ = ျဖစ္ေပၚလာမႈ၊
ဌီ = ဌီတိ = ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ တည္ေနမႈ၊
ဘင္ = ဘဂၤ = တည္ေနၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ကြယ္မႈ၊

ျဖစ္ေပၚရန္အေၾကာင္း ျပည့္စံုညီညြတ္၍ ပရမတၳတရားတို႔၏ ေရွးဦးျဖစ္ေပၚလာေသာ ခဏအခါသည္ ဥပါဒ္ခဏ မည္၏ ။
ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ပရမတၳတရားတို႔၏ မခ်ဳပ္ေသးမီ တည္ေနေသာ အခိုက္အတန္႔သည္ ဌီခဏ မည္၏ ။
ျဖစ္ေပၚတည္ၿပီးေနာက္ ပရမတၳတရားတို႔၏ ကြယ္ေပ်ာက္ခ်ဳပ္ဆံုးေသာ ခဏအခါသည္ ဘင္ခဏ မည္၏ ။

ထိုဥပါဒ္-ဌီ-ဘင္ ခဏငယ္ ၃-ခ်က္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ စိတၱကၡဏတစ္ခ်က္သည္ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ခန္႔ကာလတြင္ စိတၱကၡဏေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ရိွသည္ဟု က်မ္းဂန္၌ ဆိုထား၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတၱကၡဏတစ္ခုသည္ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္မွ်ကာလ၏ ကုေဋတစ္သိန္းပံု တစ္ပံုခန္႔သာ ၾကာရွည္၏ ။
 


႐ုပ္၏ အသက္

စိတၱကၡဏေပါင္း ၁၇-ခ်က္သည္ ႐ုပ္သက္တစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်၏ ။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ႐ုပ္၏ အသက္သည္ စိတ္အသက္၏ ၁၇-ဆႏွင့္ ညီမွ်၏ ။ စိတ္တစ္ခု၏ အသက္သည္ ခဏငယ္ ၃-ခု ရိွသည့္အတြက္ ႐ုပ္သက္တစ္ခုတြင္ စိတ္ခဏငယ္ ၁၇*၃ = ၅၁ ခ်က္ ရိွ၏။

ထုိ ၅၁-ခ်က္တြင္ အစျဖစ္ေသာ ခဏငယ္တစ္ခုကား​ ႐ုပ္၏ ဥပါဒ္ခဏတည္း။ အဆံုးျဖစ္ေသာ ခဏငယ္တစ္ခုကား ႐ုပ္၏ ဘင္ခဏတည္း။ အလယ္ျဖစ္ေသာ ခဏငယ္ေပါင္း ၄၉-ခုကား ႐ုပ္၏ ဌီခဏတည္း ။

သို႔အတြက္ ႐ုပ္၏ ဥပါဒ္ခဏႏွင့္ ဘင္ခဏတို႔သည္ စိတ္၏ ဥပါဒ္ခဏ ဘင္ခဏတို႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ အတူတူပင္ ျဖစ္ၾက၏ ။ ႐ုပ္၏ ဌီခဏကမူ စိတ္၏ ဌီခဏထက္ ၄၉-ဆ ၾကာရွည္၏ ။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ဳပ္ကလာပ္မ်ားစြာ စုေဝးႏို္င္ၿပီး ထုိ႐ုပ္အစုအေဝးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္၏ ။ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ေသာစိတ္ကိုမူ မည္သည့္အခါမွ် မျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေခ်။

မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ခန္႔ အခ်ိန္ကာလတြင္ ႐ုပ္သက္ေပါင္း ကုေဋ ၅၈၀၀-ေက်ာ္ ရိွသည္ကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။


ဝီထိ ၆-မ်ုိး

မ်က္စိတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ စကၡဳဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ႐ူပါ႐ံု (အဆင္း)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို စကၡဳဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

နားတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ ေသာတဒြါရ၌ ထင္လာေသာ သဒၵ႐ံု (အသံ)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ေသာတဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

ႏွာတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆုိအပ္သည့္ ဃာနဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ဂႏၶာ႐ံု (အနံ႔)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ဃာနဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

လွ်ာတံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ ဇိဝွာဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ရသာ႐ံု (အရသာ)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ဇိဝွာဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

ကိုယ္တံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆုိအပ္သည့္ ကာယဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု (အထိအေတြ႕)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို ကာယဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

စိတ္တံခါးေပါက္ဟု ေခၚဆိုအပ္သည့္ မေနာဒြါရ၌ ထင္လာေသာ ဓမၼာ႐ံု (အၾကံအေတြး စသည္)ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္အစဥ္ကို မေနာဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၏ ။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေျခာက္ဒြါရဝယ္၊ စိတ္အစဥ္ျခယ္၊ ေျခာက္သြယ္ ဝီထိထုတ္။ (ဒြါရ ေျခာက္ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္အစဥ္ ေျခာက္မ်ဳိး (ဝါ) ဝီထိ ေျခာက္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚသည္။)


ဆသကၠ ေျခာက္မ်ဳိး ေျခာက္လီ

* ဝီထိပိုင္း၌ ေျခာက္ခု အေပါင္းအစု-ဟူေသာ ဆကၠတို႔သည္ အဘယ္မွ် ရိွသနည္း။
ဝတၳဳဆကၠ၊ ဒြါရဆကၠ၊ အာရမၼဏဆကၠ၊ ဝိညာဏဆကၠ၊ ဝိသယပၸဝတၳိဆကၠ၊ ဝီထိဆကၠ-ဟူ၍ ေျခာက္ပါး ရိွသည္။

ဝတၳဳဆကၠ ။ ။ စကၡဳဝတၳဳ၊ ေသာတဝတၳဳ၊ ဃာနဝတၳဳ၊ ဇိဝွာဝတၳဳ၊ ကာယဝတၳဳ၊ ဟဒယဝတၳဳ-ဟူေသာ ဝတၳဳေျခာက္ခု အစုကို ဝတၳဳဆကၠ-ဟု ေခၚ၏ ။ ပထမဝတၳဳ ငါးခုသည္ စကၡဳပသာဒ - စသည့္ ပသာဒ႐ုပ္ ၅-ပါး ျဖစ္၏ ။ ဆ႒မေျမာက္ ဟဒယဝတၳဳသည္ ႏွလံုးအတြင္းရိွ ေသြး၌ တည္ေသာ ဝတၳဳ ျဖစ္၏ ။

ဒြါရဆကၠ ။ ။ စကၡဳဒြါရ၊ ေသာတဒြါရ၊ ဃာနဒြါရ၊ ဇိဝွာဒြါရ၊ ကာယဒြါရ၊ မေနာဒြါရ - ဟူေသာ ဒြါရ ေျခာက္ခုအစုကို ဒြါရဆကၠ-ဟု ေခၚ၏ ။ ပထမဒြါရ ငါးပါးသည္ ပသာဒ႐ုပ္ ၅-ပါးပင္ ျဖစ္၍၊ ႐ုပ္ဒြါရမ်ား ျဖစ္ၾက၏ ။ မေနာဒြါရမွာ ဘဝင္စိတ္ ၁၉-ပါး ျဖစ္သျဖင့္ နာမ္ဒြါရ ျဖစ္၏ ။

အာရမၼဏဆကၠ ။ ။ ႐ူပါ႐ံု၊ သဒၵါ႐ံု၊ ဂႏၶာ႐ံု၊ ရသာ႐ံု၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုႏွင့္ ဓမၼာ႐ံု-တို႔သည္ အာရမၼဏဆကၠ ျဖစ္၏ ။

(ဝတၳဳဆကၠ၊ ဒြါရဆကၠ၊ အာရမၼဏဆကၠ-တို႔အား ပိုသေဘာေပါက္ရန္ ပကိဏ္းလည္း ေလ့လာၾကပါ။)

ဝိညာဏဆကၠ ။ ။ စကၡဳဝိညာဏ္၊ ေသာတဝိညာဏ္၊ ဃာတဝိညာဏ္၊ ဇိဝွာဝိညာဏ္၊ ကာယဝိညာဏ္၊ မေနာဝိညာဏ္-ဟူေသာ ဝိညာဏ္ ေျခာက္ပါးကုိ ဝိညာဏဆကၠ-ဟု ေခၚပါသည္။
ဝိညာဏ = ဝိညာဏ္-ဟူသည္မွာ သိျခင္း (စိတ္)ပင္ ျဖစ္၏ ။

ဝီထိဆကၠ ။ ။ စကၡဳဒြါရဝီထိ၊ ေသာတဒြါရဝီထိ၊ ဃာနဒြါရဝီထိ၊ ဇိဝွာဒြါရဝီထိ၊ ကာယဒြါရဝီထိ၊ မေနာဒြါရဝီထိ-ဟူ၍ ဝီထိေျခာက္ပါးကို ဝီထိဆကၠ-ဟု ေခၚ၏ ။

စကၡဳဒြါရဝီထိကို စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟုလည္း ေခၚ၏ ။ စကၡဳဒြါရ၌ ထင္လာေသာ အာ႐ံုကို စကၡဳဝိညာဏ္စိတ္က ျမင္သည္ႏွင့္စပ္၍ အဆက္ဆက္ျဖစ္လာေသာ စိတ္အစဥ္ကို စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟု ေခၚဆိုႏိုင္၏ ။ ဒြါရ၏ အစြမ္းျဖင့္ စကၡဳဒြါရဝီထိ-ဟု ေခၚ၍ ဝိညာဏ္၏ အစြမ္းျဖင့္ စကၡဳဝိညာဏဝီထိ-ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္၏ ။

ထိုနည္းတူ က်န္သည့္ဝီထိငါးပါးကို ေသာတဝိညာဏဝီထိ၊ ဃာတဝိညာဏဝီထိ၊ ဇိဝွာဝိညာဏဝီထိ၊ ကာယဝိညာဏဝီထိ၊ မေနာဝိညာဏဝီထိ-ဟုလည္း ေခၚဆိုအပ္၏ ။

ဝိသယပၸဝတၱိဆကၠ ။ ။ ဝိသယ = အာ႐ံု + ပဝတၱိ = ျဖစ္ျခင္း, ထင္ျခင္း။ ဒြါရတို႔၌ အာ႐ံု၏ ျဖစ္ျခင္းကို ဝိသယပၸဝတၱိ-ဟု ေခၚ၏ ။ တစ္နည္း... အာ႐ံုတို႔၌ စိတ္ျဖစ္ျခင္းသည္ ဝိသယပၸဝိတၱိ - မည္၏ ။


ပဥၥဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ အာ႐ံု ၄-ပါး

၁။ အတိမဟႏၲ႐ံု = ထင္ရွားအားႀကီးေသာ အာ႐ံု ငါးပါး၊
၂။ မဟႏၲ႐ံု = သင့္တင့္ ထင္ရွားအားႀကီးေသာ အာ႐ံု ငါးပါး၊
၃။ ပရိတၱာ႐ံု = မထင္ရွား မသိသာသည့္ အားနည္းေသာ အာ႐ံု ငါးပါး၊
၄။ အတိပရိတၱာ႐ံု = အလြန္တရာ မသိသာ မထင္ရွား၍ အားနည္းလွေသာ အာ႐ံု ငါးပါး။


မေနာဒြါရ၌ ျဖစ္ေသာ အာ႐ံု ၂-ပါး

၁။ ဝိဘူတာ႐ံု = ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ေသာ အာ႐ံု၊
၂။ အဝိဘူတာ႐ံု = မထင္မရွားျဖစ္ေသာ အာ႐ံု ။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဒြါရတုိ႔၏ အာ႐ံု ထင္ပံု (၆)မ်ိဳးကို ဝိသယပၸဝတၱိဆကၠ - ဟု ေခၚ၏ ။

ဝိသယပၸဝတၱိ ၉-မ်ဳိး ။ ။ အထက္ပါ အာ႐ုံထင္ပံု ေျခာက္မ်ဳိးတို႔သည္ ဝီထိစိတ္တို႔၏ ဝိသယပၸဝတၱိ ေျခာက္မ်ဳိး ျဖစ္၏ ။ ဝီထိမုတ္-ေခၚေသာ ပဋိသေႏၶ, ဘဝင္, စုတိစိတ္-တို႔၏ ဝိသယပၸဝတၱိကား ကံ, ကမၼနိမိတ္, ဂတိနိမိတ္-အားျဖင့္ သံုးမ်ဳိးရိွ၏ ။ သုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္း ဝိသယပၸဝတၱိ ၉-မ်ဳိး ရိွ၏ ။

ဆက္ရန္ .... ဝီထိ (၂) သို႔

အျပည့္အစံုသို႔...

၅။ သမနႏၲရ ပစၥည္း


ပစၥည္း = အနႏၲရပစၥည္းႏွင့္ တူ၏ ။

ပစၥယုပၸန္ = အနႏၲရပစၥည္း၏ ပစၥယုပၸန္ႏွင့္ တူ၏ ။

ပစၥယသတၱိ = ဧကရာဇ္မင္း၏ အရညဝါသီ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ သားႀကီးရတနာအား မင္းအျဖစ္ကို ရေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေရွ႕ေရွ႕ျဖစ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တုိ႔သည္ ေနာက္ေနာက္ အျခားမဲ့ျဖစ္ၾကသည့္ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား ေကာင္းစြာ အျခားမရိွေစဘဲ ျဖစ္ေပၚရန္ ေက်းဇူးျပဳၾကကုန္၏ ။

ေရွးေရွးစိတ္ေစတသိက္တို႔က ေနာက္ေနာက္ စိတ္ေစတသိက္တုိ႔အား အစဥ္ အဆက္မျပတ္ မ်ဳိးအေညႇာက္ေပးၾကရာ၌ စိတ္သည္ ဖႆ, ေဝဒနာ-စသည္တုိ႔အား မေပးဘဲ စိတ္အားသာလွ်င္ ေပး၏ ။ ဖႆသည္ စိတ္ေဝဒနာ-စသည္တို႔အား မေပးဘဲ ဖႆအားသာလွ်င္ ေပး၏ ။ ထုိ႔အတူ ႂကြင္းေသာ ေစတသိက္တို႔ကလည္း ဇာတ္မတူသူတို႔အား မေပးဘဲ အသီးသီးဇာတ္တူသားအားသာလွ်င္ ေပးဆက္ၾက၏ ။ ဤသို႔ ဇာတိ မေရာမေျပာင္းေစဘဲ မိမိတုိ႔၏ ဇာတ္တူသားအားသာလွ်င္ ေကာင္းစြာမ်ဳိးအစဥ္ ေပးၾကေသာေၾကာင့္ အနႏၲရပစၥည္းကိုပင္လွ်င္ 'သံ=ေကာင္းစြာ' ဟူေသာပုဒ္ျဖင့္ အထူးျပဳ၍ သမနႏၲရပစၥည္းဟု ေဟာေတာ္မူ၏ ။

အနႏၲရပစၥည္းႏွင့္ သမနႏၲရပစၥည္းတုိ႔သည္ တရားကိုယ္အားျဖင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အတူတူျဖစ္ရက္သားနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား ဘာေၾကာင့္ အနႏၲရပစၥည္းကို ေဟာၾကားၿပီးေတာ့ သမနႏၲရပစၥည္းကို ထပ္ၿပီး ေဟာၾကားရသလဲဆိုေတာ့ ပုဂၢလဇၥ်ာသယ အားျဖင့္ ထပ္ၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္ေတြက "အနႏၲရပစၥေယာ"လို႔ ေဟာၾကားလုိက္လို႔ရိွရင္ နားလည္ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ နာမကၡႏၶာတရားေတြ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳေနၾကတယ္-ဆုိတာ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက "အနႏၲရပစၥေယာ"လို႔ ေဟာလုိက္လုိ႔ရိွရင္ သေဘာမေပါက္ေသးေပဘူး။ သေဘာမေပါက္ေသးလုိ႔ရိွရင္ "သမနႏၲရပစၥေယာ"လုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား ထပ္ၿပီး ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္ေသာအခါက်မွ သေဘာေပါက္သြားၾကေပတယ္။

ေရွ႕ေရွ႕ နာမ္တရားေတြကေနၿပီးေတာ့ ေနာက္ေနာက္ နာမ္တရားေတြကို အျခားမရိွ၊ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳတယ္ဆိုတာ ေကာင္းစြာ အၾကားမရိွ ေက်းဇူးျပဳတာလုိ႔ ေဟာလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့မွ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတြက သေဘာက်ၾကေပတယ္။ သေဘာေပါက္ၾကေပတယ္။

အနႏၲရႏွင့္ သမနႏၲရ ႏွစ္ပါးမွာ အနႏၲရက စၾကာဝေတးမင္းႀကီး ကြယ္လြန္သြားတာ၊ နတ္ရြာစံသြားတာ သားႀကီးရတနာ မင္းျဖစ္ဖို႔ရာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေရွ႕စိတ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားျခင္းသည္ ေနာက္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတယ္လုိ႔ ဆိုလုိေပတယ္။

သမနႏၲရကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ၊ စၾကာဝေတးမင္းႀကီး ရဟန္းျပဳသြားတာ၊ ရဟန္းျပဳလုိက္တဲ့အခါမွာ သားႀကီးရတနာဟာ အၾကားမရိွ၊ အျခားေသာ မင္းတရားေတြ ဒီမွာ အုပ္စိုးလုိ႔ မရေအာင္၊ ခ်က္ခ်င္း အၾကားမရိွ မင္းျဖစ္ေအာင္ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္လုိ႔ ဆိုလုိေပတယ္။ စၾကာဝေတးမင္းႀကီး ရဟန္းျပဳသြားတာဟာ သားႀကီးရတနာ မင္းျဖစ္ဖုိ႔ရာ ေကာင္းစြာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ သမနႏၲရသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ေရွ႕ေရွ႕စိတ္ေတြ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားတာ ေနာက္ေနာက္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ရာ ေကာင္းစြာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့ပါတယ္ဟု ဆုိလုိပါတယ္။ အနႏၲရပစၥည္းႏွင့္ သမနႏၲရပစၥည္းတို႔သည္ ဤမွ်ေလာက္ပင္ ထူးျခားၾကေပသည္။

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (င)

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (င)

ျမတ္စြာဘုရား တစ္ခ်ိန္ေသာအခါမွာ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူတယ္။ အရွင္ေပါ႒ိလဆိုတဲ့ မေထရ္ႀကီးတစ္ပါး ရိွတယ္တဲ့။ ဂိုဏ္းႀကီး (၁၈)ဂိုဏ္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး သံဃာေတာ္ (၅၀၀)ကို ေန႔စဥ္ စာေပက်မ္းဂန္ေတြ ပို႔ခ်ေပးေနတယ္။ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေမႊေနာက္ၿပီးေတာ့ တရားဓမၼ အႏွစ္သာရေတြ ေဟာေနတဲ့ မေထရ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း အလြန္ၾကည္ညိဳတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံ မၾကာခဏ သြားေရာက္ ရိွခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပါတယ္။ ကန္ေတာ့တဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ေပါ႒ိလကို ေတြ႕တိုင္း ေတြ႕တိုင္း -

ဧဟိ တုစၧေပါ႒ိလ။ ဝႏၵ တုစၧေပါ႒ိလ၊ နိသီဒ တုစၧေပါ႒ိလ။ ယာဟိ တုစၧေပါ႒ိလ - စသည္ျဖင့္ "တုစၧ တုစၧ"လို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူတယ္။ "တုစၧ ေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ ဧဟိ = လာခဲ့ေလာ။ တုစၧေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ ဝႏၵ = ရိွခိုးေလာ။ တုစၧေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ နိသီဒ = ထုိင္ေလာ။ တုစၧေပါ႒ိလ = အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလ၊ ယာဟိ = သြားေလာ" ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

"အခ်ည္းႏီွး အလကားျဖစ္ေသာ ေပါ႒ိလႀကီး .. လာခဲ့၊ ရိွခိုး၊ ထုိင္၊ သြားေတာ့"။ ျမတ္စြာဘုရားက ဒီလုိ မိန္႔ၾကားပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ည္းႏီွးပဲ၊ အခ်ည္းႏီွးပဲ-လုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလက စဥ္းစားတယ္။ "ဘယ္ႏွယ့္လဲ သာသာနာအေတြက္ ဂိုဏ္းႀကီး(၁၈)ဂိုဏ္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ သံဃာ(၅၀၀)ကို စာေပက်မ္းဂန္ေတြ အပင္ပန္းခံၿပီးေတာ့ ပို႔ခ်ေနတဲ့ သာသနာျပဳေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လ်က္သားနဲ႔ "တုစၧ၊ တုစၧ" အလကားပဲ၊ အခ်ည္းႏီွးပဲ-လုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူေနတယ္။ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားတာပါလိမ့္" လုိ႔ စဥ္းစားပါတယ္။ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ စဥ္းစားလိုက္ေတာ့ ပညာရိွပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တရားထူး တရားျမတ္ေတြ မရိွလို႔ တစ္မဂ္တစ္ဖုိလ္ မရလို႔ မဂ္တရား ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတြ မရရိွလုိ႔သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ဒီလို မိန္႔ၾကားတာပဲလို႔ အသိဉာဏ္ဝင္လာၿပီးေတာ့ မေနေတာ့ဘူး။ တရားရေအာင္ ရွာေတာ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေတာထြက္ပါတယ္။

သံဃာ (၅၀၀)မသိေအာင္ သကၤန္း၊ သပိတ္၊ ပရိကၡရာေတြ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ ေတာထြက္သြားပါတယ္။ ယူဇနာ (၁၂၀)ေဝးကြာတဲ့ ေတာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီေတာေက်ာင္းမွာ သံဃာ(၃၀)ရိွတယ္။ အကုန္လံုး ရဟႏၲာခ်ည္းပါပဲ။ ကိုရင္ေလးထိေအာင္ ရဟႏၲာေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

ေရွးဦးစြာ အႀကီးဆံုး မေထရ္ႀကီးထံသြားၿပီးေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေလွ်ာ္ထားတယ္။ "ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရား ... တပည့္ေတာ္ကို သနားခ်ီးေျမႇာက္ေသာအားျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းတရားေတြ ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား" ဟုသြားေလွ်ာက္ထားေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ျပန္ၿပီးေတာ့ မိန္႔ၾကားတယ္။ "အရွင္ပါ႒ိလ ... ဘယ္လုိေလွ်ာက္ထားတာလဲ၊ အရွင္ေပါ႒ိလဆိုတာ သာသနာေတာ္မွာ အလြန္ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္၊ ပိဋကတ္ (၃)ပံုေတြကို ေမႊေႏွာက္ၿပီးေတာ့ အႏွစ္သာရတရားေတြ ေဟာၾကားေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။

တပည့္ေတာ္မ်ားကသာ အရွင္ေပါ႒ိလထံမွာ နည္းခံဖုိ႔ရိွပါတယ္။ ကမၼ႒ာန္းတရား မေပးႏိုင္ပါဘူး။" ဟု ႃမြတ္ၾကားလုိက္ေတာ့ "ဆရာေတာ္ႀကီးဘုရား .. တပည့္ေတာ္ကို ယခုကဲ့သို႔ မငဲ့မညႇာ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီးေတာ့ မမိန္႔ၾကားပါနဲ႔ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အားကိုးအားထား ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား"ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးက ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးေတာ္မမူပါ။

အရွင္ေပါ႒ိလမွာ စာေပက်မ္းဂန္တတ္တဲ့ မာန္ေတြရိွေနတယ္။ မာန္ရိွေနလို႔ တရားမရႏိုင္တာကို ျမင္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ပယ္လုိက္တယ္။ "ဒုတိယမေထရ္ႀကီးထံ သြားေလွ်ာက္ပါ"ဟု မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ မေထရ္ထံ သြားေလွ်ာက္ျပန္ေတာ့လည္း ဒုတိယမေထရ္ကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ပယ္လုိက္ျပန္ပါတယ္။ "တတိယမေထရ္ႀကီးထံ သြားေလွ်ာက္ထားပါ"ဟု မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။ သြားေလွ်ာက္ထားျပန္ေတာ့လည္း တတိယမေထရ္ႀကီးကလည္း ပယ္လုိက္ျပန္တယ္။

အဆင့္ဆင့္ပယ္လုိက္တာ ဘယ္ေရာက္သြားလဲဆိုေတာ့ (၇)ႏွစ္သားအရြယ္ အကၤန္းခ်ဳပ္ေနတဲ့ ကိုရင္ေလးထံ ေရာက္သြားတယ္။ ေရာက္သြားေတာ့ လက္အုပ္ခ်ီၿပီးေတာ့ "ကိုရင္ .. တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အားထားရာ ျဖစ္ေတာ္မူပါဘုရား။ ကမၼ႒ာန္းတရား ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား"ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။ "အရွင္ဘုရား .. ဘယ္လုိမိန္႔ၾကားေနတာလဲဘုရား။ အံ့ၾသစရာစကားေတြပါလား၊ အရွင္ဘုရားက သက္ေတာ္ ဝါေတာ္ကလည္း ႀကီး၊ စာေပက်မ္းဂန္ေတြကလည္း ပိဋကတ္(၃)ပံု တတ္ေျမာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။ အရွင္ဘုရားထံမွာသာ တပည့္ေတာ္က နည္းခံဖုိ႔ရိွပါတယ္ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္က အသက္လည္း ငယ္ပါတယ္ဘုရား။ စာကလည္း မတတ္ပါဘူးဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားထံမွာပဲ တပည့္ေတာ္က နည္းခံဖို႔ ရိွပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိ မိန္႔ၾကားတာလဲဘုရား"ဟု ကိုရင္ေလးကလည္း ပယ္လုိက္ျပန္ပါတယ္။ မာန္ေတြက်သြားေအာင္ ပယ္ရတာျဖစ္တယ္။ အရွင္ေပါ႒ိလက ျပန္ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ - "ကိုရင္ဘုရား ... ကိုရင္မွတစ္ပါး တပည့္ေတာ္မွာ ကိုးကြယ္ရာ မရိွေတာ့ပါဘူးဘုရား။ သံဃာ (၂၉)ပါး ကုန္ပါၿပီဘုရား။ ကိုရင္တစ္ပါးပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္ဘုရား။" "ကိုရင္တစ္ပါးပဲ အားကိုးအားထားရာ ရိွပါေတာ့တယ္ဘုရား" ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ကိုရင္ေလးက နည္းနည္းသနားသြားပါတယ္။

အင္း - ဒီကိုယ္ေတာ္ႀကီးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မာန္ေတြက်သြားၿပီ။ "အရွင္ဘုရား.. တပည့္ေတာ္ေျပာတာ တစ္ေသြမတိမ္း နားေထာင္ႏိုင္ပါ့မလား" "နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္၊ ကိုရင္က ခိုင္းမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ မီးပံုထဲ ခုန္ခ်ရမယ္ဆိုရင္ မီးပံုထဲ အခုခုန္ခ်လုိက္ပါမယ္" "မီးပံုေတာ့ မရိွဘူးဘုရား၊ ဟုိးေရွ႕နားမွာ ေရအိုင္ႀကီးတစ္အိုင္ ရိွတယ္ဘုရား။ အဲဒီ ေရအိုင္ႀကီးထဲကို အရွင္ဘုရား အခုဝတ္ထားတဲ့ သကၤန္းအသစ္ေတြနဲ႔ ဆင္းသြားရမယ္"ဟု ဆိုတဲ့အတုိင္း တစ္ခြန္းတည္းေသာစကားျဖင့္ ဆင္းသြားတယ္ သကၤန္းေတြ ေရစို၊ သကၤန္းအနားေတြ ေရစိုတဲ့အခါ ျပန္ေခၚလုိက္တယ္။ "အရွင္ဘုရား ႂကြလာပါေတာ့"ဟု ဆုိတဲ့အတိုင္း တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားျဖင့္ပင္ ျပန္တက္လာ၊ ႂကြလာတယ္။

"အရွင္ဘုရားကို တပည့္ေတာ္ ကမၼ႒ာန္းတရားေပးေတာ့မယ္။ အရွင္ဘုရား သတိထားၿပီးေတာ့ နားေထာင္ပါ၊ ႏွလံုးသြင္းပါ"

"ေတာထဲမွာ ေတာင္ပို႔ႀကီးတစ္ခု ရိွတယ္ဘုရား။ အဲဒီေတာင္ပို႔ႀကီးကလည္း အေပါက္(၆)ေပါက္ရိွတယ္ဘုရား၊ အဲဒီေတာင္ပို႔ႀကီးထဲကို ဖြတ္တစ္ေကာင္ကလည္း ဝင္ေနတယ္ဘုရား၊ အဲဒီဖြတ္ကို အလုိရိွတဲ့ ေယာက္်ား (၅)ေပါက္ကို ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ တစ္ေပါက္ကေနေစာင့္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းယူရပါတယ္ဘုရား"ဟု မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။

"ဖြတ္ကို ဖမ္းယူရသကဲ့သို႔ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တည္း-ဟူေသာ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဒြါရ(၆)ပါး၊ အေပါက္(၆)ေပါက္ရိွေပတယ္။ အဲဒီဒြါရ (၆)ပါးမွာ က်ေရာက္လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို (၅)ဒြါရကို ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ မေနာဒြါရတစ္ေပါက္ကေန ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ႐ႈရပါ့မယ္ဘုရား"-ဟု ကမၼ႒ာန္းတရား မိန္႔ၾကားလုိက္တယ္။ မိန္႔ၾကားလုိက္ေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလ သေဘာက်သြားၿပီး "ကိုရင္၊ တပည့္ေတာ္အတြက္ ကမၼ႒ာန္းတရားေပးတာ ဤမွ်နဲ႔ပဲ ျပည့္စံုပါၿပီ"ဟု ေလွ်ာက္ထားတယ္။

ပိဋကတ္(၃)ပံုတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆုိေတာ့ ျပည့္စံုသြားပါၿပီ။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္-တည္းဟူေသာ ဒြါရ(၆)ပါးကို ျမန္မာလုိ တံခါး(၆)ေပါက္လို႔ ေခၚရပါတယ္။

မ်က္စိတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
နားတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
ႏွာေခါင္းတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
လွ်ာတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
ကိုယ္တည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္၊
စိတ္တည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္။

(၆)ေပါက္ ရိွပါတယ္။ ေတာင္ပို႔ႀကီးနဲ႔ တူပါတယ္။ တူေနတယ္။ အဲဒီေတာင္ပို႔ႀကီးထဲမွာ ဝင္ေနတဲ့ဖြတ္ကို ဘယ္ႏွစ္ေပါက္ကို ပိတ္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းရပါ့မလဲ ... (၅)ေပါက္ကို ပိတ္ၿပီး ဖမ္းရပါမယ္။ (၁)ေပါက္ကေန ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းရသကဲ့သို႔ အခုလည္း မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္-တည္းဟူေသာ (၅)ဒြါရ၊ (၅)ေပါက္ကို ပိတ္ထားဘိသကဲ့သို႔ ပိတ္ထားၿပီးေတာ့ မေနာဒြါရကေန ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ရမယ္ဆုိေတာ့ သေဘာက်သြားပါတယ္။ အခုေယာဂီမ်ား ႐ႈတာနဲ႔ တူပါေပတယ္။ (၅)ဒြါရကို ပိတ္ထားသကဲ့သို႔ -လုိ႔ဆိုရာ၌ - အရာဝတၳဳေတြနဲ႔ေတာ့ ပိတ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီပိတ္ထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ႈမွတ္ေသာအားျဖင့္ ပိတ္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။

မ်က္စိမွာ အဆင္း႐ူပါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ေလာဘလည္း မျဖစ္သြားရေအာင္၊ ေဒါသလည္း မျဖစ္သြားရေအာင္ ႐ႈထားတာကိုပဲ ပိတ္ထားတယ္လုိ႔ ဆိုရပါတယ္။ နားမွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုေၾကာင့္လည္း ေလာဘမျဖစ္ရေအာင္၊ ဆိုးတဲ့အာ႐ံုေၾကာင့္လည္း ေဒါသမျဖစ္ရေအာင္ ႐ႈမွတ္ႏုိင္တာကို ပိတ္ထားတာလို႔ ဆိုရပါတယ္။

မ်က္စိအၾကည္မွာ အဆင္း႐ူပါရံု လာတုိက္တဲ့အခါ၊ နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတိုက္တဲ့အခါ၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္မွာ အန႔ံ ဂႏၶာ႐ံုလာတုိက္တဲ့အခါ၊ လွ်ာအၾကည္မွာ အရသာ ရသာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ၊ ကိုယ္အၾကည္မွာ အေတြ႕ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ-တုိ႔၌ ေလာဘ ေဒါသေတြ မျဖစ္သြားရေအာင္ မေနာဒြါရကေန၍ ေစာင့္ၿပီး ႐ႈမွတ္ေနရပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ ႐ႈမွတ္ေနျခင္းျဖင့္ (၅)ဒြါရကို ပိ္တ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပတယ္။ ဖြတ္ဖမ္းတဲ့ ေယာက္်ားတစ္ေပါက္က ေစာင့္ဖမ္းေနတာနဲ႔ တူပါတယ္။ ကိုရင္ေလးေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္း၊ ေယာဂီမ်ား ႐ႈမွတ္ေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားေပးတဲ့ ကမၼ႒ာန္းနည္းနဲ႔ တူပါေပတယ္။ ေနရာက်လုိက္တာ၊ ဒီအတုိင္းပင္ ႐ႈမွတ္ၾကရေပတယ္။ ကိုရင္ေလးေပးတဲ့ နည္းအတုိင္း ႐ႈလုိက္တာ အရွင္ေပါ႒ိလ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ေလးမဂ္ ေလးဖိုလ္ အဆင့္ဆင့္တက္ၿပီးေတာ့ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားတယ္။

ပိဋကတ္(၃)ပံု တတ္ေျမာက္ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆိုေတာ့ သေဘာက်သြားတာနဲ႔ ႐ႈမွတ္လုိက္တာ သမာဓိဉာဏ္ေတြကလည္း အသင့္အတင့္ အေျခခံ႐ိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ပါရမီအေျခခံလည္း ရင့္က်က္လာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ့ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားတယ္။ ရဟႏၲာ ျဖစ္တဲ့နည္းကိုပဲ အခု ေယာဂီမ်ား ႐ႈမွတ္ေနရတာျဖစ္တယ္။ ဒြါရ(၆)ပါး၊ အာ႐ံု(၆)ပါးတုိ႔တြင္ (၅)ဒြါရမွာ အာ႐ံု(၅)ပါး လာတုိက္တဲ့အခါ မေနာဒြါရကေနၿပီးေတာ့ တစ္ေပါက္ကေန ေစာင့္ဖမ္းၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရတယ္။ အျမဲတမ္း မျပတ္မလပ္ ႐ႈမွတ္ေနရတာကေတာ့ ကိုယ္ကာယကပဲ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရတယ္။

မ်က္စိအၾကည္နဲ႔ အဆင္း ႐ူပါ႐ံု လာတုိက္တဲ့ဟာလည္း အလြန္ပဲ သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ အဆင္း ႐ူပါ႐ံုကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ တူပါတယ္။ မ်က္စိအၾကည္ကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ပဲ တူတယ္တဲ့။ ဝါဂြမ္း(၂)ခု တုိက္လိုက္တာ အလြန္သိမ္ေမြ႕တယ္။ အသံမျမည္ပါဘူး။ အလြန္သိမ္ေမြ႕တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သမာဓိဉာဏ္ေတြ ေတာ္ေတာ္အားေကာင္းမွ ႐ႈႏုိင္ေပတယ္။ သမာဓိဉာဏ္ေတြ အားနည္းေနတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာ မ႐ႈႏိုင္ေသးေပဘူး။

နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ဒီအတုိင္းပါပဲ။ နားအၾကည္မွာ အသံ သဒၵါ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါလည္း အသံ သဒၵါ႐ံုကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔႔ပဲ တူတယ္။ နားအၾကည္ကလည္း ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ တူတယ္။ ဥပါဒါ႐ုပ္ေတြဆိုေတာ့ မဟာဘုတ္ကို မီွၿပီးမွ ျဖစ္လုိ႔ရတယ္။ သူတို႔ခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္လို႔မရဘူး။ အလြန္သိမ္ေမြ႕ေပတယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ႏွင့္ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ တုိက္တာျဖစ္တယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ အခ်င္းခ်င္း တုိက္လုိက္တာ မထင္ရွားေပဘူး။ အလြန္သမာဓိ အားေကာင္းတဲ့အခါက်မွ 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္'လုိ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ရတယ္။

ႏွာေခါင္းအၾကည္မွာ အန႔ံ ဂႏၶာ႐ံု လာတုိက္တဲ့အခါ ဒီအတုိင္းပဲ။ အနံ႔ကေလးကလည္း ဝါဂြမ္းေလးေလာက္ပဲ သိမ္ေမြ႕တယ္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္ကလည္း ဝါဂြမ္းေလးလုိပဲ သိမ္ေမြ႕တယ္။ ဝါဂြမ္း ဝါဂြမ္းခ်င္း တုိက္လုိက္သကဲ့သို႔ အလြန္သိမ္ေမြ႕တဲ႔ အတြက္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ မရေပဘူး။ လွ်ာအၾကည္မွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ။

ကိုယ္အၾကည္မွာေတာ့ လာတုိက္တဲ့ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုက ဘာနဲ႔တူလဲဆိုရင္ ေဖာ႒ဗၺ႐ံု-ဆိုတာ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ မဟာဘုတ္ႀကီး (၃)ပါးကို ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု-လုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုက ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ သံတူႀကီးနဲ႔ တူတယ္။ ကုိယ္အၾကည္ေလးက ဝါဂြမ္းနဲ႔ပဲ တူတယ္။ အဲဒီ ကုိယ္အၾကည္ဝါဂြမ္းေလးကို ေပတံုးႀကီးေပၚမွာ တင္ထားတာနဲ႔ တူတယ္။

ကိုယ္အၾကည္ေလး တည္ေနတာက ေပတံုးႀကီးနဲ႔တူတဲ့ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ အာေပါ-လုိ႔ဆိုတဲ့ ဓာတ္ႀကီး(၄)ပါးေပၚမွာ တည္ရပါတယ္။ ကိုယ္အၾကည္ဟာ ဥပါဒါ႐ုပ္ပဲ၊ ဥပါဒါ႐ုပ္ကေလးေတြက မဟာဘုတ္ကို မီွၿပီးေတာ့ တည္ေနရတယ္။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုပ္က ဘာနဲ႔တူသလဲ ... (၁)ပိႆာေလာက္ေလးတဲ့ သံတူႀကီးနဲ႔ တူတယ္။ ကာယအၾကည္ေလးက ေပတံုးႀကီးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔တူတယ္။ သံတူႀကီးနဲ႔ ေပတံုးႀကီးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးကို ထုခ်လုိက္တဲ့အခါ ဝါဂြမ္းတြင္ မနားေပဘူး။ ေပတံုးႀကီးကို တစ္ခါတည္း သြားၿပီးေတာ့ ထိသြားပါတယ္။ ထိသြားေတာ့ အသံေတြေတာင္ ျမည္သြားႏုိင္တယ္။

အဲဒီလုိပါပဲ ေဖာ႒ဗၺ႐ုပ္က ကာယအၾကည္ကို လာတုိက္တဲ့အခါ သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။ ထုခ်လုိက္တဲ့ တူႀကီးဟာ ဝါဂြမ္းတင္ မနားပဲနဲ႔ ေပတံုးမွာ သြားသြားထိဘိသကဲ့သို႔ ေဖာ႒ဗၺ႐ုပ္က တုိက္ခ်လုိက္တဲ့အခါ ကာယအၾကည္မွာပဲ မနားပဲနဲ႔ မဟာဘုတ္ေတြမွာပါ သြားၿပီးေတာ့ တုိက္ေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္။ ေပတံုးႀကီးနဲ႔တူတဲ့ မပာာဘုတ္ေတြမွာ သြားတုိက္ေတာ့ ထင္ရွားတယ္။ ထင္ရွားတဲ့အခါ ႐ႈမွတ္ရတာ လြယ္ပါတယ္။

အျပင္က လာတုိက္တဲ့ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုပ္က (၁)ပိႆေလာက္ ေလးတဲ့ သံတူႀကီးနဲ႔ တူတယ္။ အတြင္းက ကာယအၾကည္ေလးက ေပတံုးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးနဲ႔ တူတယ္။ ေပတံုးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းေလးကို (၁)ပိႆာေလာက္ ေလးတဲ့ သံတူႀကီးနဲ႔ ထုခ်လိုက္တဲ့အခါ ဝါဂြမ္းေလးမွာ မနားပဲနဲ႔ ေပတံုးမွာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထိေတာ့ အသံေတြ ျမည္ထြက္လာသလုိ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုပ္က ေနၿပီးေတာ့ ကာယအၾကည္ေလးကို တိုက္လုိက္တဲ့အခါ ကာယအၾကည္မွာပဲ မနားပဲနဲ႔ အတြင္းက မပာာဘုတ္ႀကီး (၄)ပါးမွာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။ (အ႒သာလိနီ - ၃၀၄)

ထင္ရွားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ား ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဘယ္ေနရာကပဲထိထိ 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'လုိ႔ မွတ္ရပါတယ္။ ကိုယ္ကာယနဲ႔ အျပင္ပ ဝတၳဳေတြ၊ အခင္းေတြ၊ ၾကမ္းေတြနဲ႔ ထိတဲ့အခါလည္ 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'လုိ႔ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။

ကိုယ္ကာယအခ်င္းအခ်င္း၊ လက္အခ်င္းခ်င္းထိတာ၊ ေျခေထာက္ခ်င္း ေျခေထာက္ခ်င္းထိတာ၊ ကိုယ္ကာယ အခ်င္းအခ်င္းထိတာကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' လုိ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ေဖာင္းတယ္၊ ပိန္တယ္၊ ထုိင္တယ္၊ ထိတယ္-ဆိုတာလည္း အထိေတြပဲ။ ေဖာင္းတယ္-ဆိုတာလည္း ေလ အဆင့္ဆင့္ ဝမ္းဗုိက္ကို တိုးထိၿပီး ေဖာင္းတက္လာတာ၊ အထိကိုပဲ မွတ္ရတာပဲ ျဖစ္တယ္။

အဂၤ မဂၤါ ႏုသေရ ဝါေယာ - ဆိုတဲ့ အဂၤါႀကီးငယ္ေတြကို တြန္းကန္ၿပီးေနတဲ့ ဝါေယာက အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေလးေတြ ထိတာကို (အတြင္းကေနဓာတ္သေဘာေတြ ထိတာကို) 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'လုိ႔ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ား၊ နားရြက္ဖ်ား၊ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားေတြမွာလည္း တိုးေနတဲ့၊ ထိေနတဲ့ သေဘာေလးေတြကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' 'တိုးတယ္၊တိုးတယ္'လုိ႔ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။ ဝါဂြမ္းေလးကို သံတူႀကီးနဲ႔ ထုခ်လုိက္ေတာ့ ေပတံုးမွာ သြားသြားတိုက္သလုိ ကုိယ္ကာယမွာ အထိေတြဟာ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္တဲ့။

အထိကို (၃)မ်ဳိး ႐ႈမွတ္၍ ရပံု

အထိကို (၃)မ်ဳိး ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရပါတယ္။
- ကိုယ္ကာယနဲ႔ အျပင္က ဝတၳဳျဒပ္ေတြနဲ႔ ထိတဲ့အခါလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္။
- ကိုယ္ကာယအခ်င္းခ်င္း ထိတာကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္'။
- အတြင္းက ဓာတ္သေဘာေတြ တြန္းသြားတဲ့၊ အတြင္းက တိုးေနတဲ့ ထိတဲ့ သေဘာေတြကိုလည္း 'ထိတယ္၊ ထိတယ္၊ တိုးတယ္၊ တိုးတယ္'။

သမာဓိဉာဏ္ အသင့္အတင့္ ရင့္က်က္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ အႏံွ႔အျပားမွာ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ ေခါင္းမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ၊ မ်က္ႏွာမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ၊ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ား၊ နားရြက္ဖ်ားေတြမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ၊ ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားေတြမွာလည္း တစ္လႈပ္လႈပ္ တစ္ရြရြ တိုးေနတာေတြ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ သိမ္ေမြ႕တဲ့႐ုပ္ကေလးေတြ မွတ္လို႔ရသြားၿပီ။ ရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိမ္ေမြ႕တဲ့ ႐ုပ္ထက္ သိမ္ေမြ႕တဲ့ နာမ္တရားေတြကိုလည္း ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရသြားၾကေပတယ္။

ဤကဲ့သို႔ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတာ္လာ အနႏၲရ ပစၥည္းတရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ နာၾကားရတဲ့အတိုင္း လုိက္နာက်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႔ အလုိရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္တဲ့ တရားထူး တရားျမတ္တို႔ကို ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာ ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လြယ္ကူေသာအက်င့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဆိုက္ေရာက္၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း..။

ဆရာေတာ္ဘုရား ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ဆုနဲ႔ ျပည့္စံုရပါလို၏။

သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ။

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဃ)

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဃ)

ဝိပါက္ကေတာ့ အမွန္အတုိင္းပဲ။ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္အက်ဳိးေပးေတြနဲ႔၊ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ လာေတြ႕ေနရပါေသာ္လည္း မိမိတုိ႔က ႏွလံုးသြင္းတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ကုသိုလ္ေဇာေတြပဲ ေစာသြားပါတယ္။ "ဝိပါက္အမွန္၊ ေဇာအျပန္'လို႔ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဆာင္ပုဒ္စီထားတာ ေနရာက်ပါတယ္။ ဝိပါက္က အမွန္အတုိင္းပဲ။ မေကာင္းတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြ လာေတြ႕ေနရတယ္။ မိမိက ႏွလံုးသြင္းတတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဇာက်ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျပန္ေစာသြားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါေပတယ္။

ႏွလံုးသြင္းတာကေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလလည္း ရတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ အာ႐ံုေတြက သိပ္ျပင္းထန္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏွလံုးမသြင္းႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ သာယာဖြယ္အာ႐ံု၊ အလြန္ပဲ သာယာဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတဲ့အခါ တစ္ခါတစ္ခါ ႏွလံုးသြင္းလို႔ မရတတ္ေပဘူး။ အနိ႒ာ႐ံု = အင္မတန္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေတြ၊ အလြန္ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါလည္း ႏွလံုးသြင္းလုိ႔မရပဲ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ဣ႒ာ႐ံုကေတာ့ ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ ႏွလံုးသြင္းလို႔ ရတန္သေလာက္ ရၾကပါတယ္။ ရသေလာက္ ရၾကပါတယ္။ အနိ႒ာ႐ံုက်ေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ မရႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ အာ႐ံုက အလြန္ၾကမ္းတမ္း၊ အလြန္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေတာ့ စိတ္ကို မထိန္းထားႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ "ေယာနိေသာ မနသိကာရ"နဲ႔ မႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ မႏိုင္ေတာ့ ဘာနဲ႔ႏိုင္ေအာင္ ကုရမလဲ။ ႐ႈမွတ္မႈနဲ႔ ကုရတယ္။ ႐ႈမွတ္မႈကေတာ့ အႏိုင္ဆံုးပါပဲ။

႐ႈမွတ္မႈက အႏိုင္ဆံုးျဖစ္ေပတယ္။ ဘယ္ကပဲ႐ႈ႐ႈ၊ ႐ႈမွတ္ႏုိင္ရင္ ေဒါသ ေဒါမနႆေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပဘူး။ ျမင္စရာအာ႐ံုက အနိ႒ာ႐ံုနဲ႔ေတြ႕ရလို႔ ေဒါသ ေဒါမနႆေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္'လို႔ ႐ႈမွတ္ရတယ္။ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္သြားလုိ႔ ရိွရင္လည္း ဒီေဒါမနႆက မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ျမင္ရတဲ့ အဆင္း​ ႐ူပါ႐ံုေတြ တစ္ရိပ္ရိပ္ ေျပာင္းလဲေနတာေတြကို ေတြ႕ရလို႔ရိွရင္လည္း ဒီေဒါသမနႆ မျဖစ္ရေတာ့ဘူး။ ျမင္သိစိတ္က တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတာ ျမင္လို႔ရိွရင္လည္း ဒီေဒါမနႆ မျဖစ္ေတာ့ေပဘူး။

မ်က္စိက မ႐ႈႏိုင္ဘူးဆိုလို႔ရိွရင္လည္း ဘယ္မွာ႐ႈရမလဲ။ ကာယမွာ ႐ႈရမယ္။ ဒီအာ႐ံုေတြကို မၾကည့္ေတာ့ပဲနဲ႔ ရပ္ေနတယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ 'ရပ္တယ္၊ ရပ္တယ္'လို႔ ႐ႈမွတ္လုိက္ရင္ ျပတ္သြားပါေပတယ္။ ႐ႈမွတ္မႈျဖစ္တာနဲ႔ ဟုိမွာ ေဒါသ ေဒါမနႆက ျဖစ္လို႔ မရေတာ့ေပဘူး။

ထုိင္ရက္နဲ႔ဆိုလို႔ရိွရင္ 'ထုိင္တယ္၊ ထိတယ္၊ ေဖာင္းတယ္၊ ပိန္တယ္'လို႔ မွတ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဒါမနႆ ေဒါသမရိွေတာ့ဘူး၊ ျပတ္သြားေပတယ္။

သြားရင္းနဲ႔ဆိုရင္လည္း 'ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္၊ ႂကြတယ္၊ ခ်တယ္၊ ႂကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္'လို႔ မွတ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အမွတ္ျဖစ္သြားတာနဲ႔ ဒီေဒါမနႆ ေဒါသေတြဟာ ျဖစ္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။ ဝိပႆနာက အႏိုင္ဆံုးျဖစ္ေပတယ္။ မွတ္လုိက္တာနဲ႔ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ ေဒါသေဇာေတြ ေဒါမနႆေဇာေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပဘူး။ ျဖစ္ခြင့္မရေတာ့ေပဘူး။ ဝိပႆနာကေတာ့ အႏုိင္ဆံုးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဝိပႆနာ႐ႈၾကရပါတယ္။ ဝိပႆနာ ေအာင္ျမင္သြားရင္ေတာ့ မိမိတုိ႔ အလိုရိွအပ္ ေတာင့္တအပ္သည့္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတိုင္ေအာင္ ေရာက္သြားၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဝိပႆနာကုသိုလ္က အေကာင္းျမတ္ဆံုး ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

ဝိပႆနာ႐ႈေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဒီဝီထိအစဥ္ထဲမွာ ဘယ္ေနရာက႐ႈရမလဲ .. လုိအပ္ေပတယ္။ ႏွလံုးသြင္းတာက ေဇာမွာ ႏွလံုးသြင္းရတယ္။ ေဇာေရာက္လာေတာ့ အာ႐ံုကို သိလာေတာ့ ႏွလံုးသြင္းရပါတယ္။

ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္ေအာင္႐ႈမွတ္ပံု

ဝိပႆနာ႐ႈေတာ့ ဘယ္ေနရာကေန ႐ႈရပါသလဲဆိုေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္က႐ႈရမယ္။ 'အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္-ျမင္သိစိတ္' အဲဒီျမင္သိစိတ္ျဖစ္တဲ့အခိုက္အတန္႔ေလးမွာ - ႐ူပါ႐ံုအဆင္းက မ်က္စိအၾကည္ကို လာတိုက္ခိုက္မွ ႐ႈရပါတယ္။ ေရွ႕က 'အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း' တုိင္ေအာင္ လြန္သြားၿပီးတဲ့အခါ စကၡဳဝိညာဏ္ - ျမင္သိစိတ္ကေလး ျဖစ္ခိုက္မွာ 'ျမင္တယ္၊ျမင္တယ္'လို႔ ႐ႈမွတ္ရေပတယ္။ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္'လုိ႔ ႐ႈမွတ္ႏုိင္တဲ့အင္အား အသင့္အတင့္ ရိွလာတဲ့အခါ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာပဲ တည္သြားတယ္။ ေယာဂီမ်ားေလာက္ ဝိပႆနာအေျခခံရိွေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ ေရွးဦးစြာ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္ေအာင္ပဲ ႐ႈၾကရပါတယ္။

အစပိုင္းမွာ ျမင္ကာမွ်မတၱကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဒိေ႒ ဒိ႒မတၱံ ဘဝိႆတိ။
ဒိေ႒ = ျမင္အပ္ေသာ အဆင္း႐ူပါ႐ံု၌၊ ဒိ႒မတၱံ = ျမင္ကာမွ်ျဖစ္ေသာ စိတ္သည္၊ ဘဝိႆတိ = ျဖစ္လတၱံ႔ (ဝါ) ျဖစ္ေအာင္ ႐ႈရမယ္။ ဣတိ = ဤသို႔၊ ဘဂဝါ = ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ အေဝါစ = က႐ုဏာေရွ႕သြား ပညာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း ... ။
သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။

ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာတည္ေအာင္ ႐ႈမွတ္လုိက္ေတာ့ ဣ႒ာ႐ံု ျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ ေလာဘလည္း မျဖစ္ေတာ့ေပဘူး။ ႐ူပါ႐ံုကို သာယာတပ္မက္တဲ့ ေလာဘလည္း မျဖစ္ေတာ့ေပဘူး။ အနိ႒ာ႐ံု ျဖစ္လုိ႔ရိွရင္ ေဒါမနႆ ေဒါသလည္း မျဖင့္ေတာ့ေပဘူး။ ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်မတၱဆိုတာ အခုေယာဂီမ်ားအေနနဲ႔၊ မခက္လွပါဘူး။ သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ေတာ့ အလြန္ခက္တယ္။ "ျမင္တယ္ဆိုလွ်င္ အားလံုးျမင္ၿပီးသြားတာပဲ။ ဘယ္လုိ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္ေအာင္လုပ္ရမွာလဲ" ဒီလိုေတာင္ ျပန္ေမးၾကတယ္။

ေယာဂီမ်ားအေနနဲ႔ ဒီေလာက္မခက္လွပါဘူး။ စၾကႍေလွ်ာက္သြားတဲ့အခါ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ တက္သြားတာ၊ လွမ္းလိုက္တဲ့အခါ ေပါ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ ေရြ႕သြားတာ၊ ခ်လုိက္တဲ့အခါလည္း ေလးေလးၿပီးေတာ့ က်သြားတာကို ျမင္ေနရလို႔ ေယာဂီက အမွတ္ေကာင္းေနတဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာ ေယာဂီနားက လူတစ္ေယာက္က ျဖစ္သြားလုိက္တယ္။

"ေယာဂီနားက ျဖစ္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘယ္သူလဲလို႔ အမ်ဳိးသားလား ... အမ်ဳိးသမီးလား ... " လုိ႔ သြားေမးလို႔ရိွရင္ ေယာဂီက "မသိပါဘူး၊ လူတစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖတ္သြားတာပဲ၊ ဘယ္သူလဲေတာ့ မသိပါဘူး" လုိ႔ ေျပာတတ္ပါေပတယ္။ ျမင္လွ်င္ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ တည္သြားတာ ျဖစ္တယ္။ အမွတ္ကိုပဲ အေလးအနက္ ႏွလံုးသြင္းထားေတာ့ ဟုိမွာ ျမင္ရတာ ျမင္ကာမွ်မတၱမွာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ၾကားလွ်င္ ၾကားကာမွ်မတၱ၊ နံလွ်င္ နံကာမွ်မတၱ၊ စားလွ်င္ စားကာမွ်မတၱတို႔မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဥၥဒြါရမွာက်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို မေနာဒြါရကေန၍ ႐ႈမွတ္ရပံု

ပဥၥဒြါရ (၅)ဒြါရမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို ဘယ္ကေန ႐ႈေနရလဲဆိုေတာ့ မေနာဒြါရကေန ႐ႈေနရတယ္။ က်ရာအာ႐ံုက ပဥၥဒြါရ၊ ႐ႈတာက မေနာဒြါရ ျဖစ္တယ္။ မေနာဒြါရက ႐ႈရေပတယ္။

သာမာန္ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အို- က်ရာကတစ္ျခား၊ ႐ႈရာကတစ္ျခား၊ ျဖစ္မွ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားလုိ႔ ဒီလုိလည္း စဥ္းစားသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိလည္း ဆင္ျခင္ေတြ ေပးလာတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ကို ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာေလးကို ပဥၥဒြါရမွာ အာ႐ံု(၅)ပါး လာတုိက္တဲ့အခါမွာ မေနာဒြါရမွာထင္တဲ့ အေၾကာင္းကို အ႒ကထာဆရာမ်ားက ဖြင့္ျပထားပါတယ္။

သစ္ပင္ဖ်ားမွာ ငွက္လာနားတဲ့ ဥပမာနဲ႔ ဖြင့္ျပထားပါတယ္။ သစ္ပင္ဖ်ားမွာ မြန္းတည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ငွက္လာၿပီး နားတဲ့အခါ ေျမႀကီးမွာလည္း အရိပ္သြားထင္ပါတယ္။ သစ္ပင္ဖ်ားမွာ ငွက္နားတာနဲ႔ ေျမႀကီးမွာ အရိပ္သြားတင္တာနဲ႔ဟာ မေရွးမေႏွာင္းပဲ တစ္ၿပိဳင္နက္လုိ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပါပဲတဲ့။ ပဥၥဒြါရ - (၅)ဒြါရမွာ ငွက္နဲ႔တူတဲ့ အာ႐ံု(၅)ပါးေတြ လာတုိက္တဲ့အခါ မေနာဒြါရမွာ ငွက္ရိပ္ပမာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထင္တာပါပဲ၊ တစ္ၿပိဳင္နက္လုိပဲထင္ေတာ့ မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ (အ႒သာလိနီ - ၁၁၄)

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သစ္ပင္ဖ်ား၌၊ ငွက္နားပမာ၊ အာ႐ံုငါးပါး၊ ထိျငားထင္လာ၊
ေျမ၌ငွက္ရိပ္၊ ခပ္ႏိွပ္ပမာ၊ မေနာေပါက္၊ ဆိုက္ေရာက္ေလသည္သာ။

သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔တူတဲ့ (၅)ဒြါရမွာ ငွက္နဲ႔တူတဲ့ အာ႐ံု(၅)ပါးလာၿပီးေတာ့ ထိလုိက္တယ္။ ထိလုိက္တဲ့အခါမွာ ငွက္အရိပ္ဟာ ေျမမွာ ထင္လာသလုိ မေနာေပါက္မွာ အာ႐ံုေတြ ဆိုက္ေရာက္ ထင္လာတယ္-ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္တယ္။ ထင္လာပါေပတယ္။ ထင္လုိ႔သာလွ်င္ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္' 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္' 'နံတယ္၊ နံတယ္' 'စားတယ္၊ စားတယ္' 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' လုိ႔ ႐ႈမွတ္လို႔ ရေနတာပါပဲ။ မထင္ရင္ေတာ့ ႐ႈမွတ္လုိ႔ မရပါဘူး။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ငွက္အမ်ားႏွင့္၊ အာ႐ံုငါးတူသည္၊ သစ္ပင္ဖ်ားႏွင့္၊ ဒြါရငါးတူသည္၊
ေျမႏွင့္တစ္ဝ၊ ဘဝဂၤတူညီ၊ လူႏွင့္ကား၊ ေဇာမ်ားတူေပသည္။

ဥပမာ - ေျမေပၚမွာေပါက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ရိွတယ္။ အဲဒီ သစ္ပင္ႀကီးေအာက္မွာ လူလည္းရိွတယ္။ သစ္ပင္ေအာင္မွာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကထုိင္ေနတယ္။ လဲွေနတယ္။ မြန္းတည့္အခ်ိန္အခါမွာ သစ္ပင္ဖ်ားမွာ ငွက္ေတြက လာနားတယ္။ လာနားေတာ့ အရိပ္က ေျမႀကီးမွာ ထင္လာေတာ့ လူက သိပါတယ္။ အင္း .. ငွက္ေတြ လာနားၿပီလုိ႔ သိရပါေပတယ္။

အဲဒီလိုပါပဲ။ ငွက္အမ်ားနဲ႔ အာ႐ံု (၅)ပါးနဲ႔ တူတယ္။ အာ႐ံု (၅)ပါးေတြဆုိတာ ငွက္ေတြ ပ်ံလာသကဲ့သို႔ ေရာက္လာၾကတာပါပဲ။ ငွက္ေတြနဲ႔ တူပါေပတယ္။

သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔ ဒြါရ (၅)ပါးနဲ႔ တူတယ္။ မ်က္စိအၾကည္၊ နားအၾကည္၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္၊ လွ်ာအၾကည္၊ ကိုယ္အၾကည္-ဆိုတဲ့ ဒြါရ(၅)ပါးနဲ႔ သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔ တူတယ္တဲ့။ သစ္ပင္ဖ်ားနဲ႔ ဒြါရ(၅)ပါးနဲ႔တူတယ္။

အဲဒီဒြါရ (၅)ပါးမွာ အာ႐ံု(၅)ပါးလားၿပီးေတာ့ တိုက္ပါတယ္။ ငွက္နဲ႔တူတဲ့ အာ႐ံု(၅)ပါးလာတုိက္ေတာ့ ေျမႀကီးမွာ အရိပ္ထင္သလို ဘဝင္မွာ သြားသြားၿပီးေတာ့ ထင္တယ္။ ေျမႀကီးႏွင့္ ဘဝင္နဲ႔ တူတယ္တဲ့။ ဘဝင္ဆိုတာ တစ္ဘဝလုံးမွာ တည္ရိွေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ေျမႀကီးလုိပါပဲ။

ဘဝႆ အဂႍ ဘဝဂႍ။ ဘဝႆ = ဘဝ၏ ၊ အဂႍ = အေၾကာင္းတည္း။ ဘဝဂႍ = ဘဝ၏ အေၾကာင္း၊ ဘဝတည္ရိွဖုိ႔ရာ အေၾကာင္းဆိုေတာ့ သစ္ပင္၏ တည္ရာ ေျမႀကီးႏွင့္ တူတယ္။

တစ္ဘဝလံုးမွာ ဘဝင္ကေတာ့ ရိွေနတယ္။ တစ္ျခား တစ္ျခားစိတ္ေတြကသာ ေျပာင္းလဲ ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဘဝင္စိတ္ကေတာ့ မေျပာင္းလဲဘူး။ အျမဲတမ္း ဘဝအေျခခံအေနျဖင့္ တစ္ဘဝမွာ ျဖစ္ေနေပတယ္။ အျခား စိတ္တို႔၏ မီွရာတည္ရာ ျဖစ္တယ္။ ပဋိသေႏၶက စၿပီးေတာ့ ပဋိသေႏၶ အခိုက္အတန္႔မွာ ပဋိသေႏၶစိတ္၊ ပဝတၱိ ေရာက္လာေတာ့ ဘဝင္စိတ္၊ ကြယ္လြန္စုတိတဲ့အခါက်ေတာ့ စုတိစိတ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီဘဝင္စိတ္ကပဲ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ျဖစ္သြားတာပါပဲ။ ကိစၥေတြကသာ ေျပာင္းသြားတာ ျဖစ္တယ္။

တစ္ဘဝလံုးမွာ တည္ရိွတဲ့စိတ္က ဘဝင္စိတ္၊ ေျမႀကီးနဲ႔ တူပါေပတယ္။ အဲဒီဘဝင္ကို မီွၿပီးေတာ့ ျဖစ္တဲ့ ေဇာစိတ္ေတြကေတာ့ လူနဲ႔တူတယ္တဲ့။ ေျမႀကီးေပၚမွာရိွတဲ့ လူက ငွက္ေတြ လာနားေတာ့ သိပါေပတယ္။ အရိပ္ထင္တာေတာ့ သိတယ္။ ေဇာစိတ္ကလည္း အဲဒီ လူလိုပါပဲ။ အာ႐ံုေတြကို သိပါတယ္။ ဒြါရ (၅)ပါးမွာ အာ႐ံု (၅)ပါးလာတုိက္ေတာ့ ဘဝင္မွာ လာၿပီးထင္တဲ့အခါ ေဇာစိတ္က သိသြားပါတယ္။ သိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 'ျမင္တယ္၊ ျမင္တယ္' 'ၾကားတယ္၊ ၾကားတယ္' 'နံတယ္၊ နံတယ္' 'စားတယ္၊ စားတယ္' 'ထိတယ္၊ ထိတယ္' လုိ႔ ႐ႈလုိ႔ရတယ္။ အဲဒီလုိ ႐ႈမွတ္လုိ႔ ရလုိ႔သာ မေနာဒြါရ တစ္ဒြါရကေနၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။ (၅)ဒြါရမွာ က်လာက်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို မေနာဒြါရ တစ္ဒြါရက ေစာင့္ၿပီး ႐ႈေနရတာ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီလုိ ႐ႈမွတ္ရလုိ႔ တရားထူး တရားျမတ္ ရသြားတဲ့ သာဓကေတြ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက ႐ိွခဲ့ဘူးပါတယ္။ (၅)ဒြါရမွာ က်လာတဲ့ အာ႐ံုေတြကို မေနာဒါြရ တစ္ဒြါရကပဲ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ႐ႈမွတ္ေနရေပတယ္။ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ အရွင္ေပါ႒ိလ ျဖစ္ေပတယ္။

ဆက္ရန္.... အနႏၲရ (င)သို႔

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဂ)

၄။ အနႏၲရ ပစၥည္း (ဂ)

အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု

အဗ်ာကတကေန အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာကို ေျပာျပပါေတာ့မယ္။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္က ႏွလံုးလည္း မသြင္း၊ မွတ္လည္း မမွတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ (၇)ႀကိမ္လံုး အကုသုိလ္ေဇာေတြ ေစာသြားတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဝုေ႒ာက ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ ဝုေ႒ာက အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာပဲ ျဖစ္တယ္။ အဗ်ာကတအတြက္ (၃)ခ်က္ ရသြားေပၿပီ။

'အဗ်ာကေတာ အဗ်ာကတႆ'။ အဗ်ာကတ-ကေနၿပီးေတာ့ အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပုတာကေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ၊ (၁၇)ခ်က္လံုးပဲျဖစ္တယ္။

'အဗ်ာကေတာ ကုသလႆ'။ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာကေတာ့ ဝုေ႒ာက ကုသိုလ္ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။

'အဗ်ာကေတာ အကုသလႆ'။ အဗ်ာကတကေနၿပီးေတာ့ အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ဝုေ႒ာကေနၿပီးေတာ့ အကုသိုလ္ ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသနာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ - ဟု စၿပီး ေဟာပါတယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ - ဆိုတာ ေရွ႕ေရ႕ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္တယ္။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ။ ပစၧိမာ = ဆိုတာ ေနာက္ပါ။ ပုရိမာ ပုရိမာ - ဆိုတာ ေရွ႕ေရွ႕က ပစၥည္းတရား၊ အေၾကာင္းတရားကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ = ဆိုတာ ေနာက္ေနာက္က ပစၥယုပၸန္တရား၊ အက်ဳိးတရားကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။

ပုရိမာ-ဆိုရင္ ပစၥည္းလား၊ ပစၥယုပၸန္လား ... ပစၥည္းပါ။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ-ဆိုရင္ ပစၥည္းလား၊ ပစၥယုပၸန္လား ... ပစၥယုပန္ပါ။ ပုရိမာ ပုရိမာ-ဆိုရင္ အေၾကာင္းလား၊ အက်ဳိးလား ... အေၾကာင္းပါ။ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ-ဆိုရင္ အေၾကာင္းလား၊ အက်ဳိးလား ... အက်ဳိးပါ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေနၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးျပဳတာလဲ ... ေဇာ ေဇာခ်င္း ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ေက်းဇူးျပဳတာလဲ ... အဆံုးေဇာကေန ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္အဆံုးေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူူးျပဳတာျဖစ္တယ္။ တဒါ႐ံုက ႏွစ္ခုရိွပါတယ္။ ပထမ တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ေဇာေတြက (၇)ေဇာေတာင္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေဇာလဲ ... အဆံုးေဇာပါ။ အဆံုးေဇာ= သတၱမေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာကို ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ - ဟု ဘုရားေဟာထားတာ ျဖစ္ေပတယ္။ ေယာဂီမ်ာ ကိုယ္တိုင္သိရေပတယ္။ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္စရာႀကီးပဲ ျဖစ္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတာကို သေဘာက်ေနတယ္။ ဤကဲ့သို႔ မရွင္းျပရင္ အနႏၲရပစၥည္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔ သေဘာမက်ေပဘူး။ ပုရိမာ ပုရိမာ-ဆိုတာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ-ဆိုတာ ဘယ္လုိလဲလို႔ စိတ္ထဲမွာ ရြတ္သာရြတ္ဆုိေနရတယ္။ သေဘာက မေပါက္ေတာ့ ရြတ္ဆိုေနရတာပဲ ရိွတာေပါ့

'ကုသလပဒ' အတြက္၊ ကုသိုလ္အတြက္ ၿပီးသြားၿပီ။ 'အကုသလပဒ' အတြက္၊ အကုသိုလ္အတြက္ ေဟာပါေတာ့မယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္မွာပါလဲ ... ေဇာ ေဇာခ်င္းမွာ ျဖစ္ေပတယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုေက်းဇူးျပဳတာပါလဲ ... အဆံုးေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ အဆံုးေဇာက အကုသိုလ္ေဇာ၊ တဒါ႐ံုက အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ အဆံုးအကုသိုလ္ေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ အကုသလပဒအတြက္ (၂)ခ်က္လည္း ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ရသြားပါလဲ .. (၄)ခ်က္ပါ။ ေနာက္ (၃)ခ်က္က အဗ်ာကတျဖစ္တယ္။

အဗ်ာကတ (၃)ခ်က္ ေဟာပါေတာ့မယ္။ ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္မွာပါလဲ ... (၁၇)ခ်က္လံုး ျဖစ္ေပတယ္။

တစ္ဝီထိလံုး အဗ်ာကတပဲ-ဆိုေတာ့ တဒါ႐ံု (၂)ႀကိမ္ကလည္း ကုသိုလ္လား ... အကုသိုလ္လား .. အဗ်ာကတလား ... အဗ်ာကတပါ။ တစ္ဝီထိလံုး အဗ်ာကတ ရသြားေပတယ္။ 'အဗ်ာကေတာ အဗ်ာကတႆ' ျဖစ္တယ္။ အဗ်ာကတကေန အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတာကေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ၊ (၁၇)ခ်က္လံုးပဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒုတိယအခ်က္ကို ေဟာပါေတာ့မယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔ကို ေက်းဇူးျပဳတာလဲ ... ဝုေ႒ာကေနၿပီးေတာ့ ပထမ ကုသိုလ္ေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာျဖစ္ေပတယ္။

ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဘယ္ကေန ဘယ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာပါလဲ ... ဝုေ႒ာကေနၿပီးေတာ့ ပထမ အကုသိုလ္ေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတာျဖစ္ေပတယ္။ (၇)ခ်က္ ျပည့္သြားၿပီ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။
ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ... ဟူ၍ (၇)ခ်က္ ျဖစ္ေပတယ္။

ဒီစကၡဳဝိညာဏဝီထိထဲမွာပဲ (၇)ခ်က္ ရသြားပါတယ္။ ေသာတဝိညာဏဝီထိမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပဲ။ ဃာနဝိညာဏဝီထိထဲမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပဲ။ ဇိဝွါဝိညာဏဝီထိထဲမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပဲ။ ကာယဝိညာဏဝီထိထဲမွာလည္း ဒီ(၇)ခ်က္ပါပဲ။ တစ္ဝီထိဆိုလို႔ရရင္ အားလံုး သေဘာက်ပါေပတယ္။

ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရာ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အနႏၲရ ပစၥေယန ပစၥေယာ - ဆိုတာကေတာ့ အားလံုးတစ္ေပါင္းတည္း ေရွ႕ေရွ႕ေသာ ပစၥည္းတရားေတြက ေနာက္ေနာက္ေသာ ပစၥယုပၸန္တရားေတြကို ေက်းဇူးျပဳေနပံုကို နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူတာ ျဖစ္တယ္။ လုိရင္းအက်ဆံုးကေတာ့ အခု(၇)ခ်က္ဟာ လုိရင္းပါပဲ။

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို၊ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို၊ အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို၊ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို၊ အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို၊ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို၊ အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို - ဆိုတဲ့ (၇)ခ်က္ကေတာ့ အဓိကပါပဲ။

ပစၥယနိေဒၵသပါဠိေတာ္က သေဘာေပါက္သြားလို႔ရိွရင္ ေနာက္ေနာက္ဝါဒေတြ၊ ပ႒ာန္းပါ႒ိေတာ္ အက်ယ္တဝင့္ေတြကို လိုက္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္၊ ေလ့လာမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ေယာဂီမ်ား သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မယ္။ ေနရာက်ပါတယ္။ ဒီဝီထိအစဥ္ကေလး ရထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဝီထိအစဥ္ကေလးကိုေတာ့ စကၡဳဒြါရဝီထိအတြက္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းရသြားၿပီ။ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိဝွါ၊ ကာယ-ေတြကိုလည္း တစ္ေခါက္စီေလာက္ ဆိုသြားရေအာင္။

စကၡဳဝိညာဏဝီထိ - အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

ေသာတဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ စကၡဳဝိညာဏ္ေနရာမွာ ေသာတဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ ဃာနဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ ဃာနဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ ဇိဝွါဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ ဇိဝွါဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ ကာယဝိညာဏဝီထိက်ေတာ့ ကာယဝိညာဏ္လို႔ ထည့္ရမယ္။ 'စ'ေလးေနရာမွာ ေသာတ၊ ဃာန၊ ဇိဝွါ၊ ကာယေတြ လဲၿပီးထည့္ရမယ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ေသာတဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ဃာနဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း၊ ကာယဝိညာဏ္၊ သမၸဋိ စၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာ၊ ေဇာ(၇)ႀကိမ္၊ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ကေလး (၅)ေခါက္ ဆုိလုိက္ၾကအံုးစို႔။ စကၡဳဝိညာဏ္အတြက္ 'ျမင္ၿပီးလွ်င္' ေနရာမွာ ေသာတဝိညာဏ္အတြက္ 'ၾကားၿပီလွ်င္'၊ ဃာနဝိညာဏ္ေနရာမွေတာ့ 'နံၿပီးလွ်င္'၊ ဇိဝွါဝိညာဏ္ေနရာက်ေတာ့ 'စားၿပီးလွ်င္'၊ ကာယဝိညာဏ္က်ေတာ့ 'ထိၿပီးလွ်င္' - လုိ႔ ထည့္ဆိုၾကရမယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ၾကားၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ နံၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ စားၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။
ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ထိၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။

ပါ႒ိေတာ္လည္း သေဘာက်သြားၿပီ။ ဝီထိအစဥ္ေတြလည္း နာမည္ေတြ သိသြားၿပီ။ ဘဝင္-ဆိုတာ အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧ။ ဒီ(၃)ခုလံုးကို ဘဝင္-လုိ႔ ဆိုလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဆင္ျခင္-ဆုိတာ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္းကို ဆုိတာျဖစ္တယ္။ ျမင္ၿပီးလွ်င္-ဆိုတာ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ထို႔ျပင္လက္ခံတံု-ဆုိတာ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ စံုစမ္း-ဆိုတာ သႏၲီရဏကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဆံုးျဖတ္-ဆိုတာ ဝုေ႒ာကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ေဇာစိတ္သတ္-ဆိုတာ ေဇာ(၇)ႀကိမ္ကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ရပ္တစ္ဒါ႐ံု-ဆုိသည္မွာ တဒါ႐ံု(၂)ႀကိမ္ကို ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာလို ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စီထားတာ သေဘာက်သြားပါၿပီ။ 'ေဇာ' ဆိုတာကေတာ့ ဇဝန = လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္တာကို ေခၚတယ္။ (၁)ႀကိမ္တည္း ျဖစ္လို႔မရေပဘူး။ (၇)ႀကိမ္၊ (၇)ႀကိမ္ ျဖစ္သြားတယ္။ လ်င္ျမန္တာကို 'ေဇာ' ေခၚတယ္။ ဘယ္ေလာက္ လ်က္ျမန္လဲဆိုရင္ တစ္ခါျဖစ္ရင္ (၇)ႀကိမ္၊ (၇)ႀကိမ္ ျဖစ္တယ္။

-----
သၿဂႋဳလ္ဆိုင္ရာ မွတ္သားဖြယ္

ေဇာစိတ္တပ္ေသာ စိတ္ ၅၅-ပါး ရိွပါတယ္။

အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂-ပါး၊ ကုသိုလ္စိတ္ ၂၁-ပါး၊ ဖိုလ္စိတ္ ၄-ပါး၊ အာဝဇၨန္းေဒြၾကဥ္ေသာ ႀကိယာစိတ္ ၁၈-ပါး - ဟူ၍ ၅၅-ပါး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဇာစိတ္ ၅၅-ပါးကို အက်ဥ္းမွတ္သားႏိုင္ေသာနည္းမွာ 'ကုကုႀကိဖိုလ္'ကို မွတ္သားရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကုသိုလ္စိတ္, ကုသိုလ္စိတ္, ဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အာဝဇၨန္းေဒြၾကဥ္သည့္ ႀကိယာစိတ္မ်ားကို အကုန္ယူရန္ ျဖစ္၏ ။

အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂၊ မဟာကုသိုလ္ ၈၊ မဟာႀကိယာ ၈၊ ဟသိတုပၸါဒ္ ၁၊ ေပါင္း ၂၉-ပါး သည္ ကာမစိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ကာမေဇာ-ဟု အမည္တြင္ပါတယ္။

မဟဂၢဳတ္ကုသိုလ္ ၉၊ မဟဂၢဳတ္ႀကိယာ ၉၊ မဂ္ ၄-ပါး၊ ဖိုလ္ ၄-ပါး၊ ေပါင္း ၂၆-ပါးတို႔သည္ အပၸနာစိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ အပၸနာေဇာ-ဟု အမည္တြင္ပါတယ္။
-------

အနႏၲရပစၥည္းရဲ႕ သေဘာတရားေလးလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး သေဘာက်သြားပါၿပီ။ ပါ႒ိေတာ္ကိုလည္း သေဘာက်သြားပါၿပီ။ ဝိပႆနာ႐ႈဖို႔၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းဖို႔ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္မွာ အာ႐ံု(၆)ပါးက လာတုိက္တဲ့အခါ ျမင္သိစိတ္၊ ၾကားသိစိတ္၊ နံသိစိတ္၊ စားသိစိတ္၊ ထိသိစိတ္၊ ၾကံသိစိတ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မျဖစ္ရင္ ဘာျဖစ္ပါသလဲ ... အကုသိုလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုႏွလံုးသြင္းရမလဲ ...လိုအပ္ေပတယ္။

ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ႏွလံုးသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္လည္း ကုသုိလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဝိပႆနာ႐ႈႏိုင္လို႔ရိွရင္လည္း ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏို္င္တယ္။ ႏွလံုးလည္း မသြင္းတတ္ဘူး၊ ဝိပႆနာလည္း မ႐ႈတတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္ပါ့မလဲ .. အကုသိုလ္ျဖစ္လိမ့္မယ္တဲ့။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ႏွလံုးမသြင္း၊ ႐ႈမွတ္ကင္း၊ ျဖစ္ျခင္းအကုသာ။

ႏွလံုးလည္း မသြင္းတတ္ဘူး၊ ႐ႈလည္း မ႐ႈတတ္ဘူး၊ ႐ႈမွတ္တတ္ေသာ္လည္း ႐ႈမွတ္မႈက ကင္းေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္ပါ့မလဲ .. အကုသိုလ္ျဖစ္ပါမယ္။ ေယာဂီမ်ားအတြက္ ဒီအာ႐ံုေတြနဲ႔ ကင္းၿပီးေတာ့ ေနလို႔ကို မရေပဘူး။ အိပ္တဲ့အခိုက္အတန္႔ေလးပဲ ကင္းတယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကင္းလို႔မရေပဘူး။

မ်က္စိက ျမင္လိုက္၊ နားက ၾကားလုိက္၊ ႏွာေခါင္းက နံလိုက္၊ လွ်ာက စားလိုက္၊ ကိုယ္က ထိလုိက္၊ စိတ္က ၾကံစည္မႈေတြျဖစ္လိုက္၊ အဲဒါေတြကို ႏွလံုးမသြင္းတတ္ဘူး၊ ဝိပႆနာလည္း မ႐ႈတတ္ဘူးဆိုရင္ အကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္တာ မ်ားေနေတာ့ လူျဖစ္ရတာ မေကာင္းေတာ့ေပဘူး။ အပါယ္ေလးရြာသို႔ ျပန္သြားဖုိ႔ပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။ အရင္း႐ံႈးသြားေတာ့မွာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔၊ ႐ႈလည္း ႐ႈမွတ္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ႏွလံုးသြင္းမႈ၊ ႐ႈမွတ္မႈ၊ ျပဳက ကုသလာ။

ႏွလံုးသြင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာ႐ံုေတြ လာတိုက္တဲ့အခါ ေဇာသို႔ ေရာက္လာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရပါတယ္။ ႏွလံုးမသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္ေတာ့ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာသြားတယ္။

ေကာင္းတဲ့ဣ႒ာ႐ံုျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေတြ၊ အလြန္သာယာဖြယ္ျဖစ္တဲ့ အာ႐ံုေတြ လာတုိက္ေတာ့ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ဘူးဆိုရင္ ေလာဘျဖစ္တယ္။ သာယာတယ္၊ ႏွစ္သက္တယ္၊ ခင္မင္တယ္၊ တြယ္တာတယ္၊ ေလာဘျဖစ္သြားတယ္။ ေလာဘနဲ႔စပ္တဲ့ အကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္သြားေပတယ္။

မေကာင္းတဲ့ အနိ႒ာ႐ံုေတြ လာတိုက္ၾကေတာ့ ႏွလံုးမသြင္းတတ္လို႔ရွိရင္ ေဒါသ ေဒါမနႆေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။

ႏွလံုးမသြင္းတတ္ေတာ့ ေကာင္းတာတိုက္လည္း အကုသိုလ္၊ မေကာင္းတာတုိက္လည္း အကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္။ အကုသိုလ္ကိုေတာ့ ေယာဂီမ်ား အလြန္ေၾကာက္ပါတယ္။ ႏွလံုးသြင္းတတ္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါေပတယ္။

ေကာင္းတဲ့ဣ႒ာ႐ံုေတြ လာတိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္လုိ ႏွလံုးသြင္းရမလဲ။ ဒီလုိေကာင္းတဲ့ဣ႒ာ႐ံုေတြ၊ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔၊ ေကာင္းက်ဳိး အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔ မိမိေတြ႔ရတာ မိမိအတိတ္ဘဝေတြက ေကာင္းခဲ့လို႔လား၊ မေကာင္းခဲ့လို႔လား ... ေကာင္းခဲ့လို႔၊ ေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ကံေတြ ျပဳခဲ့လုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနရတာ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္လာလတၱံ႔ အနာဂတ္အခ်ိန္အခါေတြမွာ၊ အနာဂတ္ဘဝေတြမွာ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ရာ လုိအပ္ပါေပတယ္။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတိုင္ေအာင္ ေရာက္သြားဖို႔ရာ လိုအပ္တယ္။ လိုအပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြကို ျပဳမွေတာ္မယ္လို႔ ႏွလံုးသြင္းရပါတယ္။

အတိတ္ကေကာင္းခဲ့လို႔ အခုေကာင္းတာေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနရတာ၊ ေနာင္အနာဂတ္ဘဝေတြမွာ ေကာင္းဖို႔ရာ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေရာက္သြားဖို႔ရာ ေကာင္းတဲ့ကုသိုလ္ေတြျပဳမွ ေတာ္မယ္လုိ႔ ႏွလံုးသြင္းလုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါေပတယ္။ ႏွလံုးသြင္းေကာင္းရင္ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

မေကာင္းတဲ့ အနိ႒ာ႐ံုေတြနဲ႔ ေတြ႕ရ ၾကံဳရတဲ့အခါ၊ မေကာင္းတာေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႕ရတဲ့အခါ၊ မေကာင္းတာေတြပဲ ၾကားေနရတဲ့အခါ၊ မေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပဲ အတူတကြ ေနရတဲ့အခါ ႏွလံုးဘယ္လုိသြင္းရပါ့မလဲ ... ဒီလုိမေကာင္းတာေတြနဲ႔ မိမိလာေတြ႔ေနရတာ မိမိအတိတ္ဘဝေတြက ေကာင္းခဲ့လို႔လား ... မေကာင္းခဲ့လို႔လား .. မေကာင္းခဲ့လို႔ပါ။ မိမိမေကာင္းခဲ့လို႔၊ မိမိမေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္ကံေတြျပဳခဲ့လို႔ ဒီလို မေကာင္းတာေတြနဲ႔ လာေတြ႔ေနရတာပဲလို႔ ဆင္ျခင္လုိက္တာနဲ႔ သက္သာသြားပါေပတယ္။ ဒီလုိ မေကာင္းတဲ့ အနိ႒ာ႐ံု အက်ဳိးေပးေတြကို ဘာနဲ႔မ်ား ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ပါ့မလဲ ... ကုသိုလ္တရားေတြနဲ႔မွ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေပမယ္။ ကုသိုလ္တရားေတြကို ေရွးကထက္ ဆထက္ထမ္းပိုးတိုးၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္မွေတာ္မယ္လို႔ ႏွလံုးသြင္းလုိက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္သြားပါေပတယ္။

ဆက္ရန္ .... အနႏၲရ (ဃ)သို႔ ..

အျပည့္အစံုသို႔...

၄။ အနနၲရပစၥည္း (ခ)

၄။ အနနၲရပစၥည္း (ခ)

ပဥၥဒြါရမွာ စိတ္အစဥ္ေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕စိတ္ကေနၿပီး ေနာက္စိတ္ေတြကုိ အၾကားမရိွ အနႏၲရသတၱိနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳေနပံုကို ေခါင္းစဥ္ပမဏာအေနနဲ႔ ေယာဂီမ်ား သေဘာက် နားလည္ေအာင္ ေရွးဦးစြာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာျပထားတာပါပဲ။

ေနာက္ေတာ့ (၇)ခ်က္ေဟာပါတယ္။ (၇)ခ်က္ကေတာ့ ကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အဗ်ာကတက ၃-ခ်က္၊ ေပါင္း ၇-ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ (၇)ခ်က္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံုကို ဝီထိအစဥ္ (၁၇)ခ်က္ျဖင့္ ပိုင္းျခားျပမွာသာ ပို၍ မွတ္ရလြယ္ကူပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ဘဝင္ဆင္ျခင္၊ ျမင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိ႔ျပင္လက္ခံတံု။
စံုစမ္းဆံုးျဖတ္၊ ေဇာစိတ္သတ္၊ ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု။

အေပၚက (၁၇)ခ်က္ကို ေျပာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ 'ဘဝင္ဆင္ျခင္' ၌ ဘဝင္ဆိုတာ အတီတဘဝင္= လြန္သြားတဲ့ဘဝင္ ျဖစ္တယ္။ မ်က္စိအၾကည္မွာ ႐ူပါ႐ံု အဆင္း လာတုိက္တဲ့အခါမွာ ဘဝင္တစ္ခ်က္ လြန္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘဝင္ေတြ လႈပ္လာတယ္။ အဲဒါကို ပါဠိလို ဘဝဂၤစလန-လုိ႔ ေခၚတယ္။ ဘဝဂၤ-ဆိုတာ ဘဝင္၊ စလန-ဆိုတာ လႈပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ထို႔ေနာက္ ဘဝင္ေတြ ျပတ္သြားတယ္။ ျပတ္သြားတာကိုေတာ့ ဘဝဂၤုပေစၧဒ-လုိ႔ ေခၚတယ္။

'ဆင္ျခင္'-ဆိုတာ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္းကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း-ဆိုတာ ဒီအာ႐ံုေလးက ဘာအာ႐ံုပါလဲလုိ႔ ဆင္ျခင္လိုက္တာကို ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း-လို႔ ေခၚတယ္။ ဥပါဒ္+႒ီ+ဘင္ ဆိုတဲ့ စိတၱကၡဏ၊ တစ္ခဏေလးမွာပဲ ေပ်ာက္သြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္႐ံုပဲ ဆင္ျခင္ႏိုင္တယ္။ စကၡဳဝိညာဏ္က ျမင္သိစိတ္ကေလး ျဖစ္လာတာကို ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ျမင္သိစိတ္ကေလးကလည္း သိကာမွ်မတၱပဲ ျဖစ္တယ္။ သိကာမွ်မတၱမွာ ျဖစ္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဥပါဒ္+႒ီ+ဘင္ ဆိုတာနဲ႔ တစ္ခါတည္း ပ်က္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။

'ျမင္ၿပီးလွ်င္' ဆိုတာ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ 'ထို႔ျပင္ လက္ခံတုံ' ဆိုတာ သမၸဋိ စၧိဳင္းကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ သမၸဋိစၧိဳင္းက စကၡဳဝိညာဏ္ ျမင္သိၿပီးတဲ့ အာ႐ံုေလးကို လက္ခံယူထားလုိက္တယ္။ မေပ်ာက္ပ်က္သြားရေအာင္ လက္ခံထားလုိက္တယ္။ 'ထို႔ျပင္လက္ခံတံု' ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္တယ္။

'စံုစမ္းဆံုးျဖတ္' ၌ စံုစမ္းဆိုတာ သႏၲီရဏကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ သႏၲီရဏ-ဆိုတာ ဒီအာ႐ံုေလးဟာ ဘာအာ႐ံုေလးလဲ၊ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုလား၊ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုလားလို႔ စံုစမ္း႐ံုပဲ စံုစမ္းတာ ျဖစ္တယ္။ စံုစမ္းၿပီးတာနဲ႔ ခ်ဳပ္ပ်က္သြားေပတယ္။ 'ဆံုးျဖတ္တယ္' ဆိုတာ ဝုေ႒ာက ဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒီအာ႐ံုက ေကာင္းတယ္။ ဒီအာ႐ံုကေတာ့ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။

'ေဇာစိတ္သတ္' ဆိုတာ ဝုေ႒ာေနာက္မွာ ေဇာစိတ္ (၇)ႀကိမ္ ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ဆိုရပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလိုက္တယ္။ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ံုျဖစ္လွ်င္ မေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလုိက္တယ္။ ခံစားလုိက္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့အာ႐ံုကို ေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလိုက္လို႔ရိွရင္ ေလာဘ အကုသုိလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုကို မေကာင္းတဲ့အတိုင္း ခံစားလုိက္ရင္ေတာ့ ေဒါသ ေဒါမနႆ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္သြားတယ္။

ကုသိုလ္-ဆိုရင္ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာသြားတယ္။ ဘုရားအာ႐ံု၊ တရားအာ႐ံု၊ သံဃာအာ႐ံု၊ ဒါန သီလ သမထ ဝိပႆနာပြားမ်ားဖို႔ရာ အာ႐ံုေတြဆိုရင္ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာ ေစာသြားပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ႏွလံုးသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္ ကုသိုလ္ေဇာ ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းတဲ့အာ႐ံု လာတိုက္လို႔ရိွရင္ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ ေလဘေဇာ ျဖစ္တယ္။ မေကာင္းတဲ့အာ႐ံု လာတိုက္လုိ႔ရိွရင္ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ ေဒါသေဇာ ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ေတာ့ အကုသိုလ္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္။ ႏွလံုးသြင္းတတ္ရင္ေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြပဲ ေစာတယ္။ အဲဒီ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာပံု၊ ႏွလံုးသြင္းတတ္ပံုကိုေတာ့ ေနာက္မွပဲ ရွင္းျပပါမယ္။

ေဇာေတြက်ေတာ့ ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အကုသိုလ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အဗ်ာကတတည္း ျဖစ္တယ္။ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တိုင္ေအာင္ ကုသိုလ္ေဇာ၊ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သြားၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အဗ်ာကတေဇာပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ ႀကိယာေဇာပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။ ေဇာမွာေတာ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ (၃)ခုလံုးပဲ ရိွေပတယ္။

'ေဇာစိတ္သတ္' ၌ ေဇာ- ဆိုတာ ေဇာကိုပဲ ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ ေဇာစိတ္ကို ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ သတ္-ဆိုတာက (၇)ခုတဲ့။ (၇)ႀကိမ္ ေစာရမယ္။

'ႏွစ္ရပ္တဒါ႐ံု'-၌ ႐ံု၊ ႐ံုလုိ႔ (၂)ခု ပါပါတယ္။ ပထမတဒါ႐ံု၊ ဒုတိယတဒါ႐ံု-လုိ႔ ဆိုရေပတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အဗ်ာကတေတြပဲ။ တဒါ႐ံု (၂)ခုက အဗ်ာကတပဲ။ အဲဒီဝီထိအစဥ္ (၁၇)ခ်က္ထဲမွာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ ခြဲပံုေလး ေဆာင္ပုဒ္ေလး ဆိုၾကမယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေရွ႕ရွစ္ ေနာက္ႏွစ္၊ အဗ်ာကတျဖစ္။
လယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ကု အ ဗ်ာ၊ မွန္စြာ ျဖစ္ေပသည္။

ေရွ႕က (၈)ခုကလည္း အဗ်ာကတ၊ ေနာက္က (၂)ခုကလည္း အဗ်ာကတ၊ ေရွ႕(၈)ခုကို ေရတြက္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အတီတဘဝင္၊ ဘဝဂၤစလန၊ ဘဝဂၤုပေစၧဒ၊ ပဥၥဒြါရာဝဇၨန္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္၊ သမၸဋိစၧိဳင္း၊ သႏၲီရဏ၊ ဝုေ႒ာတုိင္ေအာင္ (၈)ခုပါ။ အဲဒီ (၈)ခုက အဗ်ာကတ ျဖစ္ေပတယ္။ ေရွ႕ (၈)ခုက အဗ်ာကတ၊ 'ေနာက္(၂)' ေနာက္ဆံုး(၂)ခုက ပထမတဒါ႐ံု၊ ဒုတိယတဒါ႐ံု၊ ဒီ(၂)ခုကလည္း အဗ်ာကတ ျဖစ္ေပတယ္။

'လယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ကု အ ဗ်ာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေပသည္'-ဟု ဆိုရာ၌ အလယ္က ေဇာ(၇)ႀကိမ္က ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ ၃-မ်ဳိးပါ။ ကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အကုသိုလ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဗ်ာကတလည္း ျဖစ္ႏို္င္ေပတယ္။ ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တုိင္ေအာင္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ႏွလံုးသြင္းတတ္လုိ႔ရိွရင္ ကုသိုလ္၊ ႏွလံုးမသြင္းတတ္လို႔ရိွရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။ ဝိပႆနာ႐ႈေနလို႔ရိွရင္ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အတြက္ေတာ့ ႀကိယာေဇာေတြ ေစာလို႔ အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ ေဇာမွာေတာ့ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ အဗ်ာကတ (၃)မ်ိဳးလံုး ျဖစ္ႏိုင္ေပတယ္။

ကုသုိလ္၏ သေဘာႏွင့္ အကုသိုလ္၏ သေဘာ

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ကုသိုလ္ဆိုတာ၊ ျပဳဆဲမွာ။ မွန္စြာျပစ္ကင္းသည္။

ကုသလာ အနဝဇၨ သုခဝိပါကလကၡဏာ။
ကုသလာ - ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ အနဝဇၨ သုခဝိပါကလကၡဏာ - အျပစ္မရိွျခင္း၊ ေကာင္းေသာအက်ဳိးကိုေပးျခင္း လကၡဏာ ရိွကုန္၏ ။

ကုသိုလ္ဆိုတာ ျပဳတုန္းမွာလည္း အျပစ္မရိွပါဘူး၊ ျပဳၿပီးေနာက္လည္း 'သုခဝိပါကလကၡဏာ' ေကာင္းေသာ အက်ဳိးကိုေပးျခင္း လကၡဏာ ရိွတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ျပဳၿပီးေနာက္ခါ၊ ေကာင္းက်ဳိးသာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေစသည္။

ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္မွာလည္း ေကာင္းက်ဳိးေတြပဲ လိုက္ေပးတာပါပဲတဲ့။ နိဗၺာန္ေရာက္သည့္ ဘဝတိုင္ေအာင္ ေကာင္းက်ဳိးေတြ လိုက္ေပးတာ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ အကုသိုလ္ဟာ၊ ျပဳဆဲမွာ၊ မွန္စြာျပစ္ရိွသည္။

အကုသလာ သာဝဇၨ ဒုကၡဝိပါကလကၡဏာ။
အကုသလာ - အကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ သာဝဇၨ ဒုကၡဝိပါက လကၡဏာ - အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အက်ဳိးကိုေပးျခင္း လကၡဏာ ရိွကုန္၏ ။

အကုသိုလ္တရားေတြဆိုတာ ျပဳဆဲခဏမွာလည္း အျပစ္ေတြ ရိွတယ္။ ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူတစ္ပါးပစၥည္းေတြ သြားခိုးယူတယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ ခိုးယူဆဲခဏမွာ အျပစ္ရိွေနပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူလုိ႔ရတယ္။ အျပစ္ရိွေနၿပီျဖစ္တယ္။ ျပဳၿပီးတဲ့ ေနာက္ကာလမွာလည္း မေကာင္းက်ဳိးေတြပဲ လိုက္ေပးေတာ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ျပဳၿပီးေနာက္ခါ၊ ဆိုးက်ဳိးသာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေစသည္။

ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္အခါမွာလည္း ဆိုးက်ဳိးေတြကိုပဲ ျဖစ္ေစတယ္။ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသုရကာယ္ဆိုတဲ့ အပါယ္ေလးပါးဘံုကို က်ေရာက္ေစတယ္။ ဒုကၡမ်ဳိးစံု ေရာက္ေစတယ္။ ဒီလုိ အပါယ္ဘံုဘဝက လြတ္လာၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြလည္း ေတြ႕ရေသးတာပါပဲ။ အဲဒါ အကုသိုလ္ရဲ႕ သေဘာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဗ်ာကတ ျဖစ္ပံု အဓိပၸါယ္

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိး၊ ႏွစ္မ်ဳိးမပါ၊ ဗ်ာကတာ၊ မွန္စြာျဖစ္ေပသည္။

ရဟႏၲာသႏၲာန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ႀကိယာဗ်ာကတ-ဆိုတာ ေနာက္ေနာင္ဘဝေတြအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးလည္း မေပးေတာ့ပါဘူး။ ဆိုးက်ဳိးလည္း မေပးေတာ့ပါဘူး။ ရဟႏၲာေတြသႏၲာန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ႀကိယာစိတ္-ဆိုလို႔ရိွရင္ ျပဳကာမွ်မတၱပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယာဂီမ်ား သႏၲာန္မွာ ျဖစ္တဲ့ ဝိပါက္စိတ္ေတြဆိုရင္လည္း ေနာက္ဘဝေတြအတြက္ အက်ဳိးမေပးေတာ့ေပဘူး။ ဒီဘဝမွာ ေက်းဇူးျပဳတာေတာင္မွ သူနဲ႔ သေဘာတူတဲ့ ဝိပါက္စိတ္ေတြကုိပဲ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္။ သူနဲ႔အတူတြဲၿပီးျဖစ္တဲ့ စိတၱဇ႐ုပ္ေလာက္ပဲ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္တယ္။ အျခားေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေတြ မျဖစ္ေစႏိုင္ေတာ့ေပဘူး။ အဲဒါကို ဝိပါက္အဗ်ာကတ-လုိ႔ ေခၚရတယ္။

ေနာက္ (၇)ခ်က္က ဒီ(၃)မ်ဳိးျဖင့္ ေဟာမွာျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အကုသိုလ္က ၂-ခ်က္၊ အဗ်ာကတက ၃-ခ်က္ဆိုေတာ့ (၇)ခ်က္ ေဟာပါမယ္။ ကုသိုလ္ကို မူတည္ၿပီး ၂-ခ်က္၊ အကုသိုလ္ကို မူတည္ၿပီး ၂-ခ်က္၊ အဗ်ာကတကို မူတည္ၿပီး ၃-ခ်က္၊ (၇)ခ်က္ရိွသြားပါၿပီ။

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို၊ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ၂-ခ်က္ပါ။
အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို၊ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ၂-ခ်က္ပါ။
အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို၊ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို၊ အဗ်ာကတက အကုသိုလ္ကို ၃-ခ်က္ပါ။

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု

ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကိုဆိုေတာ့ ဝီထိအစဥ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ေဇာ(၇)ႀကိမ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ -
ပထမကုသိုလ္ေဇာက ဒုတိယကုသိုလ္ေဇာကို၊
ဒုတိယကုသိုလ္ေဇာက တတိယကုသိုလ္ေဇာကို၊
တတိယကုသိုလ္ေဇာက စတုတၳကုသိုလ္ေဇာကို၊
စတုတၳကုသိုလ္ေဇာက ပဥၥမကုသိုလ္ေဇာကို၊
ပဥၥမကုသိုလ္ေဇာက ဆ႒မကုသိုလ္ေဇာကို၊
ဆ႒မကုသိုလ္ေဇာက သတၱမကုသိုလ္ေဇာကို အၾကားမရိွပဲ ေက်းဇူးျပဳေပတယ္။ ေရွ႕ေရွ႕ကုသိုလ္ေဇာေတြက ေနာက္ေနာက္ကုသိုလ္ေဇာေတြကို ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။ ကုသိုလ္က ကုသိုလ္ဆိုရင္ ေဇာမွာပဲ ရိွေပတယ္။

ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံု

ေနာက္တစ္ခါ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံုမွာ ကုသိုလ္အဆံုးေဇာကို သတၱမေဇာ-လုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီအဆံုးေဇာ ကုသိုလ္က တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳေတာ့ တဒါ႐ံုက အဗ်ာကတပါ။ 'ေနာက္ႏွစ္ခုမွာ၊ အဗ်ာကတာ' ဆိုတဲ့အတိုင္း တဒါ႐ံုဟာ အဗ်ာတကပဲ ျဖစ္ေပတယ္။ ကုသိုလ္အဆံုးေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳလုိက္ေတာ့ ကုသိုလ္ကေနၿပီး အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။ ကုသုိလ္(၂)ခ်က္ သေဘာက်သြားပါၿပီ။ ပါ႒ိေတာ္မွာ ဒီအတိုင္းပဲ ေဟာမွာပါပဲ။

အကုသိုလ္(၂)ခ်က္ကို ေျပာျပပါေတာ့မယ္။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္မွာ အကုသိုလ္ေဇာဆိုရင္ ပထမေဇာ၊ ဒုတိယေဇာ၊ တတိယေဇာ၊ စတုတၳေဇာ၊ ပဥၥမေဇာ၊ ဆ႒မေဇာ၊ သတၱမေဇာ-တိုင္ေအာင္ အကုသိုလ္ေတြခ်ည္းပဲ အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္သြားရတယ္။ အကုသိုလ္ေဇာတစ္ခု ႏွစ္ခု၏ ၾကားထဲမွာ ကုသိုလ္ေဇာ ၾကားဝင္ျဖစ္လုိ႔ မရေပဘူး။ (၇)ႀကိမ္လံုးပင္ အကုသိုလ္ေဇာေတြ ျဖစ္သြားတယ္။

အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကုိ ေက်းဇူးျပဳပံု

အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ -
ပထမေဇာက ဒုတိယေဇာကို၊
ဒုတိယေဇာက တတိယေဇာကို၊
တတိယေဇာက စတုတၳေဇာကို၊
စတုတၳေဇာက ပဥၥမေဇာကို၊
ပဥၥမေဇာက ဆ႒မေဇာကို၊
ဆ႒မေဇာက သတၱမေဇာကို အစဥ္အတုိင္း အကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳေပတယ္။ အကုသိုလ္ကေန အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ရပါတယ္။

အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံု

အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါ အကုသိုလ္အဆံုးေဇာက ပထမ တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳလိုက္ေတာ့ "အကုသေလာ အဗ်ာကတႆ" ျဖစ္တယ္။ တဒါ႐ံုက ..အဗ်ာကတပါ။ အဆံုးေဇာက ..အကုသိုလ္ပါ။ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳလိုက္တာ ထင္ရွားပါတယ္။ အဆံုးေဇာ သတၱမေဇာက ပထမ တဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳသည္မွာ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္ေပတယ္။

ပါ႒ိေတာ္မွာ အဲဒီအတုိင္းပဲ ေဟာပါေတာ့မယ္။ ၄-ခ်က္ရသြားပါၿပီ။ ကုုသိုလ္က ကုသိုလ္ကို၊ ကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို၊ အကုသိုလ္က အကုသိုလ္ကို၊ အကုသိုလ္က အဗ်ာကတကို။ ၄-ခ်က္ ရွင္းလို႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။

အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို ေက်းဇူးျပဳပံု

ေနာက္တစ္ခါ အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို ဆိုေတာ့ ေရွ႕(၈)ခုကလည္း အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္(၂)ခုကလည္း အဗ်ာကတ ျဖစ္တယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သႏၲာန္မွာ ဆိုလို႔ရိွရင္ အလယ္က ႀကိယာေဇာကလည္း အဗ်ာကတေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္မွာ အဗ်ာကတလည္း ပါပါတယ္။ 'လယ္ခုႏွစ္မွာ၊ ကု အ ဗ်ာ'-ဆိုေတာ့ အဗ်ာကတလည္း ပါပါတယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ဆိုလို႔ရိွရင္ ႀကိယာေဇာေတြဆိုေတာ့ အဗ်ာကတခ်ည္းပဲ။

အဗ်ာကတက အဗ်ာကတကို ဆိုေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ ျဖစ္တယ္။
အတီတဘဝင္က ဘဝဂၤစလနကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဘဝဂၤစလနက ဘဝဂၤုပေစၧဒကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဘဝဂၤုပေစၧဒက ပဥၥဒြါရဝဇၨန္းကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ပဥၥဒြါရဝဇၨန္းက စကၡဳဝိညာဏ္ကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
စကၡဳဝိညာဏ္က သမၸဋိ စၧိဳင္းကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
သမၸဋိ စၧိဳင္းက သႏၲီရဏကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
သႏၲီရဏက ဝုေ႒ာကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။
ဝုေ႒ာက ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳတယ္။

ဝုေ႒ာကလည္း အဗ်ာကတ၊ ပထမေဇာကလည္း ႀကိယာေဇာဆိုေတာ့ အဗ်ာကတပဲ။ ေဇာ(၇)ႀကိမ္ အဆင့္အဆင့္ ေက်းဇူးျပဳတယ္။ အဆံုးေဇာ= သတၱမေဇာက ပထမတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါလည္း သတၱမေဇာကလည္း အဗ်ာကတပဲ ျဖစ္တယ္။ ပထမတဒါ႐ံုကလည္း အဗ်ာကတပဲ ျဖစ္တယ္။ ပထမတဒါ႐ံုက ဒုတိယတဒါ႐ံုကို ေက်းဇူးျပဳတဲ့အခါမွာလည္း ပထမတဒါ႐ံုကလည္း အဗ်ာကတ၊ ဒုတိယတဒါ႐ံုကလည္း အဗ်ာကတပဲ ျဖစ္တယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 'အဗ်ာကေတာ အဗ်ာကတႆ'-ကေတာ့ တစ္ဝီထိလံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံု

အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳပံုကို ေဟာပါမယ္။ ဝုေ႒ာဆိုတာ ကုသိုလ္လား ... အကုသိုလ္လား ... အဗ်ာကတလား ... အဗ်ာကတ ျဖစ္ေပတယ္။ ဝုေ႒ာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကုသိုလ္ေဇာေတြ ေစာလိုက္တဲ့အခါ ေဇာ(၇)ႀကိမ္လံုး ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ပထမေဇာက ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။ ဝုေ႒ာကေန ပထမေဇာကို ေက်းဇူးျပဳလိုက္ေတာ့ အဗ်ာကတက ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ဝုေ႒ာက အဗ်ာကတ၊ ပထမေဇာက ကုသိုလ္-ဆိုေတာ့ အဗ်ာကတကေန ကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳတာ ထင္ရွားသြားပါၿပီ။

ဆက္ရန္ ..... အနႏၲရ (ဂ) သို႔..

အျပည့္အစံုသို႔...

 
အမတံ ဒေဒါစ ေသာ ေဟာတိ - တရားအလွဴေပးလွဴသူသည္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ ေပးလွဴသူမည္၏။ (ဘဝတိုင္း ဉာဏ္ထက္ျမက္ေစ၏။)

ဤဓမၼblogမွ တရားမ်ားအား ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔ရန္ ျဖန္႔ေဝၾကပါခင္ဗ်ား။


တျခားဘာသာမ်ား ေလ့လာခ်င္ရင္....
သမၼာက်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Bible)
ကုရ္အာန္က်မ္းစာ-ျမန္မာျပန္ (Quran)
ဟိႏၵဴ ဘာသာ (Hinduism)
ဂ်ဴး ဘာသာ (Judaism)
ဂ်ိန္း ဘာသာ (Jainism)
အစၥလာမ္ ဘာသာ (Islam)

Followers

ကၽြန္ေတာ့္ အေၾကာင္း

ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္